Search result for

toc

(97 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toc-, *toc*
English-Thai: Longdo Dictionary
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
keratoconus(n) โรคกระจกตาโป่ง
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tocsin[N] สัญญาณเตือนภัย, Syn. alarm bell, horn, siren

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tocsin(ทอค'ซิน) n. สัญญาณ (โดยเฉพาะสัญญาณเตือนภัย) ,ระฆังสัญญาณ
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acritochromacyภาวะตาบอดสี
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tocsin(n) ระฆังสัญญาณ,สัญญาณเตือนภัย
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tocus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
TOC ทีโอซี
ดู Total Organic Carbon (Total Organic Carbon หมายถึง หน่วยวัดปริมาณของสารคาร์บอนและ/หรือ ส่วนประกอบคาร์บอนที่มี อยู่ในสารอินทรีย์ของของนั้น ) [สิ่งแวดล้อม]
TOC, Total Organic Carbon คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดปริมาณของสารคาร์บอนและ/หรือ ส่วนประกอบคาร์บอนที่มี อยู่ในสารอินทรีย์ของของนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Tocolysisการให้ยาระงับการหดรัดตัวของมดลูก [TU Subject Heading]
tocopherolโทโคฟีรอล, วิตามิน E สูตรเคมีคือ C29H50O2 เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อการปฏิสนธิและการสืบพันธุ์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เป็นหมัน เม็ดเลือดแดงเปราะแตกง่าย ในหญิงมีครรภ์ ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้อาจทำให้แท้งได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
De TocqueviIIe said:เดอ ท็อกเกอวิ กล่าวไว้ว่า 24: Redemption (2008)
- You all right, Mr. Tock?-สบายดีเหรอคะคุณ ท็อค? City of Ember (2008)
- hiro. tick tock, tick tock.ฮีโระ ติ๊กตอก ติ๊กตอก Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
You and Blackwood laid the final toches to your ceremony in the sewers beneath parliament less than an hour ago.คุณกับแบล็กวู๊ด วางแผนสังหารหมู่ ในท่อใต้รัฐสภา ไม่ถึงชั่วโมงก่อน Sherlock Holmes (2009)
I got a call from Tochi. Found out about the bitch who siphoned off our stuff.โทชิโทรหาฉัน บอกว่าเจอของที่ืทางน้ำ The Man from Nowhere (2010)
Where's Tochi?โทชิล่ะ The Man from Nowhere (2010)
Not Colt or Tocarev. Get me a semi-automatic which has more than 10 rounds magazineไม่เอาโคทหรือโทเคโรฟนะ ขอเป็นกึ่งออโตเมติก กับกระสุนอีก10แม็ก The Man from Nowhere (2010)
Viper 2, this is TOC.นี่คือทีโอซี The Crazies (2010)
♪ Tick tock on the clock ♪#เสียง ติ๊กต๊อก บนนาฬิกา# Blame It on the Alcohol (2011)
♪ Tick tock on the clock, but the party don't stop, no ♪#เสียง ติ๊กต๊อก บนนาฬิกา แต่ปาร์ตี้จะไม่หยุด ไม่# Blame It on the Alcohol (2011)
♪ Tick tock on the clock ♪#เสียง ติ๊กต๊อก บนนาฬิกา# Blame It on the Alcohol (2011)
♪ Makes tick tock tick tock wanna scream ♪เสียงนาฬิกาเดินไป หัวใจกู่ร้อง Prom Queen (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tocI usually cut loose a bit and drink plenty before a day off work but if my drinks are cut with tochuu tea then I get absolutely no hangover.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
บลาสโตซิสต์[n.] (blāstōsist = blāstōsis) EN: blastocyst   
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOCK    T AA1 K
TOCCI    T OW1 CH IY0
TOCCO    T AA1 K OW0
TOCZEK    T AA1 CH EH0 K
TOCQUEVILLE    T OW1 K V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tocsin    (n) (t o1 k s i n)
toccata    (n) (t @1 k aa1 t @)
tocsins    (n) (t o1 k s i n z)
toccatas    (n) (t @1 k aa1 t @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
土地[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
土地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน
都庁[とちょう, tochou] (n) ่ศาลาว่าการนครโตเกียว
途中[とちゅう, tochuu] (adj) ระหว่างทาง, ระหว่างที่ (ทำอะไรบางอย่าง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tochter(n) |die, pl. Töchter| ลูกสาว
Stockwerk(n) |das, pl. Stockwerke| ชั้นในอาคาร หรือ ชั้นในบ้าน เช่น Das Haus besteht aus 3 Stockwerken. = บ้านนี้ประกอบด้วยชั้น 3 ชั้น, See also: S. die Etage,das Geschoss,
stochastisch(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, See also: S. zufällig, willkürlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tochter {f} | Töchter {pl}daughter | daughters [Add to Longdo]
Tochtergesellschaft {f}; Tochterunternehmen {n}; Tochterfirma {f} | Tochtergesellschaften {pl}subsidiary (company) | subsidiaries [Add to Longdo]
Tocuyoammer {f} [ornith.]Tocuyo Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触技曲[chù jì qǔ, ㄔㄨˋ ㄐㄧˋ ㄑㄩˇ, / ] toccata [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土地[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
[じょう, jou] TOCHTER, JUNGE DAME [Add to Longdo]
途中[とちゅう, tochuu] unterwegs, auf_halbem_Wege [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  TOC
         Table Of Contents (CD)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top