Search result for

vermin

(51 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vermin-, *vermin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vermin    [N] พยาธิหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: ศัตรูพืช
verminous    [ADJ] เกี่ยวกับพยาธิ, See also: คล้ายหนอนหรือแมลงอื่นๆ ที่ทำลายพืช, Syn. offensive
vermination    [N] การแพร่กระจายของหนอนหรือสัตว์ที่ทำลายพืช, See also: การมีอยู่มากมายของหนอนหรือสัตว์ที่ทำลายพืช
verminously    [ADV] คล้ายพยาธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vermin๑. หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ helminth และ worm ๒]๒. ปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminal๑. -หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ helminthic ๑]๒. -ปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vermination; verminosis๑. การติดหนอนพยาธิ๒. การติดปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminosis; vermination๑. การติดหนอนพยาธิ๒. การติดปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminotic๑. -ติดหนอนพยาธิ๒. -ติดปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminous-หนอนพยาธิ, เหตุหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminous abscessฝีมีหนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vermin(เวอ'มิน) n. พยาธิสัตว์หรือแมลงที่มีภัย (โดยเฉพาะที่มีขนาดเล็ก) ,บุคคลที่น่ารังเกียจ,บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม,สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vermination n. การเต็มไปด้วย pl. vermin, Syn. pests,dregs
verminous(เวอ'มะเนิส) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับพยาธิ,เกี่ยวกับหรือเกิดจากหนอนหรือสัตว์ หรือแมลงอื่นที่มีภัย., See also: verminousness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look just fine down there... slithering in the mud like vermin.คุณดูดีมากข้างล่างนั้น ลื่นไถลในโคลนเหมือนกับพยาธิ The Blues Brothers (1980)
Attack, my vermin, attack!โจมตีมัน สมุนข้า โจมตี! The Road Warrior (1981)
Attack, my vermin, attack!โจมตี! The Road Warrior (1981)
That is our lifeline to a place beyond that vermin on machines.มันคือเส้นทางชีวิตเราก่อนถึงที่ใหม่ ที่จะต้องเดินออกไปเจอพวกชั่ว The Road Warrior (1981)
I mean, when they compare you to-- to, uh, vermin and to rodents and to lice...เวลาเธอถูกเปรียบกับตัวกิ้งกือ... ...หนูโสโครก... เห็บเหา... Schindler's List (1993)
Vermin!แมงมุม! James and the Giant Peach (1996)
We house-elves were treated like vermin, sir.พวกเอลฟ์อย่างเรา ถูกกระทำเหมือนสัตว์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Of course, Dobby is still treated like vermin.ใช่ ด๊อบบี้ยังคงถูกกระทำเหมือนสัตว์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
We need to exterminate these vermin.เราต้องทำลายไอ้พวกปรสิตนี่ Hotel Rwanda (2004)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
They see you as vermin, to be gotten rid of as soon as possible.พวกเค้ามองพวกเจ้าเหมือนพยาธิ ที่ต้องกำจัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The King and the Clown (2005)
And if we need to kill every one of these vermin to settle it, then we'll kill them all, and that's that.และถ้าเราต้องการฆ่าพวกมันทุกตัว ดังนั้นเราจะฆ่าพวกมันทั้งหมด และเอาละ Pan's Labyrinth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verminGarbage harbors vermin.

CMU English Pronouncing Dictionary
VERMIN    V ER1 M IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vermin    (n) (v @@1 m i n)
verminous    (j) (v @@1 m i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kammerjäger {m} | Kammerjäger {pl}vermin exterminator | vermin exterminators [Add to Longdo]
Verminderer {m}abater [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Abnahme {f} | Verminderungen {pl}decrement | decrements [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Verringerung {f}; Abnahme {f}depletion [Add to Longdo]
Verminderung {f}decrementation [Add to Longdo]
Verminderung {f}derogation [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Beeinträchtigung {f} | Verminderungen {pl}; Beeinträchtigungen {pl}diminution | diminutions [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Dämpfung {f} | Verminderungen {pl}; Dämpfungen {pl}attenuation | attenuations [Add to Longdo]
vermindern; verringern; reduzieren; nachlassen; herabsetzen | vermindernd; verringernd; reduzierend; nachlassend; herabsetzend | vermindert; verringert; reduziert; nachgelassen; herabgesetztto decrease | decreasing | decreased [Add to Longdo]
vermindern | vermindernd | vermindertto derogate | derogating | derogated [Add to Longdo]
vermindern; erniedrigen; um eins verringern | vermindernd | vermindertto decrement | decrementing | decremented [Add to Longdo]
vermindern; mindern; verringern; verkleinern; herabsetzen | verminderndto diminish | diminishing [Add to Longdo]
vermindern | verminderndto lessen | lessening [Add to Longdo]
verminderndabating [Add to Longdo]
verminderndattenuating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
害鳥[がいちょう, gaichou] (n) vermin; injurious bird [Add to Longdo]
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害兽[hài shòu, ㄏㄞˋ ㄕㄡˋ, / ] vermin; harmful animal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
減少[げんしょう, genshou] Verminderung, Abnahme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vermin \Ver"min\, n. sing. & pl.; used chiefly as plural. [OE.
   vermine, F. vermine, from L. vermis a worm; cf. LL. vermen a
   worm, L. verminosus full of worms. See {Vermicular}, {Worm}.]
   1. An animal, in general. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherein were all manner of fourfooted beasts of the
       earth, and vermin, and worms, and fowls. --Acts x.
                          12. (Geneva
                          Bible).
    [1913 Webster]
 
       This crocodile is a mischievous fourfooted beast, a
       dangerous vermin, used to both elements. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A noxious or mischievous animal; especially, noxious
    little animals or insects, collectively, as squirrels,
    rats, mice, worms, flies, lice, bugs, etc. "Cruel hounds
    or some foul vermin." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Great injuries these vermin, mice and rats, do in
       the field.              --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       They disdain such vermin when the mighty boar of the
       forest . . . is before them.     --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, in contempt, noxious human beings.
    [1913 Webster]
 
       You are my prisoners, base vermin.  --Hudibras.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vermin
   n 1: an irritating or obnoxious person [syn: {vermin},
      {varmint}]
   2: any of various small animals or insects that are pests; e.g.
     cockroaches or rats; "cereals must be protected from mice and
     other vermin"; "he examined the child's head for vermin";
     "boys in the village have probably been shooting vermin"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top