ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

two-way

T UW1 W EY2   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two-way-, *two-way*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two-way[ADJ] ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งสองทาง
two-way[ADJ] ซึ่งแยกเป็นสองทาง
two-way radio[N] วิทยุติดต่อ, Syn. intercom system, walkie-talkie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
two-way(ทู'เว) adj. สองทาง,สองฝ่าย,สองด้าน,รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย,รับภาระทั้งสองฝ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
two-way catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสองทาง, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์สองทาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
two-way tableตารางสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's a two-way mirror.- นี่คือกระจกสองด้าน Saw (2004)
Just keep managing the two-ways or else we're gonna have dropout.ดูการติดต่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลเราช้า Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
But the point is, if we're gonna be a team, you and I it has to be a two-way street.มันหมายความว่าไง ดีน, หนึ่งในเหตุผลที่ฉันไปกับรูบี้ Fallen Idols (2009)
Oh-oh, we've got gobs of two-way traffic going on, which means someone is trying to bounce us out.โอ.. โอ.. เราเจอ.. Reckoner (2009)
It has to be a two-way street.มันจะต้องเป็น ถนนสองทาง I Believe the Children Are Our Future (2009)
The two-way link has been cut, there's nothing we can do...การเชื่อมต่อถูกตัดค่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Actually, I'm setting up a two-way iLNBจริง ๆ แล้วฉันกำลัง ตั้งเครื่องส่งสัญญาน LNB สองทาง The Fight (2010)
Well, that's two-way street here, Scotty.ก็ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละ สก๊อตตี้ The Crazies (2010)
All right, so, this psychic two-way you got going... does that mean you know where mom's camped out?ตกลง ไอ้พลัง โทรจิตที่เธอมีเนี้ย มันหมายความว่าเธอรู้ ที่อยู่ของอีฟหรือเปล่า Mommy Dearest (2011)
It's a two-way street, Jeremy.ปรบมือข้างเดียวไม่ดัง เจเรมี่ Disturbing Behavior (2011)
We now have a two-way pipeline to the most plentiful world mankind has ever known.ตอนนี้ เราก็มีท่อส่งได้สองทางแล้ว กับโลกที่มีความอุดมสมบรูณ์ที่สุด เท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักมา Occupation (2011)
Let's just say that friendship is a two-way street.เอาเป็นว่ามิตรภาพพวกเรา ไปคนละทางแล้ว American Reunion (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
two-wayForeign trade consists of a two-way flow of commodities-export and import.
two-wayShe became the first woman to complete a two-way nonstop crossing of the channel in fifteen years.

CMU English Pronouncing Dictionary
TWO-WAY T UW1 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two-way (j) tˈuː-wɛɪ (t uu1 - w ei)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互译[hù yì, ㄏㄨˋ ㄧˋ, / ] two-way translation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweiwegschalter {m}two-way switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーウエー[, tsu-ue-] (n) two-way [Add to Longdo]
ツーウエースピーカー[, tsu-ue-supi-ka-] (n) two-way speaker [Add to Longdo]
双方向[そうほうこう, souhoukou] (n,adj-no) two-way; bidirectional; interactive [Add to Longdo]
両方向[りょうほうこう, ryouhoukou] (n,adj-no) two directions; both directions; two-way; bidirectional [Add to Longdo]
両方向交互データ通信[りょうほうこうこうごデータつうしん, ryouhoukoukougo de-ta tsuushin] (n) {comp} two-way alternate data communication [Add to Longdo]
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] (n) {comp} two-way-alternate interaction [Add to Longdo]
両方向交互通信[りょうほうこうこうごつうしん, ryouhoukoukougotsuushin] (n) {comp} two-way alternative communication [Add to Longdo]
両方向同時データ通信[りょうほうこうどうじデータつうしん, ryouhoukoudouji de-ta tsuushin] (n) {comp} two-way simultaneous data communication [Add to Longdo]
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] (n) {comp} two-way-simultaneous interaction [Add to Longdo]
両方向同時通信[りょうほうこうどうじつうしん, ryouhoukoudoujitsuushin] (n) {comp} two-way simultaneous communication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
両方向交互データ通信[りょうほうこうこうごデータつうしん, ryouhoukoukougo de-ta tsuushin] two-way alternate data communication [Add to Longdo]
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction [Add to Longdo]
両方向交互通信[りょうほうこうこうごつうしん, ryouhoukoukougotsuushin] two-way alternative communication [Add to Longdo]
両方向同時データ通信[りょうほうこうどうじデータつうしん, ryouhoukoudouji de-ta tsuushin] two-way simultaneous data communication [Add to Longdo]
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction [Add to Longdo]
両方向同時通信[りょうほうこうどうじつうしん, ryouhoukoudoujitsuushin] two-way simultaneous communication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two-way \Two"-way`\, a. (Pipe Fitting)
   Serving to connect at will one pipe or channel with either of
   two others; as, a two-way cock.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 two-way
   adj 1: supported by both sides; "a two-way treaty" [syn:
       {bipartisan}, {bipartizan}, {two-party}, {two-way}]
   2: involving two parts or elements; "a bipartite document"; "a
     two-way treaty" [syn: {bipartite}, {two-part}, {two-way}]
   3: operating or permitting operation in either of two opposite
     directions; "a two-way valve"; "two-way traffic"; "two-way
     streets"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top