ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trigger

T R IH1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trigger-, *trigger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trigger(n) ไกปืน
trigger(n) ตัวนำ, See also: เครื่องชวนใจ, การชักนำ
trigger(vt) กระตุ้น, See also: เร้าใจ, จุดชนวน
trigger(vt) เหนี่ยวไก
triggerman(n) มือปืน
trigger-happy(adj) ซึ่งชอบทำสงคราม, See also: ซึ่งกระหายเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน, นกสับ, อุปกรณ์นกสับ, สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน, ยิง, ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause, elicit
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก, ทันทีทันใด, ไวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
trigger(n) ไกปืน, นกสับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trigger circuitsวงจรจุดชนวน [TU Subject Heading]
Trigger finger disorderโรคนิ้วล็อก [TU Subject Heading]
Trigger pointจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ, Example: การที่นิติบุคคลหรือบุคคลใดถือหลักทรัพย์ถึงหรือข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อคือ 25% 50% และ 75% ของสิทธิออกเสียง นิติบุคคลหรือบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trigger[ทริก-เกอะ] (n) กระเดื่อง (กลอง)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I put a special tape on the trigger and the butt. Try it.ฉันใส่เทปพิเศษในการเรียกและก้น ลอง The Godfather (1972)
Is the trigger too tight?เป็นทริกเกอร์แน่นเกินไป? The Godfather (1972)
A nonconducting blade so there won't be any short circuits when you trigger it.ใบมีด nonconducting ดังนั้นจะ ไม่มี ลัดวงจรใด ๆ เมื่อคุณเรียกมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
-If I trigger it. The control's in my compartment.การควบคุมในช่องของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
You didn't pull the trigger and you certainly didn't convict him.คุณไม่ได้เหนี่ยวไกและคุณแน่นอนไม่ได้ลงโทษเขา The Shawshank Redemption (1994)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย Contact (1997)
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
- Every alarm triggers the bomb. - Bomb?แต่ละกริ่งสัญญาณเป็นตัวจุดชนวนระเบิด / ระเบิด? The Matrix Reloaded (2003)
You don't have to cock it, just pull the trigger to shoot it. This releases the cylinder.คุณไม่ต้องขึ้นนก, แค่เหนี่ยวไก เพื่อยิงเวลาบรรจุกระสุนใหม่ ก็เปิดลูกโม่แบบนี้ 21 Grams (2003)
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้ The Corporation (2003)
... butglobalwarmingcan trigger a cooling trend. Let me explain.... แต่ภาวะโลกร้อนจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเย็นผมจะอธิบายให้ฟัง The Day After Tomorrow (2004)
- Maybe it'll trigger something.-เผื่อบางทีคุณอาจจะนึกอะไรออก Saw (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
triggerPolice can't be trigger happy.
triggerTheir small protest triggered a mass demonstration.
triggerThe man put the gun against his forehead and squeezed the trigger.
triggerWho has pulled the trigger?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก(n) trigger, Syn. ไกปืน, Example: เพชฌฆาตเหนี่ยวไกปืนเพื่อประหารชีวิตนักโทษ, Thai Definition: ที่สำหรับเหนี่ยวให้ปืนลั่น
ไกปืน(n) trigger, Syn. ไก, Example: ผู้ร้ายเหนี่ยวไกปืนหวังฆ่าตัวตายหนีความผิด, Thai Definition: ที่สำหรับเหนี่ยวให้ปืนลั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินโซซัดโซเซ[doēn sōsat sōsē] (v, exp) EN: trigger  FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[doēn sōsē] (v, exp) EN: trigger  FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
จุดประกาย[jut prakāi] (v, exp) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate
ไก[kai] (n) EN: trigger  FR: détente [ f ]
ไกปืน[kai peūn] (n, exp) EN: trigger  FR: détente [ f ]
ลั่น[lan] (v) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off  FR: déclencher ; tirer ; décharger
ลั่นไก[lan kai] (v, exp) EN: pull the trigger  FR: appuyer sur la détente
เหนี่ยวไก[nīo kai] (v, exp) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger  FR: presser la détente

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRIGGER T R IH1 G ER0
TRIGGERS T R IH1 G ER0 Z
TRIGGERED T R IH1 G ER0 D
TRIGGERING T R IH1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trigger (v) trˈɪgər (t r i1 g @ r)
triggers (v) trˈɪgəz (t r i1 g @ z)
triggered (v) trˈɪgəd (t r i1 g @ d)
triggering (v) trˈɪgərɪŋ (t r i1 g @ r i ng)
trigger-happy (j) trˈɪgə-hæpiː (t r i1 g @ - h a p ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触发[chù fā, ㄔㄨˋ ㄈㄚ, / ] trigger; spark, #17,361 [Add to Longdo]
扳机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, / ] trigger, #33,613 [Add to Longdo]
触发清单[chù fā qīng dān, ㄔㄨˋ ㄈㄚ ㄑㄧㄥ ㄉㄢ, / ] trigger list [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslösemechanismus { m }; Auslöser { m }trigger mechanism; release mechanism [Add to Longdo]
Auslöser { m } | Auslöser { pl }trigger | triggers [Add to Longdo]
Auslöseschaltung { f }trigger circuit [Add to Longdo]
Trigger-Zone { f }trigger zone [Add to Longdo]
Drückerfisch { m } (Balistidae) [ zool. ]trigger (fish) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
アウトリガー;アウトリガ[autoriga-; autoriga] (n) outrigger [Add to Longdo]
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp, vs-i) { comp } to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
エッジトリガ方式[エッジトリガほうしき, ejjitoriga houshiki] (n) { comp } edge trigger method [Add to Longdo]
クロモンガラ[kuromongara] (n) pinktail durgon (durgeon) (triggerfish) (Melicthys vidua) [Add to Longdo]
ケロモンガラ[keromongara] (n) pinktail durgon (type of triggerfish) (Melichthys vidua) [Add to Longdo]
ショック死[ショックし, shokku shi] (n, vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes) [Add to Longdo]
タスキモンガラ[tasukimongara] (n) reef triggerfish (Rhinecanthus rectangulus); picasso triggerfish [Add to Longdo]
トリガー(P);トリガ[toriga-(P); toriga] (n) trigger; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トリガ[とりが, toriga] trigger [Add to Longdo]
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process [Add to Longdo]
トリガ回路[トリガかいろ, toriga kairo] trigger circuit [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trigger \Trig"ger\, n. [For older tricker, from D. trekker, fr.
   trekken to draw, pull. See {Trick}, n.]
   1. A catch to hold the wheel of a carriage on a declivity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A piece, as a lever, which is connected with a
    catch or detent as a means of releasing it; especially
    (Firearms), the part of a lock which is moved by the
    finger to release the cock and discharge the piece.
    [1913 Webster]
 
   {Trigger fish} (Zool.), a large plectognath fish ({Balistes
    Carolinensis} or {Balistes capriscus}) common on the
    southern coast of the United States, and valued as a food
    fish in some localities. Its rough skin is used for
    scouring and polishing in the place of sandpaper. Called
    also {leather jacket}, and {turbot}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trigger
   n 1: lever that activates the firing mechanism of a gun [syn:
      {gun trigger}, {trigger}]
   2: a device that activates or releases or causes something to
     happen
   3: an act that sets in motion some course of events [syn:
     {trigger}, {induction}, {initiation}]
   v 1: put in motion or move to act; "trigger a reaction";
      "actuate the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger},
      {activate}, {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off},
      {touch off}]
   2: release or pull the trigger on; "Trigger a gun"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top