ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

welcoming

W EH1 L K AH0 M IH0 NG   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welcoming-, *welcoming*, welcom
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"As Honorary Chairman of the Welcoming Committee..."ในฐานะประธานคณะกรรมการต้อนรับ... Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
Please join me in welcoming president George W. Bush.คุณอยากให้เป็นอย่างนั้นรึไง Yankee White (2003)
Miss Toudou's welcoming party, they asked if I would like to go.จริงแล้ว ฉันก็คิดว่าโดเมียวจิซังทำเกินไป The Worst First Kiss! (2005)
But now please join me welcoming a lovely ladies of...แต่ตอนนี้ ขอให้ร่วมกันตอนรับสุภาพสตรีที่น่ารัก จาก Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Even though it's a welcoming party for you, Minori-chan?จริงเหรอ? นังจิ้งจอก Shimokita Glory Days (2006)
Sorry about this, we'll have your welcoming party another time.เธอมันยายเมาส์ปากปลาร้า Shimokita Glory Days (2006)
And now, ladies and gentlemen, please join with me in welcoming and honoring the man who five months ago brought back from Antarctica the first documented Mercury meteorite,บัดนี้ ท่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญทุกท่าน เป็นเกียรติและต้อนรับ ชายผู้ซึ่งเมื่อ 5 เดือนก่อน กลับมาจากทวีปแอนตาร์กติกา พร้อมงานวิจัยอุกกาบาตจากดาวพุธฉบับบแรก Eight Below (2006)
After the welcoming dinner last night,หลังจากงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน Princess Hours (2006)
The sun is welcoming me with rays of light...ดวงอาทิตย์กำลังยินดีต้อนรับฉัน รังสีแห่งแสงสว่าง Attack on the Pin-Up Boys (2007)
The sun is welcoming me with rays of light...ดวงอาทิตย์ยินดีต้อนรับ ฉันและรังสีแห่งแสงสว่าง Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Well, I'm officially welcoming you to the neighborhood.ฉันยินดีต้อนรับคุณเสมอ สำหรับเพื่อนบ้าน Disturbia (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welcomingDid you enjoy yourself at the welcoming party for freshmen?
welcomingPlease join me in welcoming Dr Smith to our team.
welcomingWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเลี้ยงต้อนรับ[N] welcoming party, See also: banquet, feast, Syn. งานต้อนรับ, Example: บริษัทจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่, Count unit: งาน
งานเลี้ยงรับรอง[N] welcoming party, Syn. งานเลี้ยงต้อนรับ, Ant. งานเลี้ยงส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech   FR: adresser un discours de bienvenue

CMU English Pronouncing Dictionary
WELCOMING W EH1 L K AH0 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welcoming (v) wˈɛlkəmɪŋ (w e1 l k @ m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming [Add to Longdo]
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality [Add to Longdo]
迎賓[げいひん, geihin] (n) welcoming guests [Add to Longdo]
魂迎え[たまむかえ, tamamukae] (n) welcoming the spirits of the dead [Add to Longdo]
神迎え[かみむかえ, kamimukae] (n) (See 神送り) rite welcoming back the gods from Izumo Shrine (on the last day of the tenth lunar month) [Add to Longdo]
正眼;青眼[せいがん, seigan] (n) (1) aiming at the eye (with a sword); (2) (青眼 only) (See 白眼・はくがん・2) warm, welcoming eyes [Add to Longdo]
接待係[せったいがかり, settaigakari] (n) receptionist; welcoming committee [Add to Longdo]
入社式[にゅうしゃしき, nyuushashiki] (n) (company's) initiation or welcoming ceremony [Add to Longdo]
白目;白眼[しろめ;はくがん(白眼), shirome ; hakugan ( hakugan )] (n) (1) (See 黒目・1) whites of the eyes; (2) (See 青眼・2) cold, unwelcoming eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welcome \Wel"come\, v. t. [imp. & p. p. {Welcomed}; p. pr. & vb.
   n. {Welcoming}.] [AS. wilcumian.]
   To salute with kindness, as a newcomer; to receive and
   entertain hospitably and cheerfully; as, to welcome a
   visitor; to welcome a new idea. "I welcome you to land."
   --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Thus we salute thee with our early song,
      And welcome thee, and wish thee long.  --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welcoming
   adj 1: very cordial; "a welcoming smile"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top