ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vt

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vt-, *vt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
de-escalate vtvi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
dvtabbr. deep vein thrombosis

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The VT station. 5 o'clock, every day until you come.ฉันจะรอ ที่สถานีรถไฟ ห้าโมงเย็น ทุกวันจนกว่าเธอจะมา Slumdog Millionaire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลทหาร[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; rating ; Pvt (Am.)   FR: soldat [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming [Add to Longdo]
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]
ブイティーヒャク[ぶいていーひゃく, buitei-hyaku] VT-100 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 VT
   n 1: a state in New England [syn: {Vermont}, {Green Mountain
      State}, {VT}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VT
     Vanderpool Technology (Intel, Pentium, CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VT
     Virtual Terminal (DEC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top