Search result for

tzlich

(120 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tzlich-, *tzlich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tzlich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tzlich*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dreadful!EntsetzlichFace of the Frog (1959)
Jesus!(Frau) EntsetzlichJaws 3-D (1983)
Aah.(Die Menge schweigt plötzlichMorons from Outer Space (1985)
Tell Sir Wilfrid about the evening of the murder.Oder es wäre gefühllos, ungesetzlich und unhygienisch. Witness for the Prosecution (1957)
Some ghastly, horrible dream.Ein entsetzlicher, fürchterlicher Traum! Witness for the Prosecution (1957)
If these letters contain information useful to the defence, I'm prepared to offer £10. What?Ich zahle Ihnen 10 Pfund, wenn sie nützlich sind. Witness for the Prosecution (1957)
Which brought you in concealed earnings of 94 000 francs. Correct? - But...Das heißt, Sie haben etwa 94.000 F zusätzlich verdient. L'étrange Monsieur Steve (1957)
- The fish was trapped in the ice.Der Fisch ist plötzlich eingefroren. The Singing Ringing Tree (1957)
You rushed off this morning.Sie waren heute Morgen so plötzlich weg. Montparnasse 19 (1958)
You'll be more useful that way.Aber so machen Sie sich nützlichPremier mai (1958)
In addition to our headaches with the Pentagon, we're now being accused of killing off the people in this town.Zusätzlich zu unseren Kopfschmerzen wegen des Pentagon werden wir auch noch beschuldigt, dass wir hier die Bevölkerung umbringen. Fiend Without a Face (1958)
He thinks nothing of starting work at 11:00 at night... and working until the small hours of the morning.Er denkt sich nichts dabei, plötzlich um elf Uhr in der Nacht anzufangen und bis in die frühen Morgenstunden durchzuarbeiten. Fiend Without a Face (1958)
The major and I were just having a quiet talk. I got dizzy.Der Major und ich haben uns ruhig unterhalten und plötzlich wurde mir schlecht. Fiend Without a Face (1958)
I devised additional apparatus that enabled me... to divert a portion of the atomic power... that was radiating between the ground station... and the radar aircraft circling 40,000 feet above.Ich entwickelte eine zusätzliche Apparatur, die mir die Möglichkeit gab einen Teil der Atomenergie abzuzweigen, die von der Basisstation und dem in 13.000 Meter Höhe kreisenden Radarflugzeug abstrahlte. Fiend Without a Face (1958)
Lovely. Yes, it certainly cleared up in a hurry.Ja, plötzlich ist es schön geworden. Dip in the Pool (1958)
I have found it most useful.Ich fand ihn bisher sehr nützlichDon't Interrupt (1958)
Well, it was too good to be true and then all of a sudden up she come.Zu schön, um wahr zu sein. Doch plötzlich kam er. Don't Interrupt (1958)
The wind kept getting louder and louder.Der Sturm wurde immer lauter und plötzlich war ich ganz alleine. Don't Interrupt (1958)
What? All of a sudden, I looked up and what did I see? A light.- Plötzlich sah ich dieses Licht. Don't Interrupt (1958)
Mrs. Maloney. Yes? You know, somehow I don't believe that this was a premeditated murder.Mrs. Maloney, ich glaube nicht, dass es vorsätzlicher Mord war. Lamb to the Slaughter (1958)
Lila, who previously had refused to mention Annabel's name, developed an affection for the child.Sie hatte sich immer geweigert, den Namen des Mädchen zu erwähnen, doch plötzlich kümmerte sie sich ganz rührend um das Kind. Little White Frock (1958)
There's a good chance the bomb might shift suddenly.Die Bombe kann jederzeit plötzlich absacken. Another Time, Another Place (1958)
When the war started, I tried to go into the Army... but they insisted I'd be more useful with a microphone than a gun.Als der Krieg begann, versuchte ich, der Armee beizutreten, aber sie dachten, dass ich am Mikrofon nützlicher sei als mit 'ner Waffe. Another Time, Another Place (1958)
I felt useful again.Ich fühlte mich nützlichAnother Time, Another Place (1958)
But now, all of a sudden, I just can't wait.Aber jetzt plötzlich kann ich es nicht mehr erwarten. Bell Book and Candle (1958)
All of a sudden, I get this uncontrollable urge to talk with you about it.Plötzlich kam in mir... das unwiderstehliche Bedürfnis auf, mit Ihnen darüber zu reden. Bell Book and Candle (1958)
That's kind of useful, isn't it?Das ist nützlich, nicht? Bell Book and Candle (1958)
And then I suddenly realised I must be allergic to that cat of yours.Und plötzlich bemerkte ich, dass ich gegen deinen Kater allergisch bin. Bell Book and Candle (1958)
He was all gone.Er war plötzlich weg. The Blob (1958)
Then it was on his whole head, and then in just a second he disappeared.Es war an seinem ganzen Kopf, dann ist er plötzlich verschwunden. The Blob (1958)
- All of a sudden, your mind is a blank? - No.Eine ganz plötzlich auftretende Gedächtnisstörung? The Blob (1958)
But suddenly somehow I knew it would stop.Doch irgendwie wusste ich plötzlich, es würde enden. Bonjour Tristesse (1958)
And this sudden interest he has in going to the market.Und sein plötzlichesInteresse, auf dem Markt einzukaufen. Bonjour Tristesse (1958)
What's the enchantment with these woods?Woher rührt die plötzliche Begeisterung für den Wald? Bonjour Tristesse (1958)
Why did you and Brick suddenly drive up from New Orleans?Warum kamst du mit Brick plötzlich her? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I mean, inside he was real deep-down scared and he broke like a rotten stick.Und trotzdem hatte er... entsetzliche Angst. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Why did you and Brick suddenly drive up from New Orleans?Warum kamst du mit Brick plötzlich her? Cat on a Hot Tin Roof (1958)
All of a sudden, there's peace.Und ganz plötzlich ist alles friedlich. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
I mean, inside he was real deep-down scared and he broke like a rotten stick.Und trotzdem hatte er... entsetzliche Angst. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
- Hire the extra hand?- Zusätzliche Hilfe eingestellt? Cowboy (1958)
They really want to help, and they can come in handy.Sie wollen helfen, und sie könnten nützlich sein. The Defiant Ones (1958)
All of a sudden there was nothin' left to say.Und plötzlich gab es nichts mehr zu sagen. The Defiant Ones (1958)
"...it suddenly seemed to become much colder...""schien es plötzlich kälter zu werden. Horror of Dracula (1958)
You suddenly appear and tell us that Jonathan Harker is dead.Plötzlich sind Sie da und sagen, dass Jonathan Harker tot ist. Horror of Dracula (1958)
Since the death of Jonathan Harker Count Dracula the propagator of this unspeakable evil, has disappeared.Seit dem Tod von Jonathan Harker... ist Graf Dracula, der Urheber dieses entsetzlichen Grauens, verschwunden. Horror of Dracula (1958)
It was all so sudden.Es kam alles so plötzlichHorror of Dracula (1958)
A strange city, Like a ghost from the beyond, Suddenly appears in the night.Wie ein Geist aus dem Jenseits, Eine seltsame Stadt erschien plötzlich nachts. Eve Wants to Sleep (1958)
You're breaking again law and order.Wieder verletzt ihr Gesetzlichkeit. Eve Wants to Sleep (1958)
- Have you turned magician?- Kannst du plötzlich zaubern? The Fly (1958)
It's... it's all so quick.Es ist... alles zu plötzlichThe Fly (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibung {f}; Wertverminderung {f} | Abschreibung aus finanzpolitischen Gründen | vorgezogene Abschreibung | zusätzliche Abschreibungdepreciation | appropriation depreciation method | anticipated depreciation | additional depreciation [Add to Longdo]
plötzliche Anstrengung {f}; lebhafte Aktivität {f}spurt [Add to Longdo]
Arbeitslosenversicherung {f} | Arbeitslosenversicherungen {pl} | Gesetzliche Arbeitslosenversicherung {f}unemployment insurance | unemployment insurances | Public Unemployment Insurance [Add to Longdo]
Ballast {m} | Ballaste {pl} | mit Ballast beladen | mit Ballast beladen sein | mit Ballast beladend | zusätzlicher Ballastballast | ballasts | to ballast | to be ballasted | ballasting | added ballast weight [Add to Longdo]
ohne (zusätzliche) Bedingungenwithout strings; with no strings attached [Add to Longdo]
Blitzlicht {n}photoflash [Add to Longdo]
Blitzlicht {n} | Blitzlichter {pl}flashlight | flashlights [Add to Longdo]
Blitzlichtkontakt {m}flash contact [Add to Longdo]
Brauchbarkeit {f}; Nützlichkeit {f}; Nutzen {m}; Zweckmäßigkeit {f} | neue Brauchbarkeit {f}usefulness | re-usableness [Add to Longdo]
Entsetzlichkeit {f}direness [Add to Longdo]
Feiertag {m} | Feiertage {pl} | gesetzlicher Feiertag | gesetzlicher Feiertag | die gesetzlichen Feiertageholiday | holidays; feasts | public holiday | red-letter day | statutory holidays [Add to Longdo]
Gegensätzlichkeit {f}oppositeness [Add to Longdo]
Gesetzwidrigkeit {f}; Illegalität {f}; Ungesetzlichkeit {f}illegality [Add to Longdo]
plötzlicher Gesinnungswandelflip-flop [Add to Longdo]
Grenzwert {m} | Grenzwerte {pl} | gesetzlicher Grenzwertlimit | limits | legal limit [Add to Longdo]
im Grunde; grundsätzlichbasically [Add to Longdo]
Grundhaltung {f}; grundsätzliche Einstellung {f}; Tenor {m}tenor [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
Hilfe {f}; Aushilfe {f} | zusätzliche Hilfe {f} | um Hilfe rufenhelp | additional help | to call for help [Add to Longdo]
Körperverletzung {f} | fahrlässige Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | vorsätzliche Körperverletzungphysical injury; bodily injury | physical injury resulting from negligence | grievous bodily harm | mayhem [Am.] | malicious wounding [Add to Longdo]
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance [Add to Longdo]
zusätzliche Leistungenfringe benefits [Add to Longdo]
tzlichkeit {f}helpfulness [Add to Longdo]
tzlichkeit {f}beneficing [Add to Longdo]
Nutzen {m}; Nützlichkeit {f}utility [Add to Longdo]
Plötzlichkeit {f}unexpectedness [Add to Longdo]
Plötzlichkeit {f}; Rauheit {f}; Jähheit {f}abruptness [Add to Longdo]
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle [Add to Longdo]
Regelung {f}; Vertragsregelung {f}; Bestimmung {f} | gesetzliche Regelung {f}; gesetzliche Bestimmung {f}provision | legal provision [Add to Longdo]
einer plötzlichen Regung folgendon a sudden impulse [Add to Longdo]
außer der Reihe; zusätzlich; nicht wie gewöhnlichout of the usual way of things [Add to Longdo]
plötzlicher Rückgangslump [Add to Longdo]
(plötzliche) Schwäche {f}(feeling) of faintness [Add to Longdo]
(zusätzliche) Sicherheit {f} (zur Absicherung von Darlehen)collateral [Add to Longdo]
vorsätzliche Tötung {f}; vorsätzlicher Mordpremeditated murder [Add to Longdo]
Unersetzlichkeit {f}irreparability [Add to Longdo]
Unersetzlichkeit {f}irreplaceability [Add to Longdo]
Unersetzlichkeit {f}irretrievability [Add to Longdo]
Unersetzlichkeit {f}irretrievableness [Add to Longdo]
Unersetzlichkeiten {pl}irreparableness [Add to Longdo]
Unersetzlichkeiten {pl}irreplaceableness [Add to Longdo]
Unverletzlichkeit {f}inviolableness [Add to Longdo]
Unverletzlichkeit {f}inviolacy [Add to Longdo]
Unverletzlichkeiten {pl}inviolateness [Add to Longdo]
Verwundbarkeit {f}; Verletzbarkeit {f}; Verletzlichkeit {f}; Anfälligkeit {f}; Vulnerabilität {f} | Verwundbarkeiten {pl}; Verletzbarkeiten {pl}; Verletzlichkeiten {pl}; Anfälligkeiten {pl}; Vulnerabilitäten {pl}vulnerability | vulnerabilities [Add to Longdo]
Widersetzlichkeit {f}; Behinderung {f}obstructiveness [Add to Longdo]
gesetzliches Zahlungsmittellegal tender [Add to Longdo]
Zwang {m}; Auflage {f} | Zwänge {pl}; Auflagen {pl} | gesetzlicher Zwangconstraint | constraints | legal constraint [Add to Longdo]
abgebrochen; abrupt; hastig; plötzlich; unerwartet {adj}abrupt [Add to Longdo]
absichtlich; vorsätzlich {adj}intentional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
不死身[ふじみ, fujimi] unverwundbar, unverletzlich [Add to Longdo]
唐突[とうとつ, toutotsu] ploetzlich, abrupt [Add to Longdo]
怖い[こわい, kowai] fuerchterlich, entsetzlich, schrecklich, unheimlich [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] dringend, eilig, ploetzlich [Add to Longdo]
急変[きゅうへん, kyuuhen] ploetzliche_Aenderung [Add to Longdo]
急患[きゅうかん, kyuukan] ploetzlich_Erkrankter [Add to Longdo]
急病[きゅうびょう, kyuubyou] ploetzliche_Erkrankung [Add to Longdo]
急逝[きゅうせい, kyuusei] ploetzlicher_Tod [Add to Longdo]
暴騰[ぼうとう, boutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]
有益[ゆうえき, yuueki] nuetzlich, vorteilhaft, eintraeglich [Add to Longdo]
漂然[ひょうぜん, hyouzen] ziellos;, ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
益虫[えきちゅう, ekichuu] nuetzliches_Insekt [Add to Longdo]
突如[とつじょ, totsujo] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
突然[とつぜん, totsuzen] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]
非合法[ひごうほう, higouhou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]
高騰[こうとう, koutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top