ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trenchantly

T R EH1 N CH AH0 N T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trenchantly-, *trenchantly*, trenchant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trenchantly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trenchantly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trenchant[ADJ] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENCHANT    T R EH1 N CH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trenchant    (j) trˈɛntʃənt (t r e1 n ch @ n t)
trenchantly    (a) trˈɛntʃəntliː (t r e1 n ch @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] penetrated; trenchant; incisive, #110,401 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scharftrenchant [Add to Longdo]
scharf {adv}trenchantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trenchantly \Trench"ant*ly\, adv.
   In a trenchant, or sharp, manner; sharply; severely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trenchantly
   adv 1: in a vigorous and effective manner; "he defended his
       client's civil rights trenchantly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top