Search result for

trog

(54 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trog-, *trog*
English-Thai: Longdo Dictionary
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trog[SL] ผู้หญิงที่ไม่สวย
troglodyte[N] คนถ้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrogate(แอส'โทรเกท) vt. ขับขี่ยานอวกาศ. -astrogation n. -astrogator n.
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
electrogramn. ดูelectrograph
electrographn. บันทึกเป็นกราฟที่ได้จากวิธีการทางไฟฟ้า
nitrogen(ไน'โทรเจน) n. ไนโตรเจน;N
retrogradation(รีโทรเกรเด'เชิน) n. การถอยหลัง,การเสื่อม,การโคจรกลับ, See also: retrogradatory, Syn. withdrawal
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ
retrogress(รี'ทระเกรส) vi. ถอยหลัง,เสื่อมลง,เสื่อมทราม, See also: retrogression n. retrogressive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
nitrogen(n) ก๊าซไนโตรเจน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Halfwit troglodytes are a dime a dozen.พวกสมองกลวง มีเป็นขโยงๆ The Ugly Truth (2009)
I don't know if I have it in me. She's such a troglodyte.ฉันก็ไม่รู้จะทำดีกับยัยนี่ยังไง เธอเหมือนเป็นมนุษย์ถ้ำแน่ะ Home Is the Place (2009)
Troglodytes.พวกคนถ้ำ The Einstein Approximation (2010)
- Troglodytes!ให้ตาย! The Adventures of Tintin (2011)
You two-timing troglodyte!คุณสองระยะเวลาสมาชิกของชนเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่อย่างสันโดษอาศัยอยู่ในถ้ำ! The Adventures of Tintin (2011)
It be a trogglehumper.มันเป็นฝันแสนร้ายกาจ The BFG (2016)
You be giving your Queeny a frightsome curd-bloodling trogglehumper.เธอจะทำให้ราชินีเธอ ฝันสยองดุเดือดเลือดพล่าน The BFG (2016)
The trogglehumper I caught, you're giving it to the giants?ฝันแสนร้ายกาจที่หนูจับได้ คุณเอาไปให้ยักษ์เหรอ The BFG (2016)
Yungton Trogyel of Yarlung.ยุงตัน ตราเกล แห่งยาร์ลุง Milarepa (2006)
That's the fortress of Yungton Trogyel.นั่นไง ที่พำนักของ ยุงตัน ตราเกล Milarepa (2006)
We are students of Yungton Trogyel.เราเป็นศิษย์ของ ยุงตัน ตราเกล Milarepa (2006)
It's ironic, that I, Yungton Trogyel, who can... kill thousands,มันน่าขันนะ ที่ข้า ยุงตัน ตราเกล ผู้ซึ่งสามารถ... ฆ่าคนได้นับพัน Milarepa (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจับไนโตรเจนในอากาศ [n. exp.] (kān jap naitrojen nai ākāt) EN: nitrogen fixation   
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā) EN: generator   FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เกี่ยวกับไนโตรเจน[adj.] (kīokap naitrojen) EN: nitrogenous   
ไนโตรเจน = ไนโตรเจ็น[n.] (naitrojen) EN: nitrogen   FR: azote [m]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
นกขุนแผน[n.] (nok khun phaēn) EN: trogon   FR: couroucou [m]
นกขุนแผน[n.] (nok khun phaēn) EN: Trogonidae   
นกขุนแผนหัวแดง [n. exp.] (nok khun phaēn hūa daēng) EN: Red-headed Trogon   FR: Trogon à tête rouge [m] ; Couroucou à tête rouge [m]
นกขุนแผนหัวดำ[n. exp.] (nok khun phaēn hūa dam) EN: Diard's Trogon   FR: Trogon de Diard [m] ; Couroucou de Diard [m] ; Couroucou à collier rose [m]
นกขุนแผนอกสีส้ม[n. exp.] (nok khun phaēn ok sī som) EN: Orange-breasted Trogon   FR: Trogon à poitrine jaune [m] ; Couroucou à poitrine jaune [m] ; Couroucou à poitrine orangée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TROGDON    T R AA1 G D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troglodyte    (n) (t r o1 g l @ d ai t)
troglodytes    (n) (t r o1 g l @ d ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trog {m}trough; vat [Add to Longdo]
Trogkettenförderer {m}trough chain conveyor [Add to Longdo]
troglodytischtroglodytic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
エストロゲン[, esutorogen] (n) estrogen; (P) [Add to Longdo]
サウンドスペクトログラフ[, saundosupekutorogurafu] (n) sound spectrograph [Add to Longdo]
スペクトログラフ[, supekutorogurafu] (n) spectrograph [Add to Longdo]
スペクトログラム[, supekutoroguramu] (n) spectrogram [Add to Longdo]
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen [Add to Longdo]
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen) [Add to Longdo]
ナイトロックス[, naitorokkusu] (n) nitrox; any nitrogen-oxygen gas mix [Add to Longdo]
ニトロ[, nitoro] (n,pref) (1) nitro-; (2) (abbr) (See ニトログリセリン) nitroglycerin [Add to Longdo]
ニトログリコール中毒[ニトログリコールちゅうどく, nitoroguriko-ru chuudoku] (n) nitroglycol poisoning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  trog [trɔx]
     manger; trough
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top