ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transience

T R AE1 N Z IY0 AH0 N S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transience-, *transience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transience[N] สภาพชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSIENCE    T R AE1 N Z IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transience    (n) trˈænzɪəʴns (t r a1 n z i@ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transience \Tran"sience\, Transiency \Tran"sien*cy\, n.
   The quality of being transient; transientness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transience
   n 1: an impermanence that suggests the inevitability of ending
      or dying [syn: {transience}, {transiency},
      {transitoriness}]
   2: the attribute of being brief or fleeting [syn: {brevity},
     {briefness}, {transience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top