ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unripened

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unripened-, *unripened*, unripen, unripene
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unripened มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unripened*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unripened    (j) ˈʌnrˈaɪpənd (uh1 n r ai1 p @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unreife {f}unripeness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unripened \Unripened\
   See {ripened}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unripened
   adj 1: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
       "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green},
       {unripe}, {unripened}, {immature}] [ant: {mature},
       {ripe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top