ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whaler

W EY1 L ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whaler-, *whaler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whaler[N] นักล่าปลาวาฬ
whaler[N] เรือที่ใช้ในการล่าปลาวาฬ, Syn. whaleboat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whaler(เวล'เลอะ) n. นักจับปลาวาฬ,นักล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ

English-Thai: Nontri Dictionary
whaler(n) ผู้ล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was salvaged by American whalers, and then Congress sent it back to England.ถูกพบโดยเรือล่าปลาวาฬของอเมริกา แล้วรัฐสภาส่งคืนให้อังกฤษ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
We didn't know if it was the whalers.นั่นไง มีรถคันนึงอยู่นั่น The Cove (2009)
I wanted to hear everything that the dolphins were doing, everything that the whalers were saying.เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ในการสอดแนม วางแผน เราสำรวจ The Cove (2009)
He took me on a French whaler when I was ten years old.Νо hаrm, nоt ѕhоut. Cloud Atlas (2012)
I neglected to mention it in my letter, but I was a whaler once.ฉันละเลยที่จะพูดถึงมันใน จดหมายของฉัน แต่ฉันเป็นปลาวาฬครั้งเดียว In the Heart of the Sea (2015)
A Bedford whaler came back last week was gone three.ปลาวาฬฟอร์ด กลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ หายไปสาม In the Heart of the Sea (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHALER    W EY1 L ER0
WHALER    HH W EY1 L ER0
WHALERS    W EY1 L ER0 Z
WHALERS    HH W EY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whaler    (n) wˈɛɪlər (w ei1 l @ r)
whalers    (n) wˈɛɪləz (w ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕鲸船[bǔ jīng chuán, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, / ] whaler; whale catcher [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walfänger {m} | Walfänger {pl}whaler | whalers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whaler \Whal"er\, n.
   A vessel or person employed in the whale fishery.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whaler \Whal"er\, n.
   One who whales, or beats; a big, strong fellow; hence,
   anything of great or unusual size. [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whaler
   n 1: a seaman who works on a ship that hunts whales
   2: a ship engaged in whale fishing [syn: {whaler}, {whaling
     ship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top