ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unloose

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unloose-, *unloose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unloose[VT] คลายออก, See also: ปล่อยออก, ทำให้หลวม, ผ่อนคลาย, Syn. unfasten, untie, disengage, loosen
unloosen[VT] คลายออก, See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unloose(อันลูส') vt. คลายออก,ปล่อยออก,ทำให้หลวม,แก้,ขยาย,ทำให้อิสระ,ผ่อนคลาย
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก,ปล่อยออก,ผ่อนคลาย, Syn. unloose,loosen

English-Thai: Nontri Dictionary
unloose(vt) ปล่อยไป,แก้,ขยาย,คลาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unloose    (v) ˈʌnlˈuːs (uh1 n l uu1 s)
unloosed    (v) ˈʌnlˈuːst (uh1 n l uu1 s t)
unlooses    (v) ˈʌnlˈuːsɪz (uh1 n l uu1 s i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unloose \Un*loose"\, v. t. [1st pref. un- (intensive) + loose.]
   To make loose; to loosen; to set free. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unloose \Un*loose"\, v. i.
   To become unfastened; to lose all connection or union.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unloose
   v 1: grant freedom to; free from confinement [syn: {free},
      {liberate}, {release}, {unloose}, {unloosen}, {loose}]
      [ant: {confine}, {detain}]
   2: loosen the ties of; "unloose your sneakers" [syn: {unloose},
     {unloosen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top