Search result for

viny

(35 entries)
(0.0547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viny-, *viny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viny    [ADJ] เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น, See also: เต็มไปด้วยต้นองุ่น, ซึ่งปลูกองุ่น
vinyl    [N] สารไวนิล, See also: พลาสติกประเภทหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viny(ไว'นี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น,เต็มไปด้วยต้นองุ่น,ซึ่งปลูกองุ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three years ago, a local kid named Derek Vinyard... was sent up for murdering a couple of Crips... who were trying to jack his car.เมื่อสามปีที่แล้ว เด็กในท้องถิ่น ชื่อเดเร็ค วินยาร์ด์... ถูกส่งเข้าคุกในข้อหาฆ่า ขโมยสองสามคน... ซึ่งกำลังจะลักรถของเขา American History X (1998)
Bob taught Vinyard, and he's followed this case closely.บ๊อบสอน วินยาร์ดและ ติดตามคดีเขาอย่างใกล้ชิด American History X (1998)
There were no white gangs in Venice Beach... before Cameron Alexander and Derek Vinyard hooked up.ไม่เคยมีแก้งค์คนขาว แถว เวนีส บีช ก่อนเคเมอรอน อาเล็กซานเดอร์ และ เดเร็ด วินยาร์ด รวมหัวกัน American History X (1998)
This kid Vinyard, he's got a lot of baggage... as you'll see on this tape we've gotten courtesy of NBC.เด็กคนนี้ วินยาร์ด มีเรื่องเก็บกดหลายเรื่อง... อย่างที่คุณจะได้เห็นในเทป ที่เราได้มาจาก เอ็น.บี.ซี. American History X (1998)
Earlier today, L.A. County firefighter Dennis Vinyard... was shot and killed battling a blaze... at a suspected Compton drug den.ก่อนหน้านี้ พนักงานดับเพลิงตำบล แอลเอ เดนนิส วินยาร์ด... ถูกยิงเสียชีวิต ขณะกำลังพยายามดับไฟ... ที่แหล่งยาเสพติด คอมป์ตั้น American History X (1998)
We're at the Vinyard home now... and Lieutenant Vinyard's oldest son Derek... has agreed to talk with us for a moment.ขณะนี้เราอยู่ที่บ้านของ วินยาร์ด... และลูกชายคนโตของร้อยโทวินยาร์ด เดเร็ค... ตกลงที่จะให้สัมภาษณ์ เล็กน้อย American History X (1998)
Derek Vinyard was quietly released from Chino... early this morning after serving three and some odd years.เดเร็ค วินยาร์ด ได้รับการปล่อยตัว ออกมาจาก ชิโน้ อย่างเงียบๆ... เมื่อเช้านี้ หลังจากถูกจำคุก มาสามปีกว่า American History X (1998)
-Father Vinyard?เรื่องพ่อของวินยาร์ดหละ? American History X (1998)
You're a fucking dead man, Vinyard.แกมันตายไปแล้ว / วินยาร์ด American History X (1998)
No, real records, like vinyl.ให้แผ่นไวนิลเลย Primer (2004)
Chuck's got a wicked vinyl collection, and chuck has the wisdom to not eat garbage from the break room Crisper.ชัคมีคอลเลคชั่นแผ่นเสียงสุดเจ๋ง ชัคไม่สวาปามขยะที่เหลือ ในห้องพักพนักงาน Chuck Versus the Sandworm (2007)
Rock and roll. Vintage vinyl.ใช้เสียงเพลง บรรเลงเพลงประทับใจในล็อบบี้ Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinyThe weakness of vinyl is that it is easily affected by heat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นเสียง[n.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk   FR: disque (de musique) [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]
ถุงพลาสติก[n. exp.] (thung phlāstik = thung phlāsátik) EN: plastic bag ; vinyl bag   FR: sac en plastique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VINYL    V AY1 N AH0 L
VINYARD    V IH1 N Y ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinyl    (n) (v ai1 n i l)
vinyls    (n) (v ai1 n i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vinyl {n}vinyl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
バイナル[, bainaru] (n) vinal (polyvinyl alcohol); vinylon [Add to Longdo]
ビニール(P);ビニル;バイニル[, bini-ru (P); biniru ; bainiru] (n,adj-no) vinyl; (P) [Add to Longdo]
ビニールシート床材[ビニールシートゆかざい, bini-rushi-to yukazai] (n) vinyl sheet flooring [Add to Longdo]
ビニールペイント[, bini-rupeinto] (n) vinyl paint [Add to Longdo]
ビニール製[ビニールせい, bini-ru sei] (n,adj-no) plastic (usu. of bags); vinyl [Add to Longdo]
ビニハン[, binihan] (n) (abbr) vinyl (plastic) headed hammer [Add to Longdo]
ビニル基[ビニルき, biniru ki] (n) vinyl group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氯乙烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Viny \Vin"y\, a.
     Of or pertaining to vines; producing, or abounding in, vines.
     --P. Fletcher.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top