ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toner

T OW1 N ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toner-, *toner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toner[N] น้ำยาปรับสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that shipment of toner cartridges came in last night.ตลับหมึกมาถึง ตั้งแต่เมื่อคืน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
This is the refresh toner stage, to stabilize the skin.นี่เป็นขั้นตอนของการใส่ toner ให้ทั่วใบหน้า Unstoppable Marriage (2007)
Uh, toner.เอ่อ ฝากหยิบโทเนอร์เครื่องถ่ายเอกสารแล้วกัน 500 Days of Summer (2009)
Or, like, copy toner should work, or...หรือ หมึกถ่ายเอกสาร อะไรที่พอใช่ได้ หรือ. MacGruber (2010)
Every time he made a copy the printer toner and the heat of the glass burned his fingers, but he kept doing it, like, over and over and over and over again.ทุกครั้งที่เขาถ่ายเอกสาร หมึกและความร้อนจากกระจก เผาไหม้นิ้วเขา The Penelope Papers (2011)
Both these machines need toner.ปริ้นเตอร์สองเครื่องนั่น หมึกหมดนะ The 23rd (2011)
I'm gonna put the toner in the... in the machine.ต้องเติมหมึก... The 23rd (2011)
I know you have a toner for Jesse.ฉันรู้ว่าเธอกำลังทรยศเราอยู่... เรื่องเจสซี่ Pitch Perfect (2012)
A toner.ทรยศ Pitch Perfect (2012)
I can see your toner through those jeans.ฉันเห็นคราบน้ำเชื้อบนกางเกงของเธอ Pitch Perfect (2012)
Kevlar vests, uh, ammo, toner for the printers.เสื้อกันกระสุน,ลูกกระสุน หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปรินท์ The Gunk in the Garage (2012)
Toner?หมึกพิมพ์อะนะ The Gunk in the Garage (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tonerEh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?

CMU English Pronouncing Dictionary
TONER    T OW1 N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonerde {f}alumina [Add to Longdo]
Tonerdeschmelzzement {m}high-alumina cement; refractory cement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トナー[, tona-] (n) toner [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[, tona-ka-torijji] (n) {comp} toner cartridge [Add to Longdo]
マイトネリウム[, maitoneriumu] (n) meitnerium (Mt) [Add to Longdo]
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies [Add to Longdo]
秦皮[とねりこ, toneriko] (n) ash (tree) [Add to Longdo]
人妻と寝る[ひとづまとねる, hitodumatoneru] (v1) to sleep with another person's wife [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toner
   n 1: a solution containing chemicals that can change the color
      of a photographic print
   2: a black or colored powder used in a printer to develop a
     xerographic image
   3: a lotion for cleansing the skin and contracting the pores

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top