ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tithe

T AY1 DH   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tithe-, *tithe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tithe[N] ค่าภาษีที่หักออกไปหนึ่งในสิบ, Syn. ratable tax, assessment, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tithe(ไทธฺ) n. 1/10ของผลิตผลทางเกษตร,1/10อากรของอังกฤษสมัยก่อนที่ชัก1/10,จำนวนเล็กน้อย,พัทธยา,ภาษีย่อม. vi. จ่ายภาษีหนึ่งในสิบ,ให้จำนวนหนึ่งในสิบ,จ่ายค่าอากรที่ชักหนึ่งในสิบ,จัดเก็บภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ vi. จ่ายภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ.
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
tithe(n) 1 ใน 10,จำนวนเล็กน้อย,ภาษีย่อย
tithe(vt) เก็บภาษีชัก 1 ใน 10 ของรายได้
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the time of Connor and Tanya's supposed death, she was making monthly tithe checks to St. Abigail's church.ในเวลาที่ทันย่าและคอนเนอร์ น่าจะตายไปแล้ว เธอกลับเสียภาษีเช็คทุกเดือน ให้กับโบสถ์เซ็นต์อบิเกล Cops & Robbers (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
TITHE    T AY1 DH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tithe    (n) tˈaɪð (t ai1 dh)
tithes    (n) tˈaɪðz (t ai1 dh z)
tithe-barn    (n) tˈaɪð-baːn (t ai1 dh - b aa n)
tithe-barns    (n) tˈaɪð-baːnz (t ai1 dh - b aa n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチテーゼ[, anchite-ze] (n) antithesis (ger [Add to Longdo]
什一[じゅういち, juuichi] (n) tithe [Add to Longdo]
什一献金;十一献金(iK)[じゅういちけんきん, juuichikenkin] (n) tithes [Add to Longdo]
十分の一[じゅうぶんのいち, juubunnoichi] (n) tenth; tithe [Add to Longdo]
十分の一税[じゅうぶんのいちぜい, juubunnoichizei] (n) tithe [Add to Longdo]
正と反[せいとはん, seitohan] (exp) thesis and antithesis [Add to Longdo]
正反合[せいはんごう, seihangou] (n) (in philosophy) thesis-antithesis-synthesis [Add to Longdo]
相反[そうはん, souhan] (adj-f) (1) reciprocal; antithetic; contrary; (n) (2) repulsion (in medicine) [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) [Add to Longdo]
対極[たいきょく, taikyoku] (n) (1) antipodes; (2) other (opposite) extreme; opposite; antithesis; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tithe \Tithe\, a.
   Tenth. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Every tithe soul, 'mongst many thousand. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tithe \Tithe\, n. [OE. tithe, tethe, properly an adj., tenth,
   AS. te['o]?a the tenth; akin to ti['e]n, t?n, t[=e]n, ten, G.
   zehnte, adj., tenth, n., a tithe, Icel. t[imac]und the tenth;
   tithe, Goth. ta['i]hunda tenth. See {Ten}, and cf. {Tenth},
   {Teind}.]
   1. A tenth; the tenth part of anything; specifically, the
    tenthpart of the increase arising from the profits of land
    and stock, allotted to the clergy for their support, as in
    England, or devoted to religious or charitable uses.
    Almost all the tithes of England and Wales are commuted by
    law into rent charges.
    [1913 Webster]
 
       The tithes of the corn, the new wine, and the oil.
                          --Neh. xiii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tithes are called personal when accuring from labor,
      art, trade, and navigation; predial, when issuing from
      the earth, as hay, wood, and fruit; and mixed, when
      accuring from beaste fed from the ground. --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, a small part or proportion. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Great tithes}, tithes of corn, hay, and wood.
 
   {Mixed tithes}, tithes of wool, milk, pigs, etc.
 
   {Small tithes}, personal and mixed tithes.
 
   {Tithe commissioner}, one of a board of officers appointed by
    the government for arranging propositions for commuting,
    or compounding for, tithes. [Eng.] --Simmonds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tithe \Tithe\, v. t. [imp. & p. p. {Tithed}; p. pr. & vb. n.
   {Tithing}.] [As. te['o]?ian.]
   To levy a tenth part on; to tax to the amount of a tenth; to
   pay tithes on.
   [1913 Webster]
 
      Ye tithe mint and rue.          --Luke xi. 42.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tithe \Tithe\, v. i.
   Tp pay tithes. [R.] --Tusser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tithe
   n 1: a levy of one tenth of something
   2: an offering of a tenth part of some personal income
   v 1: exact a tithe from; "The church was tithed"
   2: levy a tithe on (produce or a crop); "The wool was tithed"
   3: pay one tenth of; pay tithes on, especially to the church;
     "He tithed his income to the Church"
   4: pay a tenth of one's income, especially to the church;
     "Although she left the church officially, she still tithes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top