Search result for

tous

(89 entries)
(0.0482 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tous-, *tous*, tou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tousy[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: เป็นกระเซิง, ยุ่ง
tousle[VT] ทำให้ผมยุ่ง
tousle[N] กลุ่มที่ยุ่งเหยิง (ผมหรือขน)
tousled[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: ยุ่งเหยิง, Syn. massy, untidy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tousle(ทู'เซิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ขยี้ผม. n. ความยุ่งเหยิง,ความกระเซิง, Syn. disorder
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด
adenomatous goiter with hดูที่ hyperthyrodism
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)
asomatous(เอโซ'มะทัส) adj. ไร้กายหรือส่วนที่เป็นกาย (no material body)
astomatous(เอสทอม'มะทัส) adj. ไร้ปาก, ไร้ส่วนที่เป็นปาก (having no mouth)
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous

English-Thai: Nontri Dictionary
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
gratuitous(adj) ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า,ให้ฟรี
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
precipitous(adj) สูงชัน,ตั้งตรง,ชะเงื้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I promise, nary a hair on their artfully tousled heads.เราพยายามจะเปลี่ยน เราพยายามปรับปรุงตัว The Man Who Would Be King (2011)
d tous les garA§ons me d d regardent bronzer, oh d d j'ai oublié mon d d monokini, oh d. . . Damien Darko (2011)
♪ En tous chemins, en tous lieux, il ne parle ♪En tous chemins, en tous lieux, il ne parle Welcome to Briarcliff (2012)
Tousands! I have been gathering human corpses for centuries.ฉันรวบรวมความตายมากว่าพันปี I, Frankenstein (2014)
Toussaint, he's here.นักบุญ เขาอยู่นี่ The Revenant (2015)
Where is toussaint?นักบุญอยู่ไหน? The Revenant (2015)
Tousle my hair, Mr. Hanks.ขยี้หัวผมหน่อยครับ ทอม The Simpsons Movie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tousMom sighed, and tousled the hair of her (now highschool pupil) son's head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกะตัง[ADJ] tousled, See also: unkempt, matted, Example: ในการแปรงขนสุนัขให้ใช้หวีแปรงสลิดเกอร์หวีก่อน เพื่อจำกัดเอาขนที่พันออกไม่ให้เกิดก้อนสังกะตัง, Thai definition: ลักษณะที่ติดแน่นเป็นปมเหนียวที่ผมหรือขนสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUSEY    T AH1 S IY0
TOUSLEY    T AH1 S L IY0
TOUSSIE    T UW1 S IY0
TOUSSAUD    T UW1 S AA2 D
TOUSSAINT    T UW0 S AE1 N
TOUSIGNANT    T UW1 S IH0 G N AH0 N T
TOUSSAUD'S    T UW1 S AA2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tousle    (v) (t au1 z l)
tousled    (v) (t au1 z l d)
tousles    (v) (t au1 z l z)
tousling    (v) (t au1 z l i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
倒産[とうさん, tousan] (vt) ปิดกิจการ
当選[とうせん, tousen] (n) ได้รับเลือก

French-Thai: Longdo Dictionary
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さま;お父様;御父様[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See お父さん) father [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
もじゃもじゃ[, mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt [Add to Longdo]
アウトゥサイド;アウトサイド[, autousaido ; autosaido] (n) outside [Add to Longdo]
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust [Add to Longdo]
ゴム腫[ゴムしゅ, gomu shu] (n) (1) gumma; gumme; (adj-no) (2) gummatous [Add to Longdo]
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust [Add to Longdo]
ヒト乳頭腫ウイルス;人乳頭腫ウイルス[ヒトにゅうとうしゅウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス);ひとにゅうとうしゅウイルス(人乳頭腫ウイルス), hito nyuutoushu uirusu ( hito nyuutou shu uirusu ); hitonyuutoushu uirusu ( nin nyu] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
ピテカントロプスエレクトゥス[, pitekantoropusuerekutousu] (n) Pithecanthropus erectus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唐招提寺[Táng zhāo tí sì, ㄊㄤˊ ㄓㄠ ㄊㄧˊ ㄙˋ, ] Toushoudaiji, the temple in Nara, Japan founded by Tang dynastic Buddhist monk Jianzhen or Ganjin 鑒真和尚|鉴真和尚 and his last resting place [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification [Add to Longdo]
妥当性確認試験[だとうせいかくにんしけん, datouseikakuninshiken] validation (test) [Add to Longdo]
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection [Add to Longdo]
透視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation [Add to Longdo]
内部統制[ないぶとうせい, naibutousei] internal control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒産[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]
凍傷[とうしょう, toushou] Frostbeule [Add to Longdo]
凍死[とうし, toushi] erfrieren [Add to Longdo]
唐詩[とうし, toushi] chinesische_Gedichte (T'ang_Dynastie) [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] gewaehlt_werden [Add to Longdo]
投書[とうしょ, tousho] Leserzuschrift, Zuschrift, Beitrag [Add to Longdo]
投書欄[とうしょらん, toushoran] (Spalte mit) Leserzuschriften [Add to Longdo]
投資[とうし, toushi] Geldanlage, Kapitalanlage, Investition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  tous [tu]
     both
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top