Search result for

twice

(61 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twice-, *twice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twice[ADV] สองครั้ง, See also: สองหน, สองวาระ
twice[ADV] สองเท่า, See also: เป็นสองเท่า
twice-born[ADJ] มีการกลับชาติมาเกิด
twice-laid[ADJ] ซึ่งมีเชือกสองเส้นขวั้นเป็นเกลียว
twice-told[ADJ] ซึ่งบอกไว้แล้วสองครั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twice(ไวซฺ) adv. สองครั้ง,สองหน,สองวาระ
twice-laid(ทไวซฺ'เลด) adj. ประกอบด้วยเชือกที่ฟั่นเป็นเกลียว

English-Thai: Nontri Dictionary
twice(adv) สองครั้ง,สองหน,สองเท่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twice[ทไวซฺ] (adv ) สองครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Twice.2 ครั้ง High Infidelity (2012)
I mean, it's not like he's going to kill you twice.ฉันหมายความว่า เขาทั้งคู่ไม่ได้มาเพื่อฆ่าเธอใช่ไหม There Might be Blood (2008)
He attends this grief counseling thing twice a weekเขากังวลเรื่องน่าเศร้านี้ 2 ครั้งใน 1สัปดาห์ Not Cancer (2008)
Well, dr. Cuddy's been over to wilson's twiceหมอคัดดี้เพิ่งจบการติดต่อกับวิลสัน 2 ครั้ง Not Cancer (2008)
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง Adverse Events (2008)
His system has been completely cleaned twice.ระบบของเค้าถูกล้าง 2 ครั้งแล้ว Adverse Events (2008)
You're okay with being paid twice to facilitate blackmail?You're okay with being paid twice to facilitate blackmail? ฉันโอเค Adverse Events (2008)
Or when you detoxed him twice?หรือเมื่อคุณล้างพิษเขา 2 ครั้ง Adverse Events (2008)
Your mother called, twice.แม่คุณโทรมาสองครั้ง Birthmarks (2008)
Tested it twice.ตรวจแล้ว 2 ครั้ง Joy (2008)
- Talk to him. - I already talked to him twice.คุณกับเขา / ฉันคุยกับเขา 2 รอบแล้ว Dying Changes Everything (2008)
Twice the trouble, they have become.นั่นล่ะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลย Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twiceA book worth reading is worth reading twice.
twiceA fox is not caught twice in the same snare. [Proverb]
twiceA fox isn't caught twice the same snare.
twiceAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
twiceBrush your teeth twice a day at least.
twiceBut I have to take night shifts twice a week.
twiceDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
twiceDo you still trust him after he broke his promise twice?
twiceEverybody fails once or twice.
twiceHaving failed twice, William didn't want to try again.
twiceHaving failed twice yesterday, he doesn't want to try again.
twiceHear twice better you speak once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สองเท่าตัว[ADV] double, See also: twice, twofold, Syn. สองเท่า, Thai definition: มากขึ้นหรือทวีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ทวิชาติ[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. ทวิชงค์, ทวิช, พราหมณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชาติ[N] bird, See also: twice-born, Syn. นก, ทวิช, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิชงค์[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิช, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (สันสกฤต)
ทวิช[N] bird, See also: twice-born, Syn. นก, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวิช[N] Brahman, See also: twice-born, Syn. พราหมณ์, ทวิชงค์, ทวิชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดสองหน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สองเท่า[N] double (the amount), See also: twice (as much), Example: การวิจัยพบว่า คนโดยทั่วไป เมื่อไปกินอาหารนอกบ้านมักกินอาหารมากเกือบเป็น สองเท่าของปริมาณอาหารเมื่อกินที่บ้าน
สองเท่า[N] double (the amount), See also: twice (as much), Example: การวิจัยพบว่า คนโดยทั่วไป เมื่อไปกินอาหารนอกบ้านมักกินอาหารมากเกือบเป็น สองเท่าของปริมาณอาหารเมื่อกินที่บ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง[xp] (sapdā la søng khrang) EN: twice a week   FR: deux fois par semaine
ทำประตูสองลูก[v. exp.] (tham pratū søng lūk) EN: score twice   FR: marquer deux buts ; inscrire deux buts
ทำประตูสองประตู[v. exp.] (tham pratū søng pratū) EN: score twice   FR: marquer deux buts ; inscrire deux buts

CMU English Pronouncing Dictionary
TWICE    T W AY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twice    (a) (t w ai1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
noch einmal sovieltwice as much [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一再[いっさい, issai] (n-adv,n-t) once or twice; repeatedly [Add to Longdo]
何度か[なんどか, nandoka] (adv) several times; one or twice [Add to Longdo]
回鍋肉[ホイコーロー, hoiko-ro-] (n) twice cooked pork (Szechuan dish) (chi [Add to Longdo]
再度[さいど, saido] (n-adv,n-t) twice; again; second time; (P) [Add to Longdo]
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours [Add to Longdo]
人一倍働く[ひといちばいはたらく, hitoichibaihataraku] (v5k) to work twice as hard as others [Add to Longdo]
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water [Add to Longdo]
湯取り飯[ゆとりめし, yutorimeshi] (n) twice-boiled rice (for sick persons) [Add to Longdo]
二の足を踏む[にのあしをふむ, ninoashiwofumu] (exp,v5m) to hesitate; to think twice; to shy or flinch [Add to Longdo]
二回[にかい, nikai] (n,adj-no) twice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两次[liǎng cì, ㄌㄧㄤˇ ㄘˋ, / ] twice [Add to Longdo]
回锅肉[huí guō ròu, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄛ ㄖㄡˋ, / ] twice cooked pork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twice \Twice\ (tw[imac]s), adv. [OE. twies (where the s is the
   adverbial ending; see {-wards}), twie, AS. twiges, twiwa;
   akin to twi- (in comp.) two, G. zwie-, OHG. zwi-, Icel.
   tv[imac]-, L. bi-, Gr. di-, Skr. dvi-, and E. two. See
   {Two}.]
   [1913 Webster]
   1. Two times; once and again.
    [1913 Webster]
 
       He twice essayed to cast his son in gold. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Doubly; in twofold quantity or degree; as, twice the sum;
    he is twice as fortunate as his neighbor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Twice is used in the formation of compounds, mostly
      self-explaining; as, twice-born, twice-conquered,
      twice-planted, twice-told, and the like.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twice
   adv 1: two times; "I called her twice"
   2: to double the degree; "she was doubly rewarded"; "his eyes
     were double bright" [syn: {doubly}, {double}, {twice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top