ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

triton

T R AY1 T AH0 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triton-, *triton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Triton[N] เทพเจ้าที่มีท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างเป็นปลา
triton[N] อนุภาคซึ่งมีประจุบวกประกอบด้วย1protonและ2neutron

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triton(ไทร'เทิน) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) บุตรของเทพเจ้า Poseidon และ Amphitrite

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tritonไทรทอน, นิวเคลียสของอะตอมทริเทียม ประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค [นิวเคลียร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงือก[n.] (ngeūak) EN: mermaid ; merman   FR: sirène [f] ; triton [m]
ตัวซาลามานเดอร์[n.] (tūa sālāmāndoē) EN: salamander ; triton   FR: salamandre [f] ; triton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRITON T R AY1 T AH0 N
TRITON'S T R AY1 T AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瘰螈[luǒ yuán, ㄌㄨㄛˇ ㄩㄢˊ, ] triton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
トライトン[, toraiton] (n) {comp} Triton [Add to Longdo]
トリトン[, toriton] (n) triton [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トライトン[とらいとん, toraiton] Triton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triton \Tri"ton\ (tr[imac]"t[o^]n), n. [L., fr. Gr. Tri`twn.]
   (Gr. Myth.)
   A fabled sea demigod, the son of Neptune and Amphitrite, and
   the trumpeter of Neptune. He is represented by poets and
   painters as having the upper part of his body like that of a
   man, and the lower part like that of a fish. He often has a
   trumpet made of a shell.
   [1913 Webster]
 
      Have sight of Proteus rising from the sea,
      Or hear old Triton blow his wreathed horn.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of many species of marine gastropods
    belonging to {Triton} and allied genera, having a stout
    spiral shell, often handsomely colored and ornamented with
    prominent varices. Some of the species are among the
    largest of all gastropods. Called also {trumpet shell},
    and {sea trumpet}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of numerous species of aquatic
    salamanders. The common European species are
    {Hemisalamandra cristata}, {Molge palmata}, and {Molge
    alpestris}, a red-bellied species common in Switzerland.
    The most common species of the United States is
    {Diemyctylus viridescens}. See Illust. under {Salamander}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Triton
   n 1: (Greek mythology) a sea god; son of Poseidon
   2: the largest moon of Neptune
   3: tropical marine gastropods having beautifully colored spiral
     shells
   4: small usually bright-colored semiaquatic salamanders of North
     America and Europe and northern Asia [syn: {newt}, {triton}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Triton /tritɔn/
  Triton

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top