หรือคุณหมายถึง waterleß?
Search result for

waterless

(7 entries)
(0.0716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterless-, *waterless*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา waterless มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *waterless*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterless    [ADJ] ซึ่งขาดน้ำ, See also: ซึ่งไม่มีน้ำ, Syn. arid, dry, Ant. damp, moist, wet

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้งแล้ง [V] be arid, See also: be dry, have dry weather, be waterless, Syn. กันดาร, แร้นแค้น, Example: ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งทั่วไปเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามา, Thai definition: ปราศจากความสดชื่น, ปราศจากความชุ่มชื้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterless    (j) (w oo1 t @ l i s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterless \Wa"ter*less\, a.
   Destitute of water; dry. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waterless
   adj 1: lacking sufficient water or rainfall; "an arid climate";
       "a waterless well"; "miles of waterless country to cross"
       [syn: {arid}, {waterless}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top