Search result for

warping

W AO1 R P IH0 NG   
15 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warping-, *warping*, warp
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warping๑. การทับถมของตะกอนปากน้ำ๒. การเกิดแผ่นดินโก่งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're warping into a trap, sir.-เราจะไปติดกับมัน Star Trek (2009)
Okay, so I used some warping software to reverse the direction of the distortion that was caused by the waves on the surface of the water.โอเค ฉันก็เลยใช้ โปรแกรมตกแต่งไปกลับด้าน ทิศทางที่ผิดรูปนั้น The Predator in the Pool (2010)
You're warping my spine now.แม่ขนมปังอังกฤษตัวน้อย! Just Go with It (2011)
This is another case of memory warping time.นี่เป็นกรณีของเวลาการแปรปรวน หน่วยความจำอีก Does Time Really Exist? (2011)
Yeah, but he's warping reality to do it.ได้ แต่เขาจะทำให้แล้วร้ายในความเป็นจริง Hunteri Heroici (2012)
Actually, I figured that these paintball warping guns would convince you.ที่ผมจะใช้พิสูจน์ Advanced Introduction to Finality (2013)
No warping for you this time, hero.คราวนี้หนีไม่รอดแน่ ไอ้ฮีโร่ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
WARPING    W AO1 R P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warping    (v) wˈɔːpɪŋ (w oo1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
整経機[せいけいき, seikeiki] (n) warping machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warp \Warp\ (w[add]rp), v. t. [imp. & p. p. {Warped}
   (w[add]rpt); p. pr. & vb. n. {Warping}.] [OE. warpen; fr.
   Icel. varpa to throw, cast, varp a casting, fr. verpa to
   throw; akin to Dan. varpe to warp a ship, Sw. varpa, AS.
   weorpan to cast, OS. werpan, OFries. werpa, D. & LG. werpen,
   G. werfen, Goth. wa['i]rpan; cf. Skr. v[.r]j to twist.
   [root]144. Cf. {Wrap}.]
   [1913 Webster]
   1. To throw; hence, to send forth, or throw out, as words; to
    utter. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn or twist out of shape; esp., to twist or bend out
    of a flat plane by contraction or otherwise.
    [1913 Webster]
 
       The planks looked warped.       --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       Walter warped his mouth at this
       To something so mock solemn, that I laughed.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To turn aside from the true direction; to cause to bend or
    incline; to pervert.
    [1913 Webster]
 
       This first avowed, nor folly warped my mind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I have no private considerations to warp me in this
       controversy.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We are divested of all those passions which cloud
       the intellects, and warp the understandings, of men.
                          --Southey.
    [1913 Webster]
 
   4. To weave; to fabricate. [R. & Poetic.] --Nares.
    [1913 Webster]
 
       While doth he mischief warp.     --Sternhold.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To tow or move, as a vessel, with a line, or warp,
    attached to a buoy, anchor, or other fixed object.
    [1913 Webster]
 
   6. To cast prematurely, as young; -- said of cattle, sheep,
    etc. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. (Agric.) To let the tide or other water in upon (lowlying
    land), for the purpose of fertilization, by a deposit of
    warp, or slimy substance. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   8. (Rope Making) To run off the reel into hauls to be tarred,
    as yarns.
    [1913 Webster]
 
   9. (Weaving) To arrange (yarns) on a warp beam.
    [1913 Webster]
 
   10. (Aeronautics) To twist the end surfaces of (an aerocurve
     in an airfoil) in order to restore or maintain
     equilibrium.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Warped surface} (Geom.), a surface generated by a straight
    line moving so that no two of its consecutive positions
    shall be in the same plane. --Davies & Peck.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warping \Warp"ing\, n.
   1. The act or process of one who, or that which, warps.
    [1913 Webster]
 
   2. The art or occupation of preparing warp or webs for the
    weaver. --Craig.
    [1913 Webster]
 
   {Warping bank}, a bank of earth raised round a field to
    retain water let in for the purpose of enriching land.
    --Craig.
 
   {Warping hook}, a hook used by rope makers for hanging the
    yarn on, when warping it into hauls for tarring.
 
   {Warping mill}, a machine for warping yarn.
 
   {Warping penny}, money, varying according to the length of
    the thread, paid to the weaver by the spinner on laying
    the warp. [Prov. Eng.] --Wright.
 
   {Warping post}, a strong post used in warping rope-yarn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warping
   n 1: a moral or mental distortion [syn: {warp}, {warping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top