Search result for

tubées

(371 entries)
(5.0834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tubées-, *tubées*, tubée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tubées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tubées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tube[N] หลอด
tube[N] ท่อ
tube[N] ทางใต้ดิน
tube[VT] ส่งผ่านหลอดหรือท่อ
tuber[N] หัวใต้ดินของพืช
tubercle[N] ตุ่มเล็กๆ
tuberous[ADJ] เกี่ยวกับหัวใต้ดินของพืช
tuberous[ADJ] คล้ายหน่อ
tuberous[ADJ] ที่มีหัวใต้ดิน
neon tube[N] หลอดนีออน
test tube[N] หลอดทดลอง, See also: หลอดแก้วทดลอง
tubercule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ
glass tube[N] หลอดแก้ว
inner tube[N] ยางในของรถยนต์หรือรถจักรยาน
tubercular[ADJ] เกี่ยวกับวัณโรค
tuberculin[N] สารสกัดจากเชื้อวัณโรค
tuberosity[N] ปุ่มกระดูก
X-ray tube[N] หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์
in the tube[SL] เสี่ยงมาก, See also: อันตราย
protuberant[ADJ] ที่เห็นเด่นชัด, Syn. projecting, prominent
protuberate[VI] ยื่นออกมา, See also: บวม, พอง
tuberculate[ADJ] ที่มีตุ่มเล็กๆ
tuberculous[N] เกี่ยวกับตุ่มเล็กๆ
vaccum tube[N] หลอดสุญญากาศ
protuberance[N] ส่วนที่ยื่นออกมา, Syn. jutting, knob
tuberculosis[N] วัณโรค, See also: โรคฝีในท้อง
down the tube[IDM] พังทลาย (คำสแลง), See also: สูญสลาย
fallopian tube[N] ท่อนำไข่, See also: ท่อทางเดินของไข่จากรังไข่ไปสู่มดลูก
test-tube baby[N] เด็กหลอดแก้ว, Syn. IVF: in vitro fertilization
eustachian tube[N] ท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับช่วงคอส่วนบน มีหน้าที่ปรับความดันอากาศในแก้วหูทั้งสองข้าง
cathode ray tube[N] หลอดภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
blowtuben. หลอดเป่ากระสุนอาวุธเหล่าเป่า
cathode ray tubeหลอดภาพใช้ตัวย่อว่า CRT หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
protuberancy(-ซี) n.= protuberance (ดู)
protuberant(โพรทฺ'เบอเรินทฺ) adj. ยื่นออกมา,เป็นนูนออกมา,เป็นปุ่ม,เป็นโหนก.
test tuben. หลอดแก้วทดลอง
tube(ทูบ) n.,vt. (จัดให้มี) หลอด,ท่อ,หลอดวิทยุ,ยางในของรถยนต์,ลำกล้อง,กระบอก,อุโมงค์,ทางกลวง,โพรง,อวัยวะกลวง,โทรทัศน์,ทางรถไฟ,ทางรถไฟใต้ดิน., Syn. passage,duct,pipe,channel
tuber(ทู'เบอะ) n. หัวใต้ดินของพืช,หน่อไม้,หน่อใต้ดินของพืชบางชนิด,ส่วนที่ยื่นออกเป็นปุ่มมผู้สร้างท่อหรือหลอด,สิ่งที่ป็นท่อหรือหลอด, See also: tuberoid adj.
tubercle(ทู'เบอเคิล) n. ตุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค, Syn. node,nodule
tubercular(ทิวเบอ'คิวละ) adj. เกี่ยวกับวัณโรค,เป็นปุ่มเล็ก ๆ ,เป็นตุ่มเล็ก ๆ n. ผู้ที่เป็นวัณโรค.
tuberculosis(ทูเบอ'คิวโลซิส) n. วัณโรค, Syn. TB,pulmonary phthisis
x-ray tubeหลอดเอกซฺเรย์เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้รังสีเอกซฺเรย์เป็นหลอดรังสีขั้วลบชนิดหนึ่งที่เป้าโลหะถูกระดมยิงด้วยอิเล็กตรอนพลังสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม
tube(n) หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน
tubercle(n) ตุ่มหูด
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
tuberculosis(n) วัณโรค,ฝีในท้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulmonary tuberculosis; pneumonophthisisวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, internal occipitalปุ่มในของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, mentalคาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [มีความหมายเหมือนกับ process, mental ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, occipitalปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance; prominence; promontorium; promontoryส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance, external occipitalปุ่มนอกของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonophthisis; tuberculosis, pulmonaryวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitot tube anemometerมาตรความเร็วลมแบบพิโทต์ทิวบ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritonitis, tuberculousเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุวัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal tuber; eminence, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pretuberculosisวัณโรคก่อนมีอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngotympanic tube; tube, auditory; tube, eustachianท่อหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postglenoid tubercleปุ่มหลังแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pollen tubeหลอดเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parietal eminence; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence; promontorium; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lava tunnel; lava cave; lava tubeอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liquid distributor tubeท่อหัวกระจายของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lava cave; lava tube; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tube; lava cave; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leprosy, tuberculoidโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal prominence; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngeal protuberance; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
road-draft tubeท่อระบายไอน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refle tubeท่อเกลียวใน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
staminal column; staminal tubeหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
staminal tube; staminal columnหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shell and tube (heat) exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยน (ความร้อน) แบบเปลือกและท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
shell and tube (heat) exchangerอุปกรณ์แลกเปลี่ยน (ความร้อน) แบบเปลือกและท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
shell and tube heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
shell-and-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
seamless tubeท่อไร้ตะเข็บ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spondylitis tuberculosaกระดูกสันหลังอักเสบเหตุวัณโรค, วัณโรคกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suction line; suction tubeท่อดูดแก๊สเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
suction tube; suction lineท่อดูดแก๊สเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sieve tubeท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tube memberเซลล์ท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
salpinx uterina; oviduct; tube, fallopian; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open-shell-and-tube condenserเครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oviduct; salpinx uterina; tube, fallopian; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occipital protuberanceปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular eminence of temporal bone; articular tubercle of temporal bone; tubercle of root of zygomaปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular tubercle of temporal bone; articular eminence of temporal bone; tubercle of root of zygomaปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanotubeท่อนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vacumm-tubeหลอดสุญญากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tuberculinทุเบอร์คุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amplifiers, Vacuum-tubeวงจรขยายชนิดหลอดสุญญากาศ [TU Subject Heading]
Antitubercular agentsยารักษาวัณโรค [TU Subject Heading]
Cathode ray tubesหลอดภาพ [TU Subject Heading]
Electron tubesหลอดอิเล็กตรอน [TU Subject Heading]
Fallopain tube neoplasmsเนื้องอกท่อมดลูก [TU Subject Heading]
Mycobacterium tuberculosisมัยโคแบคทีเรียม ทุเบอร์คุโลซิส [TU Subject Heading]
Nanotubesท่อนาโน [TU Subject Heading]
Pneumatic-tube transportationการขนถ่ายวัสดุด้วยท่อลม [TU Subject Heading]
Silicotuberculosisโรคปอดฝุ่นทราย [TU Subject Heading]
Television picture tubesหลอดภาพโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Tuberculin testการทดสอบทุเบอร์คุลิน [TU Subject Heading]
Tuberculosisวัณโรค [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Gastrointestinalวัณโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Multidrug-resistantวัณโรคดื้อยา [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Osteoarticularวัณโรคกระดูกและข้อ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Pulmonaryวัณโรคปอด [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Renalวัณโรคไต [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Spinalวัณโรคกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Vacuum-tube voltmeterโวลต์มิเตอร์ชนิดหลอดสุญญากาศ [TU Subject Heading]
Vacuum-tubesหลอดสุญญากาศ [TU Subject Heading]
Adductor Tubercleปุ่มที่เกาะของกล้ามเนื้อหุบขาบนกระดูกต้นขา [การแพทย์]
Adductor Tuberosityปุ่มที่เกาะของกล้ามเนื้อหุบขาบนกระดูกต้นขา [การแพทย์]
Antibiotics, Antitubercularปฏิชีวนะสารต้านเชื้อวัณโรค [การแพทย์]
Antigens, Tuberculinแอนติเจนของเชื้อวัณโรค [การแพทย์]
Antitubercular Agentsยารักษาวัณโรค [การแพทย์]
Antituberculous Drugsยาต้านเชื้อวัณโรค [การแพทย์]
Antituberculous Therapyการรักษาด้วยยารักษาวัณโรค [การแพทย์]
Appendicitis, Tuberculousไส้ติ่งอักเสบจากวัณโรค [การแพทย์]
Biceps Tuberosityปุ่มกระดูกซึ่งเป็นที่เกาะของเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Bile Ductubesท่อน้ำดี,ท่อน้ำดีฝอย [การแพทย์]
Blank Tubesหลอดน้ำยาลบล้าง [การแพทย์]
Body Tubeลำกล้อง,ปุ่มหมุนหยาบสำหรับเลื่อนลำกล้องตัวกล้อง [การแพทย์]
Body Tube Lengthความยาวของลำกล้อง [การแพทย์]
Capillary Tubeหลอดแก้วเล็กๆสำหรับใส่เลือด,หลอดแคพิลารี่,หลอดแคปิลารี่ [การแพทย์]
Cathode Ray Tubeจอโทรทัศน์ [การแพทย์]
Centrifuge Tubesหลอดเซนตริฟิวจ์,หลอดทดลองชนิดหมุนเหวี่ยง,หลอดปั่น,หลอดปั่นเหวี่ยง,หลอดปั่น [การแพทย์]
Chancre, Tuberculousแผลวัณโรค [การแพทย์]
Cholangiography, T-Tubeการฉีดสารทึบรังสีผ่านท่อรูปT [การแพทย์]
Circular Tube Movementหลอดเอ๊กซเรย์ที่หมุนได้รอบเป็นวงกลม [การแพทย์]
Collaosible Tubeบรรจุในกระปุกหรือหลอด [การแพทย์]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Cuff Endotracheal Tubes, Low Pressureกระเปาะยางซึ่งมีความยืดหยุ่นมากและบริมาตรสูง [การแพทย์]
Culture Tubesหลอดแก้วเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Deltoid Tuberosityรอยนูนขนาดใหญ่เป็นที่เกาะของปลายกล้ามเนื้อ,กระดูกต้นแขนส่วนเป็นที่เกาะของปลายกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Digestive Tubeทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Dimethyl Tubercurarineไดเมทีลทูเบอร์คิวแรรีน [การแพทย์]
Electronic Tubesหลอดอีเลคทรอนิคส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tube dressชุดเกาะอก
tuberose (n ) ดอกซ่อนกลิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We also call it Tube.Und diesen da nennt man Taoumé oder auch TubéMy Father's Glory (1990)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ
ยางใน[N] inner tube, Example: ยางชนิดไม่มียางในต้องดูให้แน่ว่ากงล้อไม่รั่ว, Thai definition: ยางรถที่หล่อกลวงใน มีจุ๊บสำหรับสูบลมเข้า เป็นยางรถอย่างอ่อน
หลอด[N] straw (for drinking), See also: tube, Example: หล่อนยกแก้วชาดำเย็นขึ้นดูดน้ำหวานจากหลอด, Count unit: หลอด, Thai definition: ของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอด
จอแก้ว[N] small screen, See also: TV, telly, the box, television, the tube, Syn. ทีวี, โทรทัศน์, Example: เธอเป็นนางเอกละครจอแก้วที่มีชื่อเสียงเมื่อ 20 ปีก่อน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องรับโทรทัศน์, ทางโทรทัศน์
ฝีในท้อง[N] tuberculosis, Syn. วัณโรค, โรคฝีในท้อง, Example: ฝีในท้องมักจะพบในเด็ก, คนแก่, คนที่เป็นโรคเบาหวาน, ผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเอสแอสอีที่ต้องกินยาเพร็ดนิโซโลนอยู่นานๆ, Thai definition: วัณโรคที่เกิดในทรวงอกหรือในช่องท้อง
ปูม้า[N] horse crab, See also: genus Portunus, Portunus trituberculatus, Example: ส้มตำปูม้าต้องใช้ปูม้าที่สดจึงจะมีรสชาติอร่อย, Count unit: ตัว
ปุ่ม[N] button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count unit: ปุ่ม
โปน[ADJ] protrusive, See also: bulgy, distended, enlarged, protuberant, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: แกมีดวงตาที่โปนออกมานอกเบ้า จมูกแบนใหญ่ ทำให้ใบหน้านั้นน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก, Thai definition: ที่นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
วัณโรค[N] tuberculosis, See also: T.B., Syn. ฝีในท้อง, Example: เขาป่วยเป็นวัณโรค แต่เขาตายด้วยโรคแทรกซ้อน, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งเกิดที่ปอดเป็นต้น ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมไปตามลำดับ
อังกะลุง[N] ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
สายยาง[N] rubber tube, Syn. ท่อยาง, Example: คนสวนบีบสายยางให้พ่นน้ำเป็นฝอยๆ ไปทั่วบริเวณสวน, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: ยางที่กลวงใน เป็นทางเดินของของเหลว
ติ่ง[N] protrusion, See also: excrescence, appendix, projection, outgrowth, protuberance, bulge, lump, Example: ปลาที่กินพืชจะมีติ่งที่กระเพาะอาหารยื่นออกมามากมายเพื่อช่วยในการดูดซับอาหาร, Count unit: ติ่ง, Thai definition: เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมาเล็กๆ จากส่วนใหญ่
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
กล้องสลัด[N] arming object, See also: tube to eject weapon, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องที่ใช้ใส่อาวุธซัดไป
ตะบัน[N] metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ตุ่ม[N] pimple, See also: sore, bump, lump, blister, protuberance, boil, Example: ใบหน้าของหล่อนมีตุ่มขึ้นมากมายควรจะไปให้หมอรักษาแต่เนิ่นๆ, Count unit: เม็ด, ตุ่ม, Thai definition: เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง, สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ถุงสำเร็จ[N] tube skirt, See also: ready-made Thai-styled salong, Example: ในเทศกาลสงกรานต์แม่จะซื้อถุงสำเร็จไปฝากยายทุกครั้ง, Thai definition: กระโปรงผู้หญิงที่ตัดเย็บแบบผ้านุ่งป้าย
ท่อพลาสติก[N] plastic tube, Example: การใช้ก๊าซจากถังแก๊ส ผู้ใช้จะต้องต่อท่อพลาสติกจากถัง ไปยังหัวเตาก๊าซที่หัวถัง, Count unit: ท่อ, Thai definition: ท่อที่ทำจากพลาสติก
ท่อยาง[N] rubber hose, See also: rubber tube, Example: ผู้ป่วยยอมให้แพทย์ใส่ท่อยางเข้าช่องหูชั้นนอก, Count unit: ท่อ
ท่อหายใจ[N] tracheotomy tube, Example: สายเสียงที่เป็นอัมพาตข้างเดียวอาจต้องเจาะคอใส่ท่อหายใจเพื่อให้สายเสียงแยกออก, Count unit: ท่อ
ท่อ[N] tube, See also: pipe, Example: การสำลักในระยะแรกคลอด เกิดจากความผิดปกติของหลอดลมที่มีท่อต่อกับหลอดอาหาร, Count unit: ท่อ, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
รถไฟใต้ดิน[N] metro, See also: underground railways, subway, tube, Example: การนำเอาระบบการขนส่งมวลชน เช่น รถลอยฟ้า หรือรถไฟใต้ดินมาใช้ ล้วนแต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนสูงทั้งนั้น, Count unit: ขบวน
กระบอก[ADJ] tube-shaped, Example: เราเอาภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิตหลายๆ รูปให้เด็กดู เช่น รูปทรงกระบอก รูปวงแหวน รูปปีรามิด รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม และอื่นๆ, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นทรงแบบกระบอก
กระบอก[N] bamboo flask, See also: tube-shaped container, bamboo canteen, Example: เด็กๆ รินน้ำใส่กระบอกแล้วดื่ม, Count unit: กระบอก, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน, ของอื่นๆ ที่มีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น
กระเปาะ[N] protuberance, See also: bulge, flower calyx, bezel of a ring, Example: ต่อมไขมันจะเป็นต่อมที่เป็นกระเปาะเล็กๆ อยู่ในหนังแท้ พบได้ในผิวหนังเกือบทั้งหมดที่มีขน, Count unit: กระเปาะ, Thai definition: รูปนูนกลม, เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่ กระเปาะดอกไม้
กระบอกไม้ไผ่[N] bamboo tube, See also: bamboo section, Example: หลาม หมายถึงการทำอาหารให้สุกในกระบอกไม่ไผ่, Count unit: กระบอก, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน
มหานิล[N] kind of tuberous plant, See also: name of a species of herb, Syn. ว่านมหานิล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งในสกุล Hedychium วงศ์ Zingiberaceae
กะพ้อ[N] water tube, Syn. กะพล้อ, Count unit: กระบอก, Thai definition: กระบอกตักน้ำ ปากแฉลบอย่างพวยกา
คลุ้ง[N] Dipterocarpus tuberculatus, Syn. พลวง, ตึง, ต้นคลุ้ง, Example: ลุงเอาใบคลุ้งมามวนยาแล้วจุดสูบอย่างสบายใจ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Dipterocarpus tuberculatus Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceae ใบใหญ่ ใช้ห่อยาสูบและมุงหลังคา
จุ๊บ[N] tube, See also: container, Count unit: อัน, Thai definition: หลอดสำหรับรับของไหลเช่นลมหรือไอน้ำเป็นต้นให้ผ่านเข้าไป
ดอกมะตาด[N] kind of fireworks with various colors, See also: tube-packaged fireworks, Syn. ดอกไม้ตาด, Count unit: อัน, Thai definition: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้บรรจุดินปืน จุดมีสีต่างๆ
เม็ดพระศก[N] knot on the Buddha image's head, See also: protuberance on the top-knot of the Buddha image, Example: ปางมารวิชัยพระพักตร์เป็นรูปไข่อิ่มด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตาเม็ดพระศกขมวดปานกลางมีรัศมีเป็นเปลว, Thai definition: ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป
หลอดแก้ว[N] glass tube, Example: เครื่องมือผลิตรังสีเอกซ์เป็นหลอดแก้วสูญญากาศรูปผลชมพู่, Count unit: หลอด
โหนก[ADJ] protuberant, See also: bulging, protruding, projecting, Syn. นูน, ยื่น, Example: หน้าผากโหนกของเธอทำให้หน้าของเธอดูเด่น, Thai definition: นูนยื่นออกมา
รากเหง้า[N] root, See also: rhizome, tuber, Example: ชาวเขาใช้จอบขุดพลิกหน้าดินขึ้น เพื่อกำจัดรากเหง้าของวัชพืช, Thai definition: ลำของพรรณไม้บางชนิดที่อยู่ใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
ไฟนีออน[n.] (fai nīøn) EN: neon light   FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
ฝีในท้อง[n.] (fīnaithøng) EN: tuberculosis   FR: tuberculose [f]
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: [classifier : bulbs, tubers]   FR: [classificateur : bulbes, tubercules]
กะพ้อ[n.] (kaphø) EN: water tube   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube   FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
ลำ[n.] (lam) EN: stalk ; bar ; beam   FR: tige [f] ; tube [m]
หลอก[n.] (løk) EN: tube   FR: tube [m]
ลงหัว[v. exp.] (long hūa) EN: form a tuber/bulb   
หลอด[n.] (løt) EN: tube   FR: tube [m] ; tuyau [m]
หลอด[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
หลอดนีออน[n. exp.] (løt nī-øn) EN: neon tube   FR: tube au néon [m]
หลอดทดลอง[n.] (løtthotløng) FR: tube à essai [m] ; éprouvette [f]
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
นกจมูกหลอด[n. exp.] (nok jamūk løt) EN: tubenose   
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ผ้าถุง[n.] (phāthung) EN: tube skirt   
พืชหัว[n.] (pheūthūa) EN: tuber   FR: tubercule [m]
เพลงฮิต[n. exp.] (phlēng hit) FR: tube [m] (fam.) ; hit [m] (anglic. - vx)
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump   FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out   FR: protubérant
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button   FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
รถไฟใต้ดิน[n.] (rotfai tāidin) EN: underground ; subway train ; subway (Am.) ; tube (Br.)   FR: métro [m] ; métropolitain [m] (vx)
สายยาง[n.] (sāiyāng) EN: hose ; rubber tube   FR: tuyau (d'arrosage) [m]
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
ซ่อนกลิ่น[n.] (sønklin) EN: Tuberose   
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
ตาโปน[n. exp.] (tā pōn) EN: protruding eyes   FR: yeux protubérants [mpl]
ท่อ[n.] (thø) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose   FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]
ท่อกลวง[n. exp.] (thø klūang) EN: hollow pipe   FR: tube creux [m]
ท่อนาโนคาร์บอน[n. exp.] (thø nānō khābǿn) EN: carbon nanotubes   FR: nanotube en carbone [mpl]
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]
ตุ่ม[n.] (tum) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance   FR: pustule [f] ; abcès [m]
ว่านมหานิล[n.] (wānmahānin) EN: kind of tuberous plant   
วัณโรค[n.] (wannarōk) EN: tuberculosis   FR: tuberculose [f]
ยางใน[n.] (yāng-nai) EN: inner tube (of tyre)   FR: chambre à air [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUBE    T Y UW1 B
TUBE    T UW1 B
TUBES    T UW1 B Z
STUBER    S T UW1 B ER0
TUBERVILLE    T UW1 B ER0 V IH2 L
PROTUBERANCE    P R AH0 T UW1 B ER0 AH0 N S
TUBERCULOSIS    T AH0 B ER2 K Y AH0 L OW1 S AH0 S
TUBERCULOSIS    T UW0 B ER2 K Y AH0 L OW1 S AH0 S
TUBERCULOSIS    T UW0 B ER2 K Y UW0 L OW1 S AH0 S
PROTUBERANCE    P R OW0 T UW1 B ER0 AH0 N S
PROTUBERANCES    P R AH0 T UW1 B ER0 AH0 N S AH0 Z
PROTUBERANCES    P R OW0 T UW1 B ER0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tube    (n) (t y uu1 b)
tuber    (n) (t y uu1 b @ r)
tubes    (n) (t y uu1 b z)
tubers    (n) (t y uu1 b @ z)
tubeless    (j) (t y uu1 b l @ s)
test-tube    (n) - (t e1 s t - t y uu b)
tube-well    (n) - (t y uu1 b - w e l)
test-tubes    (n) - (t e1 s t - t y uu b z)
tube-wells    (n) - (t y uu1 b - w e l z)
tubercular    (j) (t y uu1 b @@1 k y u l @ r)
protuberant    (j) (p r @1 t y uu1 b @ r @ n t)
tuberculous    (j) (t y uu1 b @@1 k y u l @ s)
protuberance    (n) (p r @1 t y uu1 b @ r @ n s)
torpedo-tube    (n) - (t oo1 p ii1 d ou - t y uu b)
tuberculosis    (n) (t y uu1 b @@2 k y u l ou1 s i s)
protuberances    (n) (p r @1 t y uu1 b @ r @ n s i z)
speaking-tube    (n) - (s p ii1 k i ng - t y uu b)
torpedo-tubes    (n) - (t oo1 p ii1 d ou - t y uu b z)
speaking-tubes    (n) - (s p ii1 k i ng - t y uu b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
イメージ管[イメージかん, ime-ji kan] (n) image tube [Add to Longdo]
エーコン管[エーコンかん, e-kon kan] (n) acorn tube [Add to Longdo]
エアシューター[, eashu-ta-] (n) (See 気送管) pneumatic tube (wasei [Add to Longdo]
エウスタキオ管[エウスタキオかん, eusutakio kan] (n) Eustachian tube [Add to Longdo]
エッペンチューブ[, eppenchu-bu] (n) Eppendorf tube; microcentrifuge tube; microfuge tube [Add to Longdo]
エンパイアチューブ[, enpaiachu-bu] (n) empire tube [Add to Longdo]
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]
カーボンナノチューブ[, ka-bonnanochu-bu] (n) carbon nano-tube; carbon nanotube [Add to Longdo]
ガス管[ガスかん, gasu kan] (n) gas pipe; gas tube [Add to Longdo]
クーリッジ管[クーリッジかん, ku-rijji kan] (n) Coolidge tube [Add to Longdo]
クルックス管[クルックスかん, kurukkusu kan] (n) Crookes tube [Add to Longdo]
クロマクリア管[クロマクリアかん, kuromakuria kan] (n) {comp} CromaClear Tube [Add to Longdo]
シーズヒーター[, shi-zuhi-ta-] (n) sheath heater; electric coil heater contained in metal tube [Add to Longdo]
ジャガタラ芋;ジャガタラ薯[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] (n) (uk) (See ジャガ芋) potato (Solanum tuberosum) (lit [Add to Longdo]
チューブ[, chu-bu] (n) tube; (P) [Add to Longdo]
チューブレスタイヤ[, chu-buresutaiya] (n) tubeless tire; tubeless tyre [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[, chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
ツベルクリン[, tsuberukurin] (n) tuberculin (ger [Add to Longdo]
ツベルクリン反応[ツベルクリンはんのう, tsuberukurin hannou] (n) tuberculin test [Add to Longdo]
トサカハギ[, tosakahagi] (n) humpnose unicornfish (Naso tuberosus, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
ナノチューブ[, nanochu-bu] (n) nanotube [Add to Longdo]
ネオン管[ネオンかん, neon kan] (n) neon tube [Add to Longdo]
バルボル[, baruboru] (n) (abbr) valve volt; vacuum tube volt meter [Add to Longdo]
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P) [Add to Longdo]
パルック[, parukku] (n) neon light tube [Add to Longdo]
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] (n) cathode-ray tube; CRT; Braun tube; (P) [Add to Longdo]
ベンチュリ管[ベンチュリかん, benchuri kan] (n) Venturi tube [Add to Longdo]
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites [Add to Longdo]
マイクロ波管[マイクロはかん, maikuro hakan] (n) microwave tube [Add to Longdo]
マントー反応[マントーはんのう, manto-hannou] (n) Mantoux test (for tuberculosis) [Add to Longdo]
ヤーコン[, ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius) [Add to Longdo]
粟粒結核[ぞくりゅうけっかく, zokuryuukekkaku] (n) miliary tuberculosis [Add to Longdo]
胃管[いかん, ikan] (n) stomach tube; nasogastric tube [Add to Longdo]
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P) [Add to Longdo]
芋頭[いもがしら, imogashira] (n) tubercle [Add to Longdo]
引込管[ひきこみかん, hikikomikan] (n) leading-in tube; supply conduit [Add to Longdo]
陰極管[いんきょくかん, inkyokukan] (n) cathode(-ray) tube [Add to Longdo]
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
羽織虫[はおりむし;ハオリムシ, haorimushi ; haorimushi] (n) (uk) vestimentiferan (any tube worm of order Vestimentifera) [Add to Longdo]
煙管;烟管[えんかん, enkan] (n) (1) kiseru; Japanese smoking pipe; (2) fire tube (of a fire-tube boiler); (3) chimney [Add to Longdo]
煙管ボイラー[えんかんボイラー, enkan boira-] (n) fire-tube boiler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
中压管[zhōng yā guǎn, ㄓㄨㄥ ㄧㄚ ㄍㄨㄢˇ, / ] oral inflation tube in BCD (diving) [Add to Longdo]
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] diode; valve (elec.); vacuum tube [Add to Longdo]
侦毒管[zhēn dú guǎn, ㄓㄣ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] detector tube [Add to Longdo]
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, ] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube [Add to Longdo]
块根[kuài gēn, ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ, / ] starchy tuber on roots of plants [Add to Longdo]
块茎[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, / ] starchy tuber on stem of plants [Add to Longdo]
夜来香[yè lái xiāng, ㄧㄝˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ, / ] tuberose; Cestrum nocturnum, see also 夜香木 [Add to Longdo]
套筒[tào tǒng, ㄊㄠˋ ㄊㄨㄥˇ, ] sleeve; a tube for wrapping [Add to Longdo]
散束[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, ] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching [Add to Longdo]
映像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, ] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope [Add to Longdo]
木薯[mù shǔ, ㄇㄨˋ ㄕㄨˇ, ] cassava, a tropical tuber plant [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] sack; tube for blowing fire [Add to Longdo]
消化管[xiāo huà guǎn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˇ, ] digestive tube; gut [Add to Longdo]
玻璃管[bō li guǎn, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄨㄢˇ, ] glass tube [Add to Longdo]
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, ] scrofula; tuberculosis of glands [Add to Longdo]
[zhài, ㄓㄞˋ, ] foci of tubercular infection [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, / ] tuberculosis [Add to Longdo]
真空管[zhēn kōng guǎn, ㄓㄣ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, ] vacuum tube [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] protuberant eyes [Add to Longdo]
短片[duǎn piàn, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ, ] short video (on the web); Youtube video [Add to Longdo]
种块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] seed tuber [Add to Longdo]
种薯[zhǒng shǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, / ] seed tuber [Add to Longdo]
竹筒[zhú tǒng, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄥˇ, ] bamboo tube; bamboo pipe [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] tube; cylinder [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] surname Guan; to control; tube; pipe [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] tube; cylinder [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] to take care (of); to control; to manage; to be in charge of; to look after; to run; tube; pipe; surname Guan [Add to Longdo]
管中窥豹[guǎn zhōng kuī bào, ㄍㄨㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨㄟ ㄅㄠˋ, / ] lit. to see a leopard through a narrow tube (成语 saw); fig. to miss the big picture [Add to Longdo]
管仲[guǎn zhòng, ㄍㄨㄢˇ ㄓㄨㄥˋ, ] a restricted view through a bamboo tube [Add to Longdo]
管子[guǎn zi, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙, ] tube; pipe; drinking straw [Add to Longdo]
结核[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; consumption; nodule [Add to Longdo]
结核杆菌[jié hé gǎn jūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] tubercle bacillus [Add to Longdo]
结核病[jié hé bìng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] tuberculosis [Add to Longdo]
结核菌素[jié hé jùn sù, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, / ] tubercule bacillus [Add to Longdo]
结节[jié jié, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] nodule; tubercle [Add to Longdo]
肺结核[fèi jié hé, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; TB [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] fungus; tuber [Add to Longdo]
行波管[xíng bō guǎn, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄛ ㄍㄨㄢˇ, ] traveling wave tube (electronics) [Add to Longdo]
里带[lǐ dài, ㄌㄧˇ ㄉㄞˋ, / ] inner tube (of tire) [Add to Longdo]
试管[shì guǎn, ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] test tube [Add to Longdo]
输卵管[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct [Add to Longdo]
速调管[sù tiáo guǎn, ㄙㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄍㄨㄢˇ, / 調] klystron (electronic tube used to produce high frequency radio waves) [Add to Longdo]
钢材[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] steel (as raw material); steel sheets, bars, tubes, ingots, wire etc [Add to Longdo]
阴极射线管[yīn jí shè xiàn guǎn, ㄐㄧˊ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 线 / ] cathode ray tube [Add to Longdo]
电子管[diàn zǐ guǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] valve (electronics); vacuum tube [Add to Longdo]
霜条[shuāng tiáo, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄠˊ, / ] icicle; bamboo tube; ice lolly; popsicle [Add to Longdo]
韭菜花[jiǔ cài huā, ㄐㄧㄡˇ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, ] chives (Allium tuberosum) [Add to Longdo]
显像管[xiǎn xiàng guǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope [Add to Longdo]
体外[tǐ wài, ㄊㄧˇ ㄨㄞˋ, / ] outside the body; in vitro (i.e. in test tube, vs in vivo) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] cathode-ray tube (CRT) [Add to Longdo]
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]
蓄積管[ちくせきかん, chikusekikan] storage tube [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結核[けっかく, kekkaku] Tuberkulose (TBC) [Add to Longdo]
肺結核[はいけっかく, haikekkaku] Tuberkulose [Add to Longdo]
謹慎[きんしん, kinshin] gutes_Benehmen, Stubenarrest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top