ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallowing

W AA1 L OW0 IH0 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallowing-, *wallowing*, wallow
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
But no more wallowing in the mud?ไม่มีการไปเกลือกกลิ้งในบ่อโคลนอีกแล้วนะ Shrek 2 (2004)
Stop wallowing in self-pity.Stop wallowing in self-pity. Night at the Museum (2006)
Stop wallowing in self-pity!หยุดสมเพชตัวเองเสียที! Pleasant Little Kingdom (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
ยาลูกกลอน[n. exp.] (yā lūkkløn) EN: herb medicine in the form of a ball for swallowing ; bolus   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLOWING W AA1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallowing (v) wˈɒlouɪŋ (w o1 l ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色荒[sè huāng, ㄙㄜˋ ㄏㄨㄤ, ] wallowing in lust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
鵜呑み[うのみ, unomi] (n) swallowing (food, story) [Add to Longdo]
丸呑み;丸のみ[まるのみ, marunomi] (n,vs) swallowing whole [Add to Longdo]
誤飲[ごいん, goin] (n,vs) accidental ingestion; swallowing something by mistake [Add to Longdo]
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe [Add to Longdo]
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.) [Add to Longdo]
大服;大福[おおぶく;だいぶく;たいふく, oobuku ; daibuku ; taifuku] (n) (1) swallowing a great amount of tea or medicine; (2) (abbr) (See 大服茶) tea prepared for the New Year with the first water of the year [Add to Longdo]
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallow \Wal"low\, v. i. [imp. & p. p. {Wallowed}; p. pr. & vb.
   n. {Wallowing}.] [OE. walwen, AS. wealwian; akin to Goth.
   walwjan (in comp.) to roll, L. volvere; cf. Skr. val to turn.
   [root]147. Cf. {Voluble Well}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To roll one's self about, as in mire; to tumble and roll
    about; to move lazily or heavily in any medium; to
    flounder; as, swine wallow in the mire.
    [1913 Webster]
 
       I may wallow in the lily beds.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To live in filth or gross vice; to disport one's self in a
    beastly and unworthy manner.
    [1913 Webster]
 
       God sees a man wallowing in his native impurity.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To wither; to fade. [Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top