ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untoward

AH0 N T UW0 AO1 R D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untoward-, *untoward*, untowar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untoward[ADJ] ซึ่งไม่เป็นผลดี, See also: ซึ่งไม่เป็นประโยชน์, ซึ่งไม่เอื้ออำนวย, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. fortunate
untoward[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง, ซึ่งไม่สมควร, Syn. improper
untoward[ADJ] ดื้อรั้น, See also: หัวแข็ง, ดันทุรัง, Syn. froward, perverse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untoward(อันทอร์ด') adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง,ไม่ราบรื่น,งุ่มง่าม,ไม่ถูกกาลเวลา.

English-Thai: Nontri Dictionary
untoward(adj) ไม่ดี,ร้ายแรง,ไม่เหมาะ,อับโชค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If something untoward happens to him, his poor bride will be a widow too soon.ถ้าเค้าเกิดอะไรขึ้นกับเค้า ภรรยาเค้าก็ต้องลำบาก Sorry, I Love You (2004)
I know this is all very untoward, but I would like to request the privilege of speaking to Miss Bennet.ผมทราบดีว่า มันเป็นการไม่สมควร แต่ผมขออนุญาต คุยกับมิสเบนเน็ตหน่อยครับ Pride & Prejudice (2005)
I don't think she would say anything untoward... or uncool.ผมไม่คิดว่าเธอจะพูด เอ่อ.. นินทา หรืออะไรที่ไม่ดี The Heart of the Matter (2007)
Has he done something untoward?เขาทำอะไรไม่ดีรึเปล่าจ๊ะ Mine (2008)
I know nothing untoward happened.อ่ะ พอเลย ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น Last Tango, Then Paris (2010)
I would think you were accusing me of something untoward.ผมคงคิดว่าคุณกล่าวหา ว่าผมทำผิดนะเนี่ย Kick the Ballistics (2011)
Are you offering something untoward to me?คุณกำลังยื่นข้อเสนอ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นผลดีกับฉันใช่ไหม? Discovery (2012)
Is there something untoward about your family?ทำไมกัน มีอะไรไม่ถูกไม่ควร เกี่ยวกับครอบของคุณรึเปล่า Damaged (2012)
It was... untoward.เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเอาเสียเลย I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
She told Leena what she was working on in case something untoward happened.เธอบอกว่า เธอกำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไรไม่ดีเกิดขึ้น We All Fall Down (2012)
But my brother, who happens to work for the Wyoming tax assessor's office could arrange that if he thought something untoward was happening here.ทำงานที่สรรพากร สามารถจัดการให้ได้ ถ้าเขาคิดว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลที่นี่ What's Up, Tiger Mommy? (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดประหลาด[adj.] (phitpralāt) EN: unusual ; untoward   
ผิดสังเกต[adj.] (phitsangkēt) EN: unusual ; untoward   FR: bizarre ; étrange ; insolite ; inhabituel ; singulier ; qui sort de l'ordinaire
ผิดตา[adj.] (phittā) EN: unusual ; untoward ; strange ; different   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTOWARD    AH0 N T UW0 AO1 R D
UNTOWARD    AH0 N T AH0 W AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untoward    (j) ˌʌntəwˈɔːd (uh2 n t @ w oo1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untoward \Un*to"ward\, prep. [Unto + -ward.]
   Toward. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untoward \Un*to"ward\, a. [Pref. un- not + toward.]
   [1913 Webster]
   1. Froward; perverse. "Save yourselves from this untoward
    generation." --Acts ii. 40.
    [1913 Webster]
 
   2. Awkward; ungraceful. "Untoward words." --Creech. "Untoward
    manner." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Inconvenient; troublesome; vexatious; unlucky;
    unfortunate; as, an untoward wind or accident.
    [1913 Webster] -- {Un*to"ward*ly}, adv. --
    {Un*to"ward*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untoward
   adj 1: not in keeping with accepted standards of what is right
       or proper in polite society; "was buried with indecent
       haste"; "indecorous behavior"; "language unbecoming to a
       lady"; "unseemly to use profanity"; "moved to curb their
       untoward ribaldry" [syn: {indecent}, {indecorous},
       {unbecoming}, {uncomely}, {unseemly}, {untoward}]
   2: contrary to your interests or welfare; "adverse
     circumstances"; "made a place for themselves under the most
     untoward conditions" [syn: {adverse}, {inauspicious},
     {untoward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top