ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwieldiness

AH0 N W IY1 L D IY0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwieldiness-, *unwieldiness*, unwieldines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwieldiness(n) ความไม่เหมาะมือ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNWIELDINESS AH0 N W IY1 L D IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwieldiness (n) ˈʌnwˈiːldɪnəs (uh1 n w ii1 l d i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwieldy \Un*wield"y\, a.
   Not easily wielded or carried; unmanageable; bulky;
   ponderous. "A fat, unwieldy body of fifty-eight years old."
   --Clarendon.
   [1913 Webster] -- {Un*wield"i*ly}, adv. -- {Un*wield"i*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwieldiness
   n 1: the quality of being difficult to direct or control by
      reason of complexity; "avoiding the unwieldiness of formal
      legal processes"; "the onset of unwieldiness and
      bureaucracy in large organizations"
   2: trouble in carrying or managing caused by bulk or shape; "the
     movers cursed the unwieldiness of the big piano" [syn:
     {awkwardness}, {cumbersomeness}, {unwieldiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top