ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncurl

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncurl-, *uncurl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncurl(อัน'เคิร์ล) vt.,vi. ทำให้ตรง,คลี่ออก,คลายออก,การทำให้ตรง, Syn. straighten out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know, you spent hours in front of the mirror just curling and uncurlingนี่หาเรื่องทะเลาะกันรึไง? Back from the Dead (2013)
- your eyelashes. - Uncurling.รู้มั้ย ตอนนี้เจ้านายคุณ ต้องการความช่วยเหลือของเรา Back from the Dead (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncurl    (v) ˈʌnkˈɜːʴl (uh1 n k @@1 l)
uncurls    (v) ˈʌnkˈɜːʴlz (uh1 n k @@1 l z)
uncurled    (v) ˈʌnkˈɜːʴld (uh1 n k @@1 l d)
uncurling    (v) ˈʌnkˈɜːʴlɪŋ (uh1 n k @@1 l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncurl \Un*curl"\, v. t. [1st pref. un- + curl.]
   To loose from curls, or ringlets; to straighten out, as
   anything curled or curly.
   [1913 Webster]
 
      He sheaths his paw, uncurls his angry mane. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncurl \Un*curl"\, v. i.
   To become uncurled, or straight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncurl
   v 1: move out of a curled position; "He uncurled himself"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top