ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vitamin e

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vitamin e-, *vitamin e*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitamin E[N] วิตามินอี พบในน้ำมันจากพืชผัก เนย ไข่และเมล็ดพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitamin en. ของเหลวข้นเหนียวที่พบได้ในน้ำมันข้าวสาลีช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้กำเนิดลูกได้ ป้องกันการแท้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vitamin Eวิตามินอี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That all depends on how much Vitamin E I can get my hands on.ขึ้นอยู่กับผมได้กินวิตามินอีเยอะไหม Blazing Saddles (1974)
Vitamin E and wild yams.วิตามิน อี และกลอย Sweet Dreams (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vitamin eFoods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิตามินอี[n. exp.] (witāmin Ī) EN: vitamin E   FR: vitamine E [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビタミンE[ビタミンイー, bitamin'i-] (n) vitamin E [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vitamin E \vitamin E\ n.
   a fat-soluble vitamin that is essential for normal
   reproduction. It is found in vegetable oils, butter, and
   eggs.
 
   Syn: tocopherol, alpha-tocopherol.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vitamin E
   n 1: a fat-soluble vitamin that is essential for normal
      reproduction; an important antioxidant that neutralizes
      free radicals in the body [syn: {vitamin E}, {tocopherol},
      {E}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top