Search result for

tyrans

(231 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tyrans-, *tyrans*, tyran
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tyrans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tyrans*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tyrant[N] ผู้ปกครองที่เผด็จการ, Syn. despot, absolute ruler, dictator
tyranny[N] ผู้ปกครองซึ่งกดขี่, See also: การใช้อำนาจกดขี่, การข่มเหง, Syn. oppression, cruelty, severity, despotism
tyrannic[ADJ] เกี่ยวกับทรราชย์, See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
tyrannize[VI] ปกครองแบบกดขี่, Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize[VT] ปกครองแบบกดขี่, Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize[VI] กระทำอย่างป่าเถื่อน
tyrannize[VT] กระทำอย่างป่าเถื่อน
tyrannous[ADJ] ซึ่งข่มเหง, See also: ซึ่งกดขี่, Syn. absolute, lawless, unmerciful
tyrannical[ADJ] เกี่ยวกับทรราชย์, See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
tyrannosaur[N] ไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่งซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร
tyrannotyrannoususly[N] อย่างข่มเหง, See also: อย่างกดขี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannise(เทอ'ระไนซ) vi.,vt. ปกครองแบบกดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ,ใช้อำนาจบาทใหญ่
tyrannize(เทอ'ระไนซ) vi.,vt. =tyrannise (ดู), Syn. oppress,dictate
tyranny(เทอ'ระนี) n. การปกครองแบบกดขี่,การปกครองแบบเผด็จการ,การใช้อำนาจบาตรใหญ่,ความเข้มงวดที่โหดเหี้ยม, Syn. despotism,severity
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
tyrannical(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyrannize(vt) กดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ
tyrannous(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyranny(n) การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองแบบทรราชย์
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tyrannyระบบทรราชย์ [ดู despotism ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tyrannyทรราชย์, ระบบทรราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tyranny of the majorityระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tyrantทรราช [ดู despot ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I vowed that day that never again would I be helpless in the face of tyranny.ผมสาบานว่าจะต้องไม่ยอมให้มีการข่มเหงกันแบบนี้อีก Lancelot (2008)
That you are a tyrant!ว่าท่านเป็นเผด็จการ! To Kill the King (2008)
Free this land from tyranny, Merlin.ปลดปล่อยดินแดนนี้จากทรราช เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
I shall no longer bear to see his tyrannical arrogation, so you must find a way to make them withdraw.ข้าไม่ควรจะเสียเวลากับผู้ปกครองที่ทั้งอวดเก่งและถือดี ฉนั้นท่านต้องหาทาง ทำให้พวกเขาถอยกลับไปซะ The Kingdom of the Winds (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
You must give this sword to Baegeuk, and make sure... he will use it to contend with King Daeso's tyranny.เจ้าก็จะต้องให้ดาบเล่มนี้กับแพกิอุก, และทำให้เขาเชื่อซะ เขาจะใช้มันต่อสู้กับกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
What's more, with all the tyranny and arrogance King Daeso is showing, there doesn't seem to be any hope for improvement.อีกอย่าง, การแสดงความยะโสและกดขี่ข่มเห่งอย่างที่กษัตริย์แดโซกระทำอยู่ มันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน My Sassy Girl (2008)
Still a slave to the tyranny of time.ต้องตกเป็นทาสมันตลอดเวลา Superhero Movie (2008)
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม Outlander (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
She won't last 3 days with that tyrant.ฉันว่าเธออยู่ไม่ถึง 3 วันหรอกน่า The Ramen Girl (2008)
Behold, the tyranny of the Warlord.ก็อย่างเจ้าแม่ทัพทรราชย์นั่นไง The Forbidden Kingdom (2008)
The misuse of power is the very essence of tyranny.การใช้อำนาจในทางที่ผิดคือ แก่นของพวกทรราชย์ Frost/Nixon (2008)
"that even a tyrant state like the U.S..."อเมริกาก็เป็นเผด็การเหมือนกัน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
To say that Juma's death means standing up to tyranny works, and that your decision to send troops into Sangala was the right one.ทีจะบอกว่าการตายของนายพลจูมา หมายถึงการต่อต้าน ขบวนการทรราช และการตัดสินใจของแม่ ที่ส่งกองกำลังเข้า ซังกาลา เป็นส่ิงที่ถูกต้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Tonight, those blessings have seen us through a brutal attack by a desperate tyrant.ในค่ำคืนนี้, คำขอนั้นช่วยเราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ บุกเข้าโจมตีโดยกลุ่มเผด็จการ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
They want a tyrant who will police their behavior and chart their movement on the social ladder.พวกเขาต้องการคนที่มาเป็นตำรวจแล้วควบคุมเรางั้นเหรอ และก็ทำทำเนียบไว้บนผนัง Dan de Fleurette (2009)
In life, the young queen becomes a tyrant...ในชีวิตจริง ราชินีน้อยๆกลายมาเป็นเจ้าเผด็จการ Dan de Fleurette (2009)
Force, without justice, is tyrannical."อำนาจที่ปราศจากความยุติธรรม คือทรราชย์ Reckoner (2009)
The one who vanquished the tyranny of the user those many cycles before!ผู้ที่เคยโค่นล้มยูสเซอร์ ทรราชย์ที่กดขี่เรา เมื่อนานมาแล้ว TRON: Legacy (2010)
It is the day we eliminated a tyrant.เป็นวันที่ีเรากำจัดทรราชย์ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Vampires have yearned for someone to stand up, to the tyranny of the Authority for centuries.เหล่าแวมไพร์ปรารถนา ที่จะเห็นบางคนลุกขึ้นสู้ กับการกดขี่ ของผู้มีอำนาจมานานนับศตวรรษ Night on the Sun (2010)
It's about the banality of evil, uh, like the Nuremberg trials showing history's tyrants as these regular schmucks.นี่มันแสดงถึงความชั่วร้ายน่ะ เอ่อ... เหมือนการพิจารณคดีที่เนิร์นบวร์ก The Bishop Revival (2010)
I have made up my mind always to wear black, to free myself from the tyranny of fashion.หนูตั้งใจไว้ว่าจะใส่ชุดดำไปตลอด เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากระบอบการปกครองแบบเผด็จการ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
God emerged as a tyrant.พระเจ้ากลายเป็นผู้ปกครองจอมเผด็จการ Episode #1.5 (2010)
Ah, cavemen fought the Tyrannosaurus Rex.อ้าา มนุษย์ถ้ำต่อสู้กับ ที-เร็กซ์ The Body and the Bounty (2010)
Please tell me what horrible, horrible thing happened to you that made you such a miserable tyrant?ช่วยบอกฉันทีว่าสิ่งๆแย่ๆ ที่คุณทำนั้นมันสนุกนักหรอ? Grilled Cheesus (2010)
That is the stench of tyranny.กลิ่นเหม็น ของการปกครองแบบบเผด็จการ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
You know, Iike Tyrano?คุณรู้จักใช่มั้ย เหมือนไทราโน Cyrano Agency (2010)
- Tyrannosaurus.- ไดโนเสาร์ Toy Story 3 (2010)
I've watched over you ever since, awaiting for the day when you'll help bringing an end to the tyranny of the Gods.เฝ้ารอวันที่เจ้า จะหยุดการกดขี่ข่มเหงจากเทพเจ้า เจ้าถือกำเนิดมา เพื่อฆ่าเดอะคราเค่น Clash of the Titans (2010)
You can't end tyranny on an empty stomach!กองทัพต้องเดินด้วยท้อง! Shrek Forever After (2010)
Please stay tuned for a message from our tyrannical dictator!โปรดติดตามข้อความ จากผู้นำจอมบงการของเรา Shrek Forever After (2010)
The King enslaves this country, the Pope defends him and calls the Magna Carta heresy, and France uses this tyranny for a better deal?เรากำลังถูกปกครองโดยทรราช มีแค่คนหยิบมือเดียวที่กำลังรั้งประเทศไว้ และตอนนี้ฝรั่งเศษกำลังหาประโยชน์ จากสถานการณ์ของเรา Ironclad (2011)
But then came the war between the Autobots, who fought for freedom and the Decepticons, who dreamt of tyranny.ต่อมามันก็กลายเป็นสงคราม ระหว่างออโต้บอทส์ ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ และดีเซ็ปติคอนส์ ผู้ที่แสวงหาการครอบครอง Transformers: Dark of the Moon (2011)
Too long have we labored under the yoke of the bunnies' tyranny.ฉันต้องการขนม Hop (2011)
When freedom has triumphed over tyranny.When freedom has triumphed tyranny. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Show of hands-- all those opposed to Leonard and his reign of tyranny.บรรดามือที่ยก-- ล้วนเห็นตรงข้าม กับเลนเนิร์ด และการปกครองแบบเผด็จการของเขา The Bus Pants Utilization (2011)
Those are the-- the cocktails of oppression, make from equal parts tyranny and blind obedience, and...นั่นมัน-- คอกเทลแห่งการกดขี่ ทำจากส่วนผสมของเผด็ดการ กับการเชื่อฟังอย่างหน้ามืดตามัว กับ.. The Lies Ill-Concealed (2011)
Lord tyranus.ลอร์ด ไทรานัส Nightsisters (2011)
What is it, lord tyranus?มีอะไรรึ ลอร์ดไทรานัส Nightsisters (2011)
Is this the tyranny of the majority?นี้มันเผด็จการ From Up on Poppy Hill (2011)
You know what a tyrant she can be.ลูกก็รู้ว่าเธอดื้อด้านขนาดไหน The Fasting and the Furious (2011)
Unfortunately, too many members of his generation bought the lies of tyrants.น่าเสียดาย มีสมาชิกมากเกินไป ในรุ่นของเขา มีการโกหก หลอกลวง การซื้อตัว Deadline (2011)
Does the old tyrant always talk to you like that?ตกลง คุณคิดว่าคุณซูโบ ฆ่าสารวัตรกรีนงั้นเหรอครับ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Kicking off the evening, in our first undercard, the two-headed tyrant,เริ่มกันเลย กับเค้าคนนี้ ทรราช2หัว Real Steel (2011)
Victims of a corrupt government in bed with the tyrants of Wall Street.เหยื่อของรัฐยาลคอรัปชั่น ที่ร่วมหอลงโลง กับทรราชย์วอล์สตรีท Red Dawn (2012)
I thought being a constable meant I got to be a tyrant, not that I had to put up with treatment like this.พวกมันทำอย่างกับว่า พวกเราเป็นกบฎขายชาติ รู้อย่างนี้ไม่ช่วยซะยังดีกว่า The Four (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tyranAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
tyranEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
tyranHe liked to blame most of his faults and misfortunes of his life on a tyrannical father.
tyranHis tyrannies were beyond endurance.
tyranI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
tyranPeople in the country were living under a tyranny.
tyranPeople will always resist tyranny.
tyranThe people revolted against the tyranny.
tyranThe people suffered under the cruel tyrant.
tyranThe tyrant kept the people down.
tyranThe tyrant's heart melted with compassion.
tyranThey were under the yoke of a tyrant.
tyranThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.
tyranTyrannical governments frequently gaol their political opponents.
tyranUnder the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship.
tyranWe will not bend to the will of a tyrant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรราช[N] tyrant, Example: เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงทราบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทรราชหนีไปต่างประเทศแล้ว, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้มีอำนาจ[N] authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ผู้มีอิทธิพล[N] influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ
วางอำนาจ[V] show one's authority/power, See also: act like a tyrant, abuse one's power, Syn. แสดงอำนาจ, อวดอำนาจ, Example: เขาอาศัยเครื่องแบบวางอำนาจกับชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
แอก[N] oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
ทรราช[N] tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)
บีบรัด[V] oppress, See also: tyrannize, press, Example: กระหวัดรอบทวารมีหน้าที่บีบรัดให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกมา, Thai definition: ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด
กดขี่[V] oppress, See also: tyrannize, depress, Syn. ข่มขี่, ข่มเหง, Example: ผู้ปกครองประเทศระบบเผด็จการมักจะกดขี่ประชาชน, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตน, ใช้บังคับเอา, ทำอำนาจเอา
ข่มขี่[V] oppress, See also: tyrannize, demoralize, Syn. กดขี่, บังคับ, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่าพิธีนี้เป็นการทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อข่มขี่อำนาจฝ่ายตรงข้ามให้ยอมสยบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
โค่นล้มทรราช[v. exp.] (khōnlom thørarāt) EN: overthrow a tyrant   FR: renverser un tyran
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator   
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss   
ผู้เผด็จการ[n.] (phūphadetkān) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant   FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler   FR: tyran [m] ; despote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TYRANT    T AY1 R AH0 N T
TYRANNY    T IH1 R AH0 N IY0
TYRANTS    T AY1 R AH0 N T S
TYRANNIES    T IH1 R AH0 N IY0 Z
TYRANNICAL    T ER0 AE1 N IH0 K AH0 L
TYRANNOSAURUS    T IH0 R AE0 N AH0 S AO1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tyrant    (n) (t ai1 @ r @ n t)
tyranny    (n) (t i1 r @ n ii)
tyrants    (n) (t ai1 @ r @ n t s)
tyrannies    (n) (t i1 r @ n i z)
tyrannize    (v) (t i1 r @ n ai z)
tyrannous    (j) (t i1 r @ n @ s)
tyrannical    (j) (t i1 r a1 n i k l)
tyrannized    (v) (t i1 r @ n ai z d)
tyrannizes    (v) (t i1 r @ n ai z i z)
tyrannizing    (v) (t i1 r @ n ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltherrschaftigkeit {f}tyrannicalness [Add to Longdo]
Tyrann {m}; Tyrannin {f}; Gewaltherrscher {m}; herrschsüchtiger Menschtyrant [Add to Longdo]
Tyrann {m}; Tyrannin {f}tartar [Add to Longdo]
Tyrann {m}; Rabauke {m}bully [Add to Longdo]
Tyrannei {f}; Gewaltherrschaft {f}; Zwangsherrschaft {f}; Willkürherrschaft {f} | Tyranneien {pl}; Gewaltherrschaften {pl}; Zwangsherrschaften {pl}; Willkürherrschaften {pl}tyranny | tyrannies [Add to Longdo]
tyrannisch {adj}tyrannic; tyrannical [Add to Longdo]
tyrannisch {adj}domineering [Add to Longdo]
tyrannisch; despotisch {adj}arbitrary [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannicly [Add to Longdo]
tyrannischtyrannous [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}domineeringly [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannously [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannically [Add to Longdo]
tyrannisieren; gewaltsam unterdrücken; willkürlich behandeln | tyrannisierend | tyrannisiert | tyrannisiert | tyrannisierteto tyrannize | tyrannizing | tyrannized | tyrannizes | tyrannized [Add to Longdo]
tyrannisieren; drangsalieren; schikanieren; herumkommandieren | tyrannisierend; drangsalierend; schikanierend; herumkommandierendto bully; to bully around | bullyingd; bullying around [Add to Longdo]
tyrannisieren | tyrannisierend | tyrannisiert | tyrannisierteto browbeat | browbeating | browbeats | browbeaten [Add to Longdo]
tyrannisieren | tyrannisiert | tyrannisierteto domineer | domineers | domineered [Add to Longdo]
Tyrannenadler {m} [ornith.]Black Hawk Eagle [Add to Longdo]
Tyrannenbaumsteiger {m} [ornith.]Tyrannine Woodcreeper [Add to Longdo]
Tyrannenameisenfänger {m} [ornith.]Dusky Antbird [Add to Longdo]
Weißschwanztyrann {m} [ornith.]White-tailed Shrike Tyrant [Add to Longdo]
Würgertyrann {m} [ornith.]Great Shrike Tyrant [Add to Longdo]
Weißbrauen-Würgertyrann {m} [ornith.]Grey-bellied Shrike Tyrant [Add to Longdo]
Bergtyrann {m} [ornith.]Black-billed Shrike Tyrant [Add to Longdo]
Maustyrann {m} [ornith.]Mouse-brown Shrike Tyrant [Add to Longdo]
Wimpeltyrann {m} [ornith.]Strange-tailed Tyrant [Add to Longdo]
Hahnenschwanztyrann {m} [ornith.]Cock-tailed Tyrant [Add to Longdo]
Nelsontyrann {m} [ornith.]Black-billed Flycatcher [Add to Longdo]
Salvintyrann {m} [ornith.]Tawny-chested Flycatcher [Add to Longdo]
Isabellwangentyrann {m} [ornith.]Pale-eyed Pygmy Tyrant [Add to Longdo]
Finkentyrann {m} [ornith.]Fuscous Flycatcher [Add to Longdo]
Steifschwingentyrann {m} [ornith.]Brownish Flycatcher [Add to Longdo]
Langschwanztyrann {m} [ornith.]Long-tailed Tyrant [Add to Longdo]
Gelbringtyrann {m} [ornith.]Lemon-browed Flycatcher [Add to Longdo]
Kopfbindentyrann {m} [ornith.]White-ringed Flycatcher [Add to Longdo]
Dreistreifentyrann {m} [ornith.]Three-striped Flycatcher [Add to Longdo]
Silberkehltyrann {m} [ornith.]White-throated Pewee [Add to Longdo]
Fichtentyrann {m} [ornith.]Olive-sided Flycatcher [Add to Longdo]
Braunbauchtyrann {m} [ornith.]Greater Antillean Pewee [Add to Longdo]
Spixtyrann {m} [ornith.]Tropical Pewee [Add to Longdo]
Schiefertyrann {m} [ornith.]Smoke-coloured Pewee [Add to Longdo]
Rostbauchtyrann {m} [ornith.]Lesser Antillean Pewee [Add to Longdo]
Einfarbtyrann {m} [ornith.]Blackish Pewee [Add to Longdo]
Ockerbrusttyrann {m} [ornith.]Ochraceous Pewee [Add to Longdo]
Westlicher Waldtyrann {m} [ornith.]Western Wood Pewee [Add to Longdo]
Qstlicher Waldtyrann {m} [ornith.]Eastern Wood Pewee [Add to Longdo]
Lauftyrann {m} [ornith.]Delalande's Antpipit [Add to Longdo]
Brustbandtyrann {m} [ornith.]Ringed Antpipit [Add to Longdo]
Spitzschwanztyrann {m} [ornith.]Sharp-tailed Tyrant [Add to Longdo]
Kieferntyrann {m} [ornith.]Pine Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイラント[, tairanto] (n) tyrant [Add to Longdo]
ティラニー[, teirani-] (n) tyranny; (P) [Add to Longdo]
ティラノザウルス;チラノサウルス;タイラノザウルス[, teiranozaurusu ; chiranosaurusu ; tairanozaurusu] (n) Tyrannosaurus Rex (lat [Add to Longdo]
亜鳴禽類[あめいきんるい, ameikinrui] (n,adj-no) suboscines (songbirds of suborder Tyranni) [Add to Longdo]
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism [Add to Longdo]
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
苛政[かせい, kasei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
虐げる[しいたげる, shiitageru] (v1,vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P) [Add to Longdo]
虐政[ぎゃくせい, gyakusei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
専横[せんおう, sen'ou] (adj-na,n) arbitrariness; despotism; tyranny; (P) [Add to Longdo]
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant [Add to Longdo]
覇王竜[はおうりゅう, haouryuu] (n) (obsc) tyrannosaurus rex (dinosaur) [Add to Longdo]
暴威[ぼうい, boui] (n) tyranny [Add to Longdo]
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] (adj-na,n) tyranny; outrage; atrocity; cruel; (P) [Add to Longdo]
暴虐非道[ぼうぎゃくひどう, bougyakuhidou] (n,adj-na) violent and cruel; tyrannical and atrocious [Add to Longdo]
暴君[ぼうくん, boukun] (n) tyrant; despot [Add to Longdo]
暴政[ぼうせい, bousei] (n) tyranny [Add to Longdo]
暴戻[ぼうれい, bourei] (adj-na,n) tyranny; atrocity [Add to Longdo]
僭主[せんしゅ, senshu] (n) usurper; tyrant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bà, ㄅㄚˋ, ] hegemon; tyrant; lord; feudal chief; to rule by force; to usurp; (in modern advertising) master, #5,798 [Add to Longdo]
[nu:è, ㄜˋ, ] oppressive; tyrannical, #6,359 [Add to Longdo]
霸道[bà dào, ㄅㄚˋ ㄉㄠˋ, ] the Way of the Hegemon, abbr. of 霸王之道; despotic rule; rule by might; evil as opposed to the Way of the King 王道; overbearing; tyranny; (of liquor, medicine etc) strong; potent, #10,999 [Add to Longdo]
恶霸[è bà, ㄜˋ ㄅㄚˋ, / ] evil tyrant, #31,058 [Add to Longdo]
暴君[bào jūn, ㄅㄠˋ ㄐㄩㄣ, ] tyrant; despot, #35,357 [Add to Longdo]
暴政[bào zhèng, ㄅㄠˋ ㄓㄥˋ, ] tyranny; despotic rule, #40,227 [Add to Longdo]
暴虐[bào, ㄅㄠˋnu:e4, ] brutal; tyrannical, #44,966 [Add to Longdo]
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, ] abuse of authority; tyrannical abuse, #52,108 [Add to Longdo]
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, ] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people, #57,489 [Add to Longdo]
[Zhòu, ㄓㄡˋ, / ] last ruler of Shang (11th century BC), a notorious tyrant, #59,292 [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy, #60,055 [Add to Longdo]
武王伐纣[Wǔ wáng fá Zhòu, ˇ ㄨㄤˊ ㄈㄚˊ ㄓㄡˋ, / ] King Wu of Zhou1 overthrows tyrant Zhou4 of Shang, #117,535 [Add to Longdo]
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, / ] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant, #117,722 [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical, #139,339 [Add to Longdo]
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] to console the people and punish the tyrant, #221,595 [Add to Longdo]
僭主政治[jiàn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] tyranny; government by usurper, #287,173 [Add to Longdo]
率兽食人[shuài shòu shí rén, ㄕㄨㄞˋ ㄕㄡˋ ㄕˊ ㄖㄣˊ, / ] lit. to lead beasts to eat the people (成语 saw); fig. tyrannical government oppresses the people, #330,127 [Add to Longdo]
僭主[jiàn zhǔ, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, ] tyrant; usurper [Add to Longdo]
威福自己[wēi fú zì jǐ, ㄨㄟ ㄈㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] to abuse power; conflict of interest; power to judge as tyrant over one's own case [Add to Longdo]
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant [Add to Longdo]
庇西特拉图[Bì xī tè lā tú, ㄅㄧˋ ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Pisistratus (-528 BC), tyrant (ruler) of Athens at different times between 561 BC and 528 BC [Add to Longdo]
桀王[Jié Wáng, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˊ, ] King Jie, the final ruler of the Xia dynasty (until c. 1600 BC), a notoriously cruel and immoral tyrant [Add to Longdo]
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, / ] tyrannical; brutal (regime) [Add to Longdo]
箕子[Jī zǐ, ㄐㄧ ㄗˇ, ] Jizi, legendary sage from end of Shang dynasty (c. 1100 BC), said to have opposed the tyrant Zhòu 紂|纣 then ruled ancient Korea for Zhōu 周 [Add to Longdo]
苛政猛于虎[kē zhèng měng yú hǔ, ㄎㄜ ㄓㄥˋ ㄇㄥˇ ㄩˊ ㄏㄨˇ, / ] tyrannical government is fiercer than a tiger (成语 saw) [Add to Longdo]
霸王龙[bà wáng lóng, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Tyrannosaurus rex [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専横[せんおう, sen'ou] Willkuer, Tyrannei [Add to Longdo]
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top