ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

welfare

W EH1 L F EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welfare-, *welfare*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Welfare(n) หน่วยงานสังคมสงเคราะห์, Syn. Welfare
welfare(n) ความสุข, See also: ความสะดวกสบาย, ความมีสุขภาพดี, สวัสดิภาพ, Syn. prosperity, well-being, Ant. destitution
welfare(n) สังคมสงเคราะห์, See also: ประชาสงเคราะห์
welfare work(n) งานสังคมสงเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน, See also: กิจการสวัสดิการ
welfare state(n) ระบบสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนทางด้านต่างๆ, See also: เช่น การศึกษา สุขภาพ การเคหะ และอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ, สวัสดิภาพ, ความสุข, ความสบาย, งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ, Syn. weal, well being
welfare workn. กิจการสวัสดิการ, งานสงเคราะห์, See also: welfare worker
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
welfare(n) สวัสดิภาพ, สวัสดิการ, ความสุขสบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welfareสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfareสวัสดิการ, สวัสดิภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare lawกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare stateรัฐสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, publicสวัสดิภาพของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, publicสวัสดิภาพประชาชน, สวัสดิการประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare, socialสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, socialสวัสดิการสังคม, สวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Welfare economicsเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ [TU Subject Heading]
Welfare Stateรัฐสวัสดิการ, Example: รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่ Jaws (1975)
I always said that we should've put that money into the welfare program!ผมพูดเสมอว่าเราควรจะเก็บเงิน นั้นไว้ในโปรแกรมสวัสดิการ Akira (1988)
He got shot by a fucking drug dealer... who probably still collects a welfare check.พ่อถูกยิง โดยไอ้คนขายยาเสพติด... ผู้ซึ่ง อาจจะตอนนี้ยังได้รับ เงินประกันสังคมอยู่... American History X (1998)
Peter, you might want to call the Welfare Commission.ปีเตอร์ นายควรจะบอกสำนักงานสวัสดิการนะ Death Has a Shadow (1999)
Congratulations in all your success. Here's your welfare check.ยังไงก็ ดีใจด้วยที่มันเวิร์ค อ่ะ รับเช็คค่าสวัสดิการนี่ด้วย Death Has a Shadow (1999)
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150, 000 ต่อสัปดาห์' Death Has a Shadow (1999)
Compared to that, welfare fraud doesn't even matter.เทียบกันแล้ว ยักยอกเงินสวัสดิการน่ะ เรื่องเล็กไปเลย Death Has a Shadow (1999)
Not another welfare scam?อย่าบอกนะว่าโกงเงินสวัสดิการอีกน่ะ? Death Has a Shadow (1999)
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
My name's Kawada. I'm from the Welfare Ministry.ผมชื่อคาวาดะ ผมทำงานกับกระทรวงการคลัง Yomigaeri (2002)
I mean ordinary people committed to the welfare of all humanity.เพื่อความอยู่ดีกินดีของมนุษยชาติ The Corporation (2003)
You can't risk your life and especially the welfare of Kara and Lauren... for someone like Rachel.นายจะเอาชีวิตของนาย และที่สำคัญคือความเป็นอยู่ของคาร่ากับลอเร็นไปเสี่ยง... เพื่อคนอย่างเรเชลไม่ได้ Primer (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welfareDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
welfareEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
welfareFor the welfare of humanity.
welfareHe despised those who lived on welfare.
welfareHe had national welfare at heart.
welfareHe has worked for the welfare of his people for 30 years.
welfareHe is working for social welfare.
welfareHe looked upon it as his duty to see to the welfare of the people on his land.
welfareHe works at the welfare office.
welfareHis notion of welfare is pretty abstract.
welfareHis policy puts the accent on national welfare.
welfareI'll live on welfare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานสงเคราะห์(n) welfare
สวัสดิการ(n) welfare, See also: fringe benefit, Syn. ผลประโยชน์, Example: รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตัดสวัสดิการสำหรับคนมีรายได้น้อยและเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการขึ้นภาษี, Thai Definition: การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง
งานสังคมสงเคราะห์(n) social work, See also: welfare work, social service, Example: งานสังคมสงเคราะห์อาจจะทำในแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้, Count Unit: งาน
นักสังคมศาสตร์(n) social worker, See also: welfare worker, Example: นักสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดเหตุนองเลือดในอนาคต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาสังคมศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[køngthun samrøng līengchīp] (n, exp) EN: corporate welfare fund ; provident fund
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[Krasūang Raēng-ngān lae Sawatdikān Sangkhom] (org) EN: Ministry of Labour and Social Welfare
กรมประชาสงคราะห์[Krom Prachāsongkhrǿ] (org) EN: Public Welfare Department  FR: service social [ m ]
สังคมสงเคราะห์[sangkhomsongkhrǿ] (n, exp) EN: social welfare ; social work  FR: bien-être social [ m ]
สวัสดิการ[sawatdikān] (n) EN: security ; welfare
สวัสดิการสังคม[sawatdikān sangkhom] (n, exp) EN: social welfare
สวัสดิการทางสังคม[sawatdikān thāng sangkhom] (n, exp) EN: social welfare
ถามทุกข์สุข[thām thuksuk] (v, exp) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WELFARE W EH1 L F EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welfare (n) wˈɛlfɛəʳr (w e1 l f e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福利院[fú lì yuàn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄩㄢˋ,   ] welfare agency #16,643 [Add to Longdo]
福利事业[fú lì shì yè, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ,     /    ] welfare work [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
福祉[ふくし, fukushi] TH: สวัสดิการ  EN: welfare

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fürsorge { f }; Wohlfahrt { f } | soziale Fürsorge { f }welfare | social work; welfare work [Add to Longdo]
Fürsorgeamt { n } | Fürsorgeämter { pl }welfare centre | welfare centres [Add to Longdo]
Sozialstaat { m }welfare state [Add to Longdo]
Wohlfahrtseinrichtung { f } | Wohlfahrtseinrichtungen { pl }welfare institution | welfare institutions [Add to Longdo]
Wohlfahrtspflege { f }welfare work; social welfare work [Add to Longdo]
Wohlfahrtsstaat { m } | Wohlfahrtsstaaten { pl }welfare state | welfare states [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
福祉[ふくし, fukushi] (n, adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P) #2,243 [Add to Longdo]
厚生[こうせい, kousei] (n) (1) welfare; public welfare; social welfare; (2) (abbr) (See 厚生省) (former) Ministry of Health and Welfare; (P) #3,455 [Add to Longdo]
労働省[ろうどうしょう, roudoushou] (n) (See 厚生労働省) Ministry of Labour (now Ministry of Health, Labour and Welfare); (P) #6,154 [Add to Longdo]
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) #7,735 [Add to Longdo]
民生[みんせい, minsei] (n, adj-no) (1) consumer; (2) civilian; (3) people's welfare or livelihood; (P) #12,691 [Add to Longdo]
厚生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) (See 厚生労働省) Ministry of Health and Welfare (now Ministry of Health, Labour and Welfare); (P) #16,532 [Add to Longdo]
ハートピア[ha-topia] (n) (from heart and utopia) welfare institutions, etc. [Add to Longdo]
安危[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare [Add to Longdo]
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welfare \Wel"fare`\, n. [Well + fare to go, to proceed, to
   happen.]
   Well-doing or well-being in any respect; the enjoyment of
   health and the common blessings of life; exemption from any
   evil or calamity; prosperity; happiness.
   [1913 Webster]
 
      How to study for the people's welfare.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In whose deep eyes
      Men read the welfare of the times to come. --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welfare
   n 1: governmental provision of economic assistance to persons in
      need; "she lives on welfare" [syn: {social welfare},
      {welfare}, {public assistance}]
   2: something that aids or promotes well-being; "for the benefit
     of all" [syn: {benefit}, {welfare}]
   3: a contented state of being happy and healthy and prosperous;
     "the town was finally on the upbeat after our recent
     troubles" [syn: {wellbeing}, {well-being}, {welfare},
     {upbeat}, {eudaemonia}, {eudaimonia}] [ant: {ill-being}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top