ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vortex

V AO1 R T EH0 K S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vortex-, *vortex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vortex[N] กระแสลมหรือกระแสน้ำที่หมุนวน
vortex[N] ความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่มีอิทธิพลมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind

English-Thai: Nontri Dictionary
vortex(n) น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vortex-constricted arcอาร์กปรับด้วยกระแสวน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vortex-motionคลื่นวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The vortex is 50 miles in diameter.วงนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ไมล์ The Day After Tomorrow (2004)
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา Pineapple Express (2008)
An unstable energy vortex emerges from the gate--และเกิดพลังงานแปรปรวน ใน เกทนั้น Air: Part 1 (2009)
- oh, shut your pompous vortex of overlapping fangs!หุบปากไปเลยไอ้ขี้โอ่ฟันซ้อน! Advanced Criminal Law (2009)
See the Flux Vortex in these false color images?เห็นเกลียวสีเพี้ยนๆในรูปนี้มั้ย Avatar (2009)
Even if I say his name we get sucked into this vortex of awkwardness.เพียงแค่ฉันพูดชื่อเขา พวกเราก็ตกอยู่ในวังวนแห่งความอึดอัด It Happened 'That Night' (2012)
But 2,000 of the ducks were caught up in the North Pacific Gyre, a vortex of currents moving between Japan, Alaska, the Pacific Northwest, and the Aleutian Islands.แต่อีก 2,000 ตัวฃองเป็ดพวกนี้ ได้ติดอยู่ ในนํ้าวนของแปซิฟิกเหนือ กระแสนํ้าวนที่เคลื่อน ระหว่างญี่ปุ่น,อลาสก้า Gyre, Part 1 (2012)
Were just a wind vortex whipping through caves.เป็นแค่ลมที่หมุนวนในถ้ำ Into the Wild (2013)
No potted bean plant or swirling vortex under the rug, if that's what you mean.ไม่มีถั่วในกระถาง ไม่มีพลังคลื่นหมุนฝ่ามิติอยู่่ใต้พรม ถ้าหมายถึงแบบนั้น Nasty Habits (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex   FR: tourbillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VORTEX    V AO1 R T EH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vortex    (n) vˈɔːtɛks (v oo1 t e k s)
vortexes    (n) vˈɔːtɛksɪz (v oo1 t e k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbel {m}; Strudel {m} | Wirbel {pl}; Strudel {pl}vortex | vortices [Add to Longdo]
wirbelnde Bewegung | wirbelnde Bewegungenvortex | vortexes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
コールドボルテックス[, ko-rudoborutekkusu] (n) cold vortex [Add to Longdo]
ボーテックス;ボルテックス[, bo-tekkusu ; borutekkusu] (n) vortex [Add to Longdo]
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
渦動[かどう, kadou] (n) vortex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vortex \Vor"tex\, n.; pl. E. {Vortexes}, L. {Vortices}. [L.
   vortex, vertex, -icis, fr. vortere, vertere, to turn. See
   {Vertex}.]
   [1913 Webster]
   1. A mass of fluid, especially of a liquid, having a whirling
    or circular motion tending to form a cavity or vacuum in
    the center of the circle, and to draw in towards the
    center bodies subject to its action; the form assumed by a
    fluid in such motion; a whirlpool; an eddy.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cartesian System) A supposed collection of particles of
    very subtile matter, endowed with a rapid rotary motion
    around an axis which was also the axis of a sun or a
    planet. Descartes attempted to account for the formation
    of the universe, and the movements of the bodies composing
    it, by a theory of vortices.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of numerous species of small Turbellaria
    belonging to {Vortex} and allied genera. See Illustration
    in Appendix.
    [1913 Webster]
 
   {Vortex atom} (Chem.), a hypothetical ring-shaped mass of
    elementary matter in continuous vortical motion. It was
    conveniently regarded in certain early mathematical models
    as the typical form and structure of the chemical atom,
    but is no longer considered a useful model, having been
    superseded by quantum mechanics.
 
   {Vortex wheel}, a kind of turbine.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vortex
   n 1: the shape of something rotating rapidly [syn: {whirl},
      {swirl}, {vortex}, {convolution}]
   2: a powerful circular current of water (usually the result of
     conflicting tides) [syn: {whirlpool}, {vortex}, {maelstrom}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VORTEX
     Varian Omnitasking Real Time EXecutive (???) (OS, Varian)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top