Search result for

verwirklichung

(6 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verwirklichung-, *verwirklichung*
English-Thai: Longdo Dictionary
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,

German-Thai: Longdo Dictionary
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, See also: R. verwirklichen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirklichung {f}actualization [Add to Longdo]
Verwirklichung {f}; Realisierung {f} | Verwirklichungen {pl}realization; realisation [Br.] | realizations [Add to Longdo]
Verwirklichung {f}; Erreichung {f}attainment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Verwirklichung [fɛrvirkliçuŋ] (n) , s.(f )
     actualization; realization
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top