Search result for

trie

(114 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trie-, *trie*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tried (vi ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ Try (ไม่ใช่ tired ที่แปลว่าเหนื่อย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tried[ADJ] ผ่านการทดสอบแล้ว
tried[ADJ] ผ่านความอยากลำบาก
trier[N] คนหรือสิ่งทดสอบ
triennial[ADJ] ซึ่งมีขึ้นทุกสามปี
triennially[ADV] อย่างมีขึ้นทุกสามปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tried(ไทรดฺ) adj. ผ่านการทดสอบว่าดีแล้ว,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้
trier(ไทร'เออะ) n. ผู้ทดสอบ,สิ่งทดสอบ
data retrievalการค้นคืนข้อมูลหมายถึง กระบวนการในการเรียกหา หรือนำข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลหรือสื่อเก็บข้อมูล กลับมาแสดงบนจอภาพหรือเครื่องปลายทาง (terminal)
irretrievable(เออริทรีฟ'วะเบิล) adj. เอาคืนไม่ได้,แก้ไขไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้, See also: irretrieva- bility,irretrievableness n. irretrievably adv.
nutrient(นู'เทรียนทฺ) adj. บำรุงเลี้ยง,เป็นอาหาร
retrieval(รีทรี'เวิล) n. การเอากลับคืนมา,การทำให้คืนสู่สภาพเดิม,การแก้ไข,การซ่อมแซม,การช่วยชีวิต,การกอบกู้
retrieve(รีทรีฟว') vt.,vi. (การ) เอาคืนมา,ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,ซ่อมแซม,กู้,ช่วยชีวิต,กอบกู้, (คอมพิวเตอร์) เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจำของเครื่องคอมพิวเตอร์. n., See also: retrievable adj.
retriever(รีทรี'เอะ) n. ผู้เอาคืนมา,ผู้ซ่อมแซม,ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,สุนัขจำพวกหนึ่งที่สามารถคาบสัตว์ที่ถูกยิงกลับคืนมา
untried(อันไทรดฺ') adj. ไม่ได้ทดลอง,ไม่ได้พิจารณา,ไม่ได้ลอง,ไม่ได้พยายาม
well-tried(เวล'ไทรดฺ) adj. ผ่านการทดลองมาอย่างดี

English-Thai: Nontri Dictionary
triennial(adj) ทุกๆสามปี,มีอายุสามปี,รอบสามปี
triennial(n) การฉลองครบรอบสามปี
irretrievable(adj) เอาคืนไม่ได้,แก้ไขไม่ได้
nutrient(adj) ซึ่งบำรุงร่างกาย,เป็นอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาหาร
retrieve(vt) กอบกู้,ได้คืนมา,ทำให้กลับคืน,ช่วยชีวิต,ซ่อมแซม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trie (retrieval)ทรัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I tried to write, but there was something in the way.ผมพยายามเขียนมันแล้ว แต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเขียนต่อไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
No matter how hard you tried.ไม่ว่าจะยากแค่ไหนที่เธอพยายาม New Haven Can Wait (2008)
I tried to read it, and I couldn't get through it.ผมพยามอ่านมัน แต่ไม่ค่อย in เท่าไหร่แฮะ New Haven Can Wait (2008)
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
Well, like I said, I tried to help him, and then he bailed.ก็ เหมือนที่ผมบอก ผมพยายามจะช่วยเค้าแล้ว และเค้าก็พลาด Chuck in Real Life (2008)
Nate and I tried. It didn't work. End of story.--เนทกับฉัน พยายามแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้ผล จบข่าว There Might be Blood (2008)
I-i tried it your way.-ผมเหนื่อย มันเป็นเรื่องของพ่อ There Might be Blood (2008)
I'm a doctor, and when someone tries to call you three times, it's code for "pick up the damn phone before someone dies."ผมเป็นหมอมีคนพยายามโทรถึงผม 3 ครั้งแล้ว มันบอกว่ารับโทรศัพท์ทีก่อนที่จะมีใครตาย Birthmarks (2008)
- They tried to kill her.พวกเขาพยายามฆ่าเธอ Birthmarks (2008)
Her parents tried to kill her.พ่อแม่พยายามฆ่าเธอ Birthmarks (2008)
She actually didn't get sick till she tried lifting it that second time.จริงๆเธอเริ่มป่วยเมื่อพยายามยกครั้งที่ 2 Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trieThe two cars tried to make way for each other.
trieThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.
trieHe and his wife tried to work out their problems but couldn't.
trieI tried many times to use a personal computer.
trieWhen he tried to back into the garage, he mistakenly gave her the gun and backed into the wall.
trieShe tried to get whatever she wanted.
trieHe tried to make up for lost time.
trieShe tried again to fix the earring into her ear.
trieHe tried to make the robot run.
trieThey tried to prevent the news from leaking out.
trieI tried to make it as cheap as possible.
trieHe tried to grasp the rail.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
ช่างฉาบปูน[n. exp.] (chang chāp pūn) EN: plasterer   FR: plâtrier [m]
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ช่างติดตั้งกระจก[n. exp.] (chang tittang krajok) EN: glazier   FR: vitrier [m]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔[xp] (chan matthayomseuksā pī thī sī) FR: quatrième année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de quatrième année de l'enseignement secondaire [f]
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIED    T R AY1 D
TRIER    T R AY1 ER0
TRIES    T R AY1 Z
TRIEU    T R UW1
TRIESTE    T R IY1 S T
TRIENNIAL    T R AY0 EH1 N IY0 AH0 L
TRIERWEILER    T R IH1 R W AY0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tried    (v) (t r ai1 d)
trier    (n) (t r ai1 @ r)
tries    (v) (t r ai1 z)
triers    (n) (t r ai1 @ z)
Trieste    (n) (t r i1 e1 s t)
triennial    (n) (t r ai1 e1 n i@ l)
triennials    (n) (t r ai1 e1 n i@ l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, See also: S. treibende Kraft
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trieb {m} [bot.]young shoot [Add to Longdo]
Trieb {m} (treibende Kraft)driving force [Add to Longdo]
Trieb {m} (Antrieb)impulse [Add to Longdo]
Trieb {m} (Drang)urge [Add to Longdo]
Trieb {m}; Geschlechtstrieb {m}sex drive [Add to Longdo]
Triebfeder {f} [techn.]mainspring [Add to Longdo]
Triebfeder {f} [übtr.]; treibende Kraft {f}motivating force; driving force [Add to Longdo]
Triebhandlung {f}compulsive act [Add to Longdo]
Triebkopf {m} (ICE)end car [Add to Longdo]
Triebkraft {f}driving force; motivating force [Add to Longdo]
Triebmörder {m}; Triebmörderin {f}; Sexualmörder {m}; Sexualmörderin {f}sex murderer [Add to Longdo]
Triebstange {f}connecting rod [Add to Longdo]
Triebverbrecher {m}; Triebtäter {m}sex offender; sexual offender [Add to Longdo]
Triebwagen {m}railcar [Add to Longdo]
Triebwerk {n}; Motor {m} mit Getriebe [techn.]power train [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
アジア諸国[アジアしょこく, ajia shokoku] (n) (See 亜細亜,諸国) Asian countries; Asian nations [Add to Longdo]
アラブ諸国[アラブしょこく, arabu shokoku] (n) Arab countries; Arab states [Add to Longdo]
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n,adj-f) Islamic countries; Islamic world [Add to Longdo]
インフォメーションリトリーバル[, infome-shonritori-baru] (n) information retrieval [Add to Longdo]
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC [Add to Longdo]
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC [Add to Longdo]
カ国;ヶ国;か国;ケ国;箇国[かこく, kakoku] (ctr) counter for countries [Add to Longdo]
キリスト教国[キリストきょうこく, kirisuto kyoukoku] (n) Christian countries [Add to Longdo]
クロスランゲージ情報検索[クロスランゲージじょうほうけんさく, kurosurange-ji jouhoukensaku] (n) {comp} cross-language information retrieval; CLIR [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] triennial sacrifice to ancestors [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
検索ポート[けんさくポート, kensaku po-to] retrieval port [Add to Longdo]
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
再現率[さいげんりつ, saigenritsu] retrieval rate [Add to Longdo]
参照検索[さんしょうけんさく, sanshoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
参照事項検索[さんしょうじこうけんさく, sanshoujikoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
情報検索[じょうほうけんさく, jouhoukensaku] information retrieval, IR [Add to Longdo]
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
動力[どうりょく, douryoku] Triebkraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
本能[ほんのう, honnou] Trieb, Instinkt [Add to Longdo]
衝動行為[しょうどうこうい, shoudoukoui] Triebhandlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top