ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

two-step

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two-step-, *two-step*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two-step[N] การเต้นรำในจังหวะบอลรูม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mm-hmm, and that's before Bello's done the Nigerian two-step on it all.และนั่นมันก่อนที่เบลโล จะเอามาผสมกับของไนจีเรียอีก 2 เท่านะ Bag Man (2013)
Well we should all be drafted because I don't know the difference between a two-step and a polka.ถ้างั้นเราควรจะไปเกณฑ์ทหารกันนะ เพราะฉันไม่รู้ความแตกต่างระหว่างการเต้นแบบtwo-stepกับแบบpolka Bring Down the Hoe (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two-step (n) tˈuː-stɛp (t uu1 - s t e p)
two-steps (n) tˈuː-stɛps (t uu1 - s t e p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーステップ[, tsu-suteppu] (n) two-step [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two-step \Two"-step`\, n.
   A kind of round dance in march or polka time; also, a piece
   of music for this dance. [U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 two-step
   n 1: a ballroom dance in duple meter; marked by sliding steps
   v 1: dance the two-step

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top