Search result for

treadmills

(39 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treadmills-, *treadmills*, treadmill
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา treadmills มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *treadmills*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treadmill[N] เครื่องโม่
treadmill[N] เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง
treadmill[N] งานประจำหรือวิถีชีวิตซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is he the reason you're always on the treadmill?ชื่อแคมบอลหนะ ฉันเจอเขาตอนไปโยคะและตอนนี้เขาลำบาก Valentine (2001)
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง The Corporation (2003)
And my knee's so bad,I can't even use the treadmill anymore.และเข่าชั้นก็ปวดจน ไม่ได้ใช้เครื่องวิ่งอีกเลย Now You Know (2007)
I'll suppose you were looking at apartment rental ads while you were on the treadmill.เธอคงหาอพาร์ตเม้นท์ให้เช่า ระหว่างที่อยู่บนลู่วิ่งใช่มั้ย It's Alive! (2007)
I thought you'd be on the treadmill.คิดว่าจะอยู่บนลู่วิ่งซะอีก An Inconvenient Lie (2007)
Just like deb and that damn treadmill.เหมือนเด็บกับลู่วิ่งนั่นจริงๆ เลย See-Through (2007)
So you put her on a treadmill.คุณก็เลยเอาเธอมาวิ่งหรอ The Right Stuff (2007)
That treadmill's not broken.เครื่องเล่นนั่นไม่ได้เสีย Fireproof (2008)
Except your,uh,treadmill.ยกเว้น เครื่องวิ่งของเธอ Finding Freebo (2008)
Stick Thirteen's carpet cleaner on a treadmill, methacholine challenge.เอาพรทของ 13 มาตรวจด้วยเครื่องปั่น หาเมธาครอไลน์ Lucky Thirteen (2008)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
The treadmill test isn't gonna close her airway, it'll make her lungs explode.เครื่องปั่นไม่ได้ปิดทางเดินหายใจเธอ มันทำให้ปอดเธอแตก Lucky Thirteen (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
- Treadmill. - Or the arrhythmia is hiding.เครื่องทรมาน หรือมี arrhythmia ซ่อนอยู่ House Divided (2009)
We need to stress him. Put the patient on a treadmill.เราต้องการยืดตัวเขา เเอาเขาเข้าเครื่องทรมาน House Divided (2009)
Much as running on a treadmill will elevate your heartbeat.เหมือนวิ่งบนสายพานวิ่ง หัวใจจะเต้นเร็วขึ้น Jacksonville (2010)
My nephew Jin was born on a treadmill at bally total fitness.จิน หลานชายของฉันเกิดบนลู่วิ่ง ที่ Bally Total Fitness Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Unless you're up for getting on a treadmill.นอกจาก เธอจะลุก ไปวิ่งบนเครื่องวิ่งสายพาน Last Temptation (2011)
(Thirteen) Her hand turned completely blue during the treadmill test.(เธอร์ทีน) มือของเธอเขียว ระหว่างการทดสอบวิ่งสายพาน Last Temptation (2011)
Like running the treadmill. Like making coffee.เหมือนกับการชงกาแฟ Ghost World (2011)
[Treadmill beeps]... Ghosts (2011)
A 38-year-old Kansas man is dead this morning after suffering a heart attack on his treadmill.ชายชาวแคนซัส อายุ 38 ตายเมื่อเช้านี้ หัวใจวาย บนลู่วิ่ง Clawback (2011)
It'd be perfect for my "Running for your life" treadmill mix.มันจะดีมากสำหรับอัลบั้ม 'วิ่งเพื่อชีวิต'ของฉัน Traitor (2012)
There's a treadmill in there.มันมีลู่วิ่งไฟฟ้าอยู่ในนั้น Broken Hearts (2012)
What kind of treadmill is that?นั้นมันเครื่องอะไรน่ะ? The Fury of Firestorm (2015)
Certainly, if Evan Stevens knew that,that Lisa Treadway was a lesbian, he, he would not have ----Wenn Evan Stevens gewusst hätte, dass Lisa Treadmill lesbisch ist... Pursuit of Loneliness (2000)

CMU English Pronouncing Dictionary
TREADMILL    T R EH1 D M IH2 L
TREADMILLS    T R EH1 D M IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treadmill    (n) (t r e1 d m i l)
treadmills    (n) (t r e1 d m i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laufband {n}; Tretmühle {f} [sport]treadmill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレッドミル[, toreddomiru] (n) treadmill [Add to Longdo]
ルームランナー[, ru-muranna-] (n) treadmill (wasei [Add to Longdo]
踏み車;踏車[ふみぐるま, fumiguruma] (n) treadmill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top