ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninterrupted

AH2 N IH0 N T ER0 AH1 P T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninterrupted-, *uninterrupted*, uninterrupt, uninterrupte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uninterruptedly(adv) อย่างไม่ขาดสาย, See also: อย่างต่อเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uninterrupted series of indorsementการสลักหลังไม่ขาดสาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uninterrupted suture; suture, continuousการเย็บสอย, การเย็บต่อเนื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endless, uninterrupted fear.ความกลัวที่ไม่มีวันหยุดยั้ง ไม่มีที่สิ้นสุด Night and Fog (1956)
Your wife needs uninterrupted rest.ภรรยาของคุณต้องการพักผ่อน อย่ารบกวน Pan's Labyrinth (2006)
And in recent years, it's uninterrupted and it is intensifying.และในปีหลังๆ ไม่มีสะดุดเลย แล้วยังกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ An Inconvenient Truth (2006)
I'm talking about 48 uninterrupted hours of this.ผมกำลังพูดถึง สี่สิบแปดชั่วโมง ที่ไม่มีใครรบกวน The Heart of the Matter (2007)
48 uninterrupted hours of this.สี่สิบแปดชั่วโมงที่ไม่มีใครรบกวนนี่ The Heart of the Matter (2007)
- 48 uninterrupted hours... - yeah, yeah.Um... you know what?48 ชม.ที่ไม่มีใครรบกวน ใช่ ใช่ อืม The Heart of the Matter (2007)
I don't want 48 uninterrupted hours.ผมไม่ต้องการแค่ 48 ชม.ที่ไม่มีใครมากวน The Heart of the Matter (2007)
Uninterrupted time.ไม่ต้องการถูกรบกวน The Performer (2009)
I'm not saying that the world is enjoying its longest period of uninterrupted peace in years because of me.ผมจะไม่พูดว่าโลกนั้นสนุกสนานกับ ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด ของการขัดขวางสันติภาพมาเป็นเวลานานนับปี Iron Man 2 (2010)
Because an uninterrupted moment with you is just too much to ask forเพราะมันจะมาขัด ตอนที่ฉันอยู่กับคุณ มันมากเกินไป ที่จะขอน่ะ Family (2012)
Including the uncensored full length feature version of our show uninterrupted movie form.รวมทั้งตัวเต็มที่ไม่เซนเซอร์ ในโชว์ของพวกเรา. Bear Fight (2012)
The control room will be fully staffed to insure an uninterrupted transmission.ห้องควบคุมจะเต็มไปด้วยสตาฟ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการแทรกแทรง การประสานงาน The Interview (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืด(adj) uninterrupted, See also: continuous, Example: พืชผักในสวนที่ปลูกไว้แผ่ใบสดเห็นเขียวพืดไปสุดลูกหูลูกตา, Thai Definition: ที่ต่อเนื่องกันไปยาวยืด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืด[pheūt] (adj) EN: uninterrupted ; continuous ; successive

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNINTERRUPTED AH2 N IH0 N T ER0 AH1 P T IH0 D
UNINTERRUPTED AH2 N IH0 N ER0 AH1 P T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninterrupted (j) ˌʌnɪntərˈʌptɪd (uh2 n i n t @ r uh1 p t i d)
uninterruptedly (a) ˌʌnɪntərˈʌptɪdliː (uh2 n i n t @ r uh1 p t i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
常住不断[じょうじゅうふだん, joujuufudan] (n, adj-no) ceaseless; constant; uninterrupted [Add to Longdo]
付きっ切り[つきっきり, tsukikkiri] (n) constant attendance; uninterrupted supervision [Add to Longdo]
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering [Add to Longdo]
連綿[れんめん, renmen] (adj-t, adv-to) unbroken; uninterrupted; on and on; continuous [Add to Longdo]
連綿不断[れんめんふだん, renmenfudan] (n, adj-no) long and uninterrupted (unbroken) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uninterrupted \Uninterrupted\
   See {interrupted}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uninterrupted
   adj 1: having undisturbed continuity; "a convalescent needs
       uninterrupted sleep"
   2: continuing in time or space without interruption; "a
     continuous rearrangement of electrons in the solar atoms
     results in the emission of light"- James Jeans; "a continuous
     bout of illness lasting six months"; "lived in continuous
     fear"; "a continuous row of warehouses"; "a continuous line
     has no gaps or breaks in it"; "moving midweek holidays to the
     nearest Monday or Friday allows uninterrupted work weeks"
     [syn: {continuous}, {uninterrupted}] [ant: {discontinuous},
     {noncontinuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top