ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verschwiegene

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verschwiegene-, *verschwiegene*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschwiegenediscret [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's secretive.- Er ist ein sehr verschwiegener Mensch. 3 hommes à abattre (1980)
Oh, I get it. The strong silent type, huh?Ich hab's. Starker, verschwiegener Typ, hä? Cat People (1982)
They can be remarkably stubborn... but even a stubborn patriot like you can be, uh, persuaded to speak.Aber auch einen aufrechten und verschwiegenen Patrioten wie ihn kann man am Ende zum Reden bringen. Ich habe mehrere Methoden, um an die Information zu kommen. Nightmares (1986)
THE DISCREET GIRLDie Verschwiegene La discrète (1990)
On the chin, like your mole, it was called the "Discrete."- wie Ihr Schönheitsfleck - die Verschwiegene. La discrète (1990)
From now on, I'll call her "Discrete."Ich nenne sie von nun an "Die Verschwiegene". La discrète (1990)
And in a most secret way.Und auf wirklich verschwiegene Art. Hm, hm. The Ogre (1996)
- I am the soul of discretion.- Ich bin eine verschwiegene seele. Strange Relations (1998)
We got bupkes_ Bunch of tight-lipped defence contractors.Wir haben gar nichts. Nur ein paar verschwiegene Rüstungsunternehmer. Three of a Kind (1999)
Ohh, okay maybe they put your picture back up they can put you next to Matt Lauer.Ich würde gern wissen, was sich bloß hinter dieser verschwiegenen Fassade versteckt. Stille Wasser sind tief. The One Where Paul's the Man (2000)
Full of dark corners for doing dark deeds.Dunkle, verschwiegene Ecken für ungehörige Taten. Love Actually (2003)
"Again and Again Even knowing the landscape of love And the little churchyard there With it's sorrowing names And the hauntingly silent abyss Into which the others descend...""Immer wieder, ob wir der Liebe Landschaft auch kennen, und den kleinen Kirchhof mit seinem klagenden Namen, und die furchtbar verschwiegene Schlucht, in welcher die anderen enden..." Goldfish Memory (2003)
Be it a faithful companion trusted confidante or loyal friend.Ob ein zuverlässiger Begleiter, eine verschwiegene Vertraute oder ein treuer Gefährte. They Asked Me Why I Believe in You (2005)
For, you see, where others might judge a discreet carriage ride for what it seemed to be, I am willing to find out what it actually was.Denn, verstehen Sie wo andere bei einer verschwiegenen Kutschenfahrt den naheliegendsten Schluss ziehen würden... Bin ich willens herauszufinden, was sie tatsächlich zu bedeuten hat. The Illusionist (2006)
Nurse Michael, the secret hero, the keeper of the hidden sins.Treusorgender Michael. Der heimliche Held. Der verschwiegene Wächter. Michael Clayton (2007)
That was our dark lord and master.Unser verschwiegener Herr und Meister. The Contractor (2007)
He used to have a girl delivered each week to some secret bolt-hole.Er hat sich jede Woche ein Mädchen bringen lassen. In sein verschwiegenes Liebesnest. Sidetracked (2008)
You are a woman who is secretive, Madame.Sie sind eine verschwiegene Frau, Madame. Mrs McGinty's Dead (2008)
Somewhere quiet and private.An ein verschwiegenes Plätzchen. Bloodshot (2009)
This documentary was made on the set of Andrzej Wajda's film "Katyn", which tells the story of over 20000 Polish army officers murdered by Soviets during World War II, a tragedy left unspoken for decades.Dieser DokumentarfiIm entstand in Rahmen der Dreharbeiten zum film Katyn von Andrzej Wajda, der von dem jahrelang verschwiegenem Massaker an 20 000 polnischen Offizieren erzählt, das vom NKWD im 2. Andrzej Wajda: Let's Shoot! (2009)
You're a very private person and we respect that, but it has been mentioned to me several times by Booth and Dr. Saroyan and Angela that you seem to be particularly distressed by this case.Sie sind eine sehr verschwiegene Person und wir respektieren das, aber mir gegenüber wurde mehrere Male von Booth und Dr. Saroyan und Angela erwähnt, dass Sie durch diesen Fall besonders bekümmert sind. The Doctor in the Photo (2010)
"In his time with us, I frequented a silent man..." A man, period."Ich lernte einen verschwiegenen Mann...", "einen Mann kennen." Punkt. The Minister (2011)
Palo is a secretive religion.Palo ist eine verschwiegene Religion. Corazon (2011)
You're an elusive man.Sie sind ein verschwiegener Mann. Undefeated (2011)
With a changing key you unlock the house where the snow of what's silenced drifts.Mit wechselndem Schlüssel schließt du das Haus auf. Darin der Schnee des Verschwiegenen treibt. The German Friend (2012)
A bit more discreet, yes.Sie sind glücklicherweise verschwiegener als die meisten. Episode #1.1 (2013)
And I sincerely hope that you have your men in line. The discreet ones.Ich hoffe wirklich, dass du deine eigenen, verschwiegenen Leute unter Kontrolle hast. Episode #1.1 (2013)
In order to be discreet.Einen verschwiegenen Ort, wo keiner stören kann. Rigor Mortis (2013)
It's always the quiet ones.Es sind immer die Verschwiegenen. The Daughters of Jerusalem (2014)
"that the sentence involves Germany, "that it will be examined "in 1,000 years, for odious crimes too long overlooked.Deutschland fälle ein Urteil, das auch in 1000 Jahren noch überprüft werde, wegen der viel zu lang verschwiegenen Gräueltaten. Don't Tell Me the Boy Was Mad (2015)
This is a sacred circle.Das hier ist ein verschwiegener Kreis, ein Ort des Vertrauens. I Spit on Your Grave: Vengeance is Mine (2015)
All fairy tales come to life, all dreams of secret nights...Alle Märchen werden lebendig, alle Träume verschwiegener Nächte... Die Gezeichneten (1922)
We always go to very quiet places where I won't be seen, or up to his flat.Wir gehen nur in ganz verschwiegene Lokale, wo ich nicht erkannt werden kann oder rauf in seine Wohnung. The Great McGinty (1940)
Was it Laszlo, or were there others in between or aren't you the kind that tells?Laszlo? Oder gab es andere? Oder bist du eine verschwiegene Frau? Casablanca (1942)
You usually met in out-of-the-way places where you wouldn't be recognized.Sie trafen sich an verschwiegenen Plätzen, wo Sie keiner kannte. Dial M for Murder (1954)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verschwiegene /fɛrʃviːgənə/
   discret

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top