ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhook

AH0 N HH UH1 K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhook-, *unhook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhook[VT] ปลดตะขอออก, See also: แก้ออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unbotton, unlace, unlace, unlock, open

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhook(อันฮุค') vt. ปลดข้อออก,ปลดตะขอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unhook 'em.em ปลด ' The Shawshank Redemption (1994)
The only thing complicated between me and him would be unhooking my bra strap.The only thing complicated between me and him would be my bra strap. Maid in Manhattan (2002)
Here. It unhooks in the front right here.นี่ค่ะ เสื้อในตะขอหน้า ตรงนี้ Big Momma's House 2 (2006)
You have to unhook your clip "chasses"...คุณต้องปลดตะขอ 65 Million Years Off (2007)
so when are they coming to unhook you from this thing?แล้วเมื่อไหร่พวกเขาจะเอาคุณลงมาจากเจ้านี่ล่ะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Astrid, let's get him unhooked.แอสทริด แก้มัดเขาซิ The Ghost Network (2008)
Unhook the napalm.ปลดที่ยึดนาปาล์มออก Death Race (2008)
It unhooks in the front.ตะขออยู่ด้านหน้า The Gorilla Experiment (2009)
- Unhook it!- แก้ล็อคมันให้ที! Super 8 (2011)
I-I've gotta get out of here. Unhook me.แม่ต้องออกไปจากที่นี่ด่วน ปลดสายน้ำเกลือที Where Do I Belong? (2011)
- Unhook me! - No, no.- ปลดสายน้ำเกลือที! Where Do I Belong? (2011)
Can you unhook me, please?คุณช่วยปลดหลังผมหน่อยได้ไหม? Genesis: Part 1 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHOOK    AH0 N HH UH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhook    (v) ˈʌnhˈuk (uh1 n h u1 k)
unhooks    (v) ˈʌnhˈuks (uh1 n h u1 k s)
unhooked    (v) ˈʌnhˈukt (uh1 n h u1 k t)
unhooking    (v) ˈʌnhˈukɪŋ (uh1 n h u1 k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhook \Un*hook"\, v. t. [1st pref. un- + hook.]
   To loose from a hook; to undo or open by loosening or
   unfastening the hooks of; as, to unhook a fish; to unhook a
   dress.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhook
   v 1: take off a hook [ant: {hook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top