Search result for

tillas

(251 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tillas-, *tillas*, tilla
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tillas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tillas*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tillage[N] การไถนา
mantilla[N] ผ้าพันคอหรือลูกไม้คลุมผมหรือไหล่ผู้หญิง, Syn. kerchief, scarf, covering
tortilla[N] อาหารเม็กซิโก
scintilla[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: จำนวนกระจิดริด, Syn. atom, bit, trace
titillate[VI] กระตุ้นให้พอใจ
titillate[VT] กระตุ้นให้พอใจ
titillate[VT] ทำให้รู้สึกจั๊กจี้, Syn. tickle
pistillate[ADJ] ซึ่งมีเกสรตัวเมีย, See also: ซึ่งมีเกสรตัวเมียแต่ไม่มีเกสรตัวผู้
scintillate[VI] เกิดประกายไฟ, See also: เป็นประกายไฟ, เป็นประกายระยิบระยับ, Syn. sparkle
scintillate[VI] เป็นประกาย, See also: ระยิบระยับ, แพรวพราว, Syn. gilmmer, glitter, twinkle
distillation[N] การกลั่น
scintillating[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: น่าสนใจ, สนุกสนาน, Syn. brilliant, lively, sparkling
scintillation[N] การเกิดประกายไฟ, See also: การเป็นประกายไฟ, การเป็นประกายระยิบระยับ, Syn. fire, flash, moonbeam
scintillation counter[N] อุปกรณ์ตรวจนับวัดกัมมันตรังสีตรังสีโดยใช้หลักการของ scintillation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง
distilland(ดิส'ทะแลนด) n. สารผ่านกระบวนการกลั่น
distillate(ดิส'ทะเลท) n. ผลิตผลจากการกลั่น,สิ่งที่กลั่นได้,สารสกัด,ส่วนที่เข้มข้น
distillation(ดิสทะเล'เชิน) n. การกลั่น,การต้มกลั่น,กระบวนการกลั่น,กระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือเข้มข้น,ผลิตผลจากการกลั่น,ภาวะที่ถูกกลั่น., See also: distillatory adj. ดูdistillation
flotilla(โฟลทิล'ละ) n. กองเรือรบเล็ก,กองเรือรบที่ประกอบด้วยเรือเล็ก
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion
mantilla(แมนทิล'ละ) n. ผ้าคลุมศีรษะ
scintillation(ซินทะเล'เชิน) n. การเกิดประกายไฟ,การเป็นประกายระยิบระยับ, Syn. brilliance
tillable(ทิล'ลิเบิล) adj. เพาะปลูกได้,ไถ (นา) ได้
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land

English-Thai: Nontri Dictionary
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
flotilla(n) กองเรือเล็ก,กองเรือรบ
pistillate(adj) มีเกสรตัวเมีย
scintillate(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นประกาย,ส่องแสงแวววาว
scintillation(n) แสงแวววาว,ประกาย,แสงระยิบระยับ
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pistillateมีเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spintherism; spintheropia; synchysis scintillansวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spintheropia; spintherism; synchysis scintillansวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchysis scintillans; spintherism; spintheropiaวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solar distillationการกลั่นด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condensate; distillate; natural gasolineแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carpellated flower; pistillate flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
distillationการกลายเป็นถ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
distillate; condensate; natural gasolineแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
distillationการกลั่น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
instillationการหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
instillatorเครื่องหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tillageที่เพาะปลูก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
titillation๑. การจี้๒. อาการจั๊กจี้ [มีความหมายเหมือนกับ tickling] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
natural gasoline; condensate; distillateแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distillationการกลั่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scintillatorตัวเปล่งแสงวับ, วัสดุโปร่งแสง ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งเปล่งแสงวับเมื่อทำอันตรกิริยากับรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผลึกโซเดียมไอโอไดด์ ส่วนผสมของไทรเอทิลเบนซีนกับเทอร์เฟนิล แก๊สซีนอน [นิวเคลียร์]
Scintillation counterเครื่องนับรังสีจากแสงวับ, อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีชนิดก่อไอออน ประกอบด้วยวัสดุที่เปล่งแสงวับเมื่อถูกกระทำโดยรังสี หลอดทวีคูณแสง และเครื่องบันทึกสัญญาณ ที่แสดงปริมาณและพลังงานของรังสีที่ตรวจวัด [นิวเคลียร์]
Scintillationแสงวับ, แสงที่เปล่งออกมาอย่างรวดเร็ว เมื่อรังสีชนิดก่อไอออนทำอันตรกิริยากับวัสดุบางชนิด เช่น รังสีแกมมากระทำต่อผลึกโซเดียมไอโอไดด์ [นิวเคลียร์]
Conservation tillageการเตรียมดินเพาะปลูกเชิงอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Distillationการกลั่น [TU Subject Heading]
Distillationการกลั่นทำลาย [TU Subject Heading]
Distillationการกลั่นแยกลำดับส่วน [TU Subject Heading]
Minimum tillageการเตรียมดินเพาะปลูกโดยลดการไถพรวน [TU Subject Heading]
No-tillageการเตรียมดินเพาะปลูกโดยไม่ไถพรวน [TU Subject Heading]
Tillageการเตรียมดินเพาะปลูก [TU Subject Heading]
Distillateสิ่งกลั่น, สิ่งกลั่น คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกลั่นตัวเป็นของเหลวในอุณหภูมิและบรรยากาศธรรมดา สิ่งกลั่นอย่างเบา ได้แก่ น้ำมันเบนซินและสิ่งกลั่นอย่างกลางได้แก่ น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันหล่อลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Collectors Scintillatorsอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณ [การแพทย์]
Distillationวิธีกลั่น,การกลั่น [การแพทย์]
Distillation of Wood, Destructiveการกลั่นทำลายไม้ [การแพทย์]
Distillation, Destructiveการกลั่น,สารได้จาก [การแพทย์]
Distillation, Fractionalการกลั่นลำดับส่วน,การกลั่นตามลำดับส่วน,ขบวนการกลั่นลำดับส่วน,การกลั่นแบบแยกส่วน [การแพทย์]
Distillation, Refluxการกลั่นแบบรีฟลักซ์ [การแพทย์]
Distillation, Steamการกลั่นของไอน้ำ,การกลั่นแบบไอน้ำ,การกลั่นด้วยไอน้ำ [การแพทย์]
Distillation, Toluensการกลั่นด้วยวิธีโทลูอินดิสทิลเลชัน [การแพทย์]
Distillation, Vacuumการกลั่นแบบสูญญากาศ [การแพทย์]
Fractures, Tillaux'sกระดูกหน้าแข้งหักปลายล่างผ่านส่วนแผ่นสร้าง [การแพทย์]
distillationการกลั่น, กระบวนการแยกสารละลายหรือของผสมที่เป็นของเหลว โดยทำให้ของเหลวนั้นกลายเป็นไอ แล้วทำให้ไอกลั่นตัวเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ของเหลวบริสุทธิ์ขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fractional distillationการกลั่นลำดับส่วน, กระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร  เมื่อทำให้ของผสมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยออกมาก่อน ส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็จะระเหยออกมาตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
distillateสิ่งที่กลั่นได้, ของเหลวที่ได้จากการกลั่นตัวของไอในกระบวนการกลั่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
destructive distillationการกลั่นทำลาย, การให้ความร้อนแก่สารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มีอากาศ จะทำให้สารบางชนิดที่อยู่ในสารอินทรีย์นั้นระเหยหรือสลายตัวออกเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลง เช่น การกลั่นทำลายถ่านหิน จะได้แก๊สถ่านหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Instillationหยดทีละน้อย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
plant distillate cream (n) เกี่ยวกับผม
tortillaแผ่นแป้งตอติญ่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tortilla!TortillaSteve Martin (1977)
Now, I'd be happy to do that myself, but unfortunately, that would be far less titillating for House, so he's about to come up with some convoluted medical reason why I have to stay here while he goes through my stuff.ทีนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำมันเอง แต่โชคไม่ดีที่มันไกลจาการจักจี้ สำหรับเฮาส์ เขาอาจจะไปเอง Lucky Thirteen (2008)
It was cheap titillation.ฉันมันบ้าจี้ และกำลังพารายการดิ่งลงนรก.. The Ugly Truth (2009)
To save the human race we have an obligation to stick to this plan which every nation on this flotilla has signed up for.และในคำสั่งให้รักษามนุษย์ชาติ เรามีหน้าที่ต้องทำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเรือรบนานาชาติต่างก็รู้กันดี 2012 (2009)
Try New Mexico. I hear he's on a tortilla.ลองไปหาที่นิวเม็กซิโกสิ ฉันได้ยินว่าเขากินอาหารเม็กซิโกอยู่ Good God, Y'All (2009)
Try new mexico. i hear he's on a tortilla.ลองไปนิวเมกซิโกดูสิ \ ฉันได้ยินว่าเขากำลังกินทอร์เทียล่าอยู่ Free to Be You and Me (2009)
Your honor, there isn't one iota, One scintilla, one speck of evidenceใต้เท้าครับ มันไม่มีหลักฐานสักนิดเดียว... You Don't Know Jack (2010)
Your color is all cloudy, so you were struggling with distillation, too.สีของนายทั้งหมดนี้มันออกมาสีขุ่นไม่ใส งั้นนายใจร้อนเร่งรีบ ในขบวนการกลั่นเช่นกัน Green Light (2010)
We got our distillate. Just waiting to-เราได้ทำการกลั่น แค่รอที่จะ... One Minute (2010)
Rachel Berry was dressing like Britney Spears, and I was titillated.ก็เรเชล เบอร์รี่แต่งตัวเหมือนบริทนี่ย์ สเปียรส์ - ผมเลยรู้สึกของขึ้น Britney/Brittany (2010)
It's an egg white wrap on a sprouted wheat tortilla, half a grapefruit and a green drink.มีไข่ขาวกับขนมปังหวีต องุ่นและเครื่องดื่มสุขภาพ Grilled Cheesus (2010)
Marion Cotillard. Yes!-มาริออน โคทิลาร์ด ใช่เลย! The Substitute (2010)
Marion Cotillard. Oh, my God, stop it!-มาริออน โคทิลาร์ด โอ้พระเจ้า หยุดเลย! The Substitute (2010)
I find being cast in the role of bad girl oddly titillating.ได้ ฉันจะเล่นละคร The Zazzy Substitution (2010)
Get the tortilla.ไปเอาตอร์ตียา (ขนมแป้งแผ่นกลม) Toy Story 3 (2010)
A tortilla is either corn or wheat.ทอร์ทิย่าคือข้าวโพดหรือแป้ง One Day (2011)
But a corn tortilla folded and filled is a taco, whereas a filled wheat tortilla is a burrito.คอร์นทอร์ทิย่าคือแป้งพับไส้ทาโค่ ทอร์ทิย่าแป้งสาลีคือเบอร์ริโต้ One Day (2011)
Deep fry a burrito, it's a chimichanga. Toast a tortilla, it's a tostada.เบอร์ริโต้ทอดคือชิมิแชงก้า ทอร์ทิย่าย่างคือทอสทาด้า One Day (2011)
I want to educate them, not titillate them.ผมต้องการสอนพวกเค้า ไม่ใช้จะกระตุ้นให้พวกเค้าทำ Sexy (2011)
Distillation extraction.การสกัดด้วยการกลั่น Sense Memory (2011)
Miracles, mass visions, trench coat on a tortilla?ปาฏิหารย์เอย... นิมิตหมู่เอย หรือเสื้อกันฝนบนแผ่นทอร์ทิล่า Meet the New Boss (2011)
The dance should be more than just titillation.การเต้นไม่ใช่แค่การปลุกอารมณ์ Sucker Punch (2011)
I'm sure she sent you titillating photos.ฉันมั่นใจว่าหล่อนเคยส่งรูปโป๊ให้เธอ Yes/No (2012)
Stolen. Registered to a smart car in Tillamook.ถูกขโมย ลงทะเบียนไว้ เป็นสมาร์ทคาร์ ในTillamook Organ Grinder (2012)
Scintillating.น่าสนใจนะ Fruit of the Poisonous Tree (2012)
The tortillas are made with micro-financed flour.ตอร์ตีย่าที่ทำจากแป้งไมโครไฟแนนซ์ Virtual Systems Analysis (2012)
That's a scintillating argument.นั่นคือ ข้อโต้แย้งที่ดีที่สุด Discovery (2012)
Well, my audience was titillated when Sage stripped down to her skivvies.อืมม ผู้ชมของฉันพวกนั้นเป็นพวกยุง่าย ตั้งแต่เซจถอดเสื้อผ้าของเธอ Monstrous Ball (2012)
I'm titillated by the notion of working with you.ฉันบ้าจีกับการคิดที่จะร่วมงานกับคุณ Iron Man 3 (2013)
Scintillating.ตื่นเต้นจัง August: Osage County (2013)
Mr.Dosage,is yourbrotherstillalive ?คุณโดเสจ พี่ชายคุณยังมีชีวิตอยู่มั้ย? Mama (2013)
You know, the process of distillation is the separating of two substances by pushing them into their different volatile states.รู้มั้ย ขั้นตอนการกลั่น คือการแยกสารสองสารออกจากกัน โดยการทำให้สารทั้งสองอยู่ในสภาวะระเหยที่แตกต่างกัน Visionary (2013)
I will not give up a scintilla of emotional leverage I have over Emily.ฉันจะไม่ยอมให้เกิดการจุดประกาย ทางอารมณ์ใด ๆ ที่มีอิทธิพลต่อเอมิลี่ Control (2013)
The titillating Agent Lacey..."เจ้าหน้าที่ผู้น่ารัก เลซี่... The Interview (2014)
Tortilla chips, beef jerky, pretzels, peanuts, Milk Duds, Twizzlers. Got it.ทวิสเซอร์ เข้าใจแล้ว. Paper Towns (2015)
...romance, titillation.โรแมนติก ทำให้ใจสั่น Chestnut (2016)
The titillation, horror, elation...ทั้งเรื่องที่ทำให้ใจสั่น สยองขวัญ อิ่มเอมใจ Chestnut (2016)
Is Mr. Rom ready for some more scintillating conversation?คุณรอมพร้อมจะสนทนาแบบส่วนตัวอีกแล้วเหรอ? The Legend of Tarzan (2016)
The finest artillators and blacksmiths in King's Landing have been laboring day and night, Your Grace.ช่างทำธนูและช่างเหล็กมือเอก ของคิงส์แลนดิง สร้างมันทั้งวันทั้งคืน พะย่ะค่ะ Stormborn (2017)
Absolutely scintillating!สุดยอดของความมีชีวิตชีวา! Mannequin (1987)
This kid is gonna do a flamenco number on Bill's head until it looks like a tortilla... and it's gonna be on your watch.เด็กคนนี้จะทำให้บิลปวดเศียรเวียนเกล้า จนกระทั่งมันดูเหมือนทอร์ทิลล่า และคุณต้องคอยจับตามอง Don Juan DeMarco (1994)
Then, of course, those experiences and that history... got chewed up in the commercial machine, got jazzed up... made titillating, cartooned for the sale rack.ประสบการณ์และประวัติศาสตร์นั้น ถูกย่อยด้วยเครื่องมือทางการค้า ปรุงแต่งและเติมสีสัน เป็นการ์ตูนเพื่อขาย Unbreakable (2000)
Fucking scintillating, baby!ทำตามความฝันของคุณ Rock Star (2001)
Loose lips sink ships, and god knows i've sunk my share of flotillas.คำพูดสามารถล่มเรือได้(ทำให้เรื่องเลวร้าย) พระเจ้าก็ยังรู้ว่าฉันจมเรือมาหลายลำแล้ว Arrival (2005)
The distillation of my own blood, and I was guided to you.คือยาที่ปรุงจากเลือดของผมเอง และผมก็ถูกนำให้มาพบคุณ Chapter Two 'Lizards' (2007)
"Soon I shall escape the attentions of that great lady and her scintillating nephew.""อีกไม่นานฉันก็จะหนีไปจากท่านผู้หญิง และหลานชายสุดแพรวพราว" Becoming Jane (2007)
And jesus on a tortilla and stuff like that.ว่าพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่ง อะไรนั่นน่ะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
Attila the Hun, 5' 11/2".Atilla, der Hunne, war bloß 1,52 groß. Time Bandits (1981)
So, she knew the Antillais? No, that's the point.- Also kannte sie den "Antillais"? Diva (1981)
As for your Antillais, he's a common pimp who leaned too hard.Was den "Antillais" angeht, der ist nur ein gewöhnlicher Zuhälter. Diva (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tillaThe components obtained by distillation of coal tar are as shown below.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาง[N] tailings, See also: lower fractions of fractional distillation, Thai definition: เรียกของที่คัดหรือกลั่นเอาส่วนที่เป็นหัวออกแล้วว่า หาง เช่น หางเหล้า หางกะทิ หางน้ำนม
ทัพเรือ[N] navy, See also: fleet, flotilla, armada, Example: พระเจ้าตากยกทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากน้ำเมื่อข้างขึ้นเดือน 12, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการสู้รบในน่านน้ำ
กองเรือรบ[N] fleet, See also: squadron, flotilla, Example: กองเรือรบลาดตระเวนน่านน้ำไทย, Count unit: กอง
การกลั่นทำลาย[N] destructive distillation, Example: การกลั่นทำลายถ่านหินให้ผลเป็นแก๊สถ่านหิน
จี้เส้น[V] titillate, See also: arouse, excite, tempt, Example: ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ เพราะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรจี้เส้น เวลาไหนควรสงบปากสงบคำ, Thai definition: พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาง[n.] (hāng) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation   
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable   FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
หมี่กรอบ[n. exp.] (mī krøp) EN: fried rice noodles   FR: vermicelle croustillant [m]
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop   FR: boisson gazeuse [f] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]
ผีเสื้อลายเขาสูง[n. exp.] (phīseūa lāi khao sūng) EN: Indian Fritillary   
รถหวานเย็น[n. exp.] (rot wānyen) EN: slow train ; regular train   FR: train omnibus [m] ; tortillard [m]
สปาร์กลิงไวน์[n. exp.] (sapākling wāi) EN: sparkling wine   FR: vin pétillant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTILLA    AA0 N T IH1 L AH0
COTILLA    K AH0 T IH1 L AH0
TORTILLA    T AO0 R T IY1 AH0
PORTILLA    P AO2 R T IH1 L AH0
MANTILLA    M AE0 N T IH1 L AH0
FLOTILLA    F L OW0 T IH1 L AH0
CASTILLA    K AA0 S T IH1 L AH0
COSTILLA    K OW0 S T IH1 L AH0
CHOTILLA    CH AH0 T IH1 L AH0
TORTILLAS    T AO2 R T IY1 AH0 Z
TITILLATE    T IH1 T AH0 L EY2 T
SANTILLAN    S AE2 N T IH1 L AH0 N
SCINTILLA    S IH2 N T IH1 L AH0
TITILLATED    T IH1 T AH0 L EY2 T AH0 D
DISTILLATE    D IH1 S T AH0 L AH0 T
DISTILLATE    D IH1 S T AH0 L EY2 T
TITILLATING    T IH1 T AH0 L EY2 T IH0 NG
TITILLATION    T IH2 T AH0 L EY1 SH AH0 N
DISTILLATES    D IH1 S T AH0 L EY2 T S
SANTILLANES    S AE1 N T AH0 L EY2 N Z
DISTILLATION    D IH2 S T AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tillage    (n) (t i1 l i jh)
flotilla    (n) (f l @1 t i1 l @)
mantilla    (n) (m a1 n t i1 l @)
tortilla    (n) (t oo1 t ii1 y @)
flotillas    (n) (f l @1 t i1 l @ z)
mantillas    (n) (m a1 n t i1 l @ z)
scintilla    (n) (s i1 n t i1 l @)
titillate    (v) (t i1 t i l ei t)
tortillas    (n) (t oo1 t ii1 y @ z)
scintillas    (n) (s i1 n t i1 l @ z)
titillated    (v) (t i1 t i l ei t i d)
titillates    (v) (t i1 t i l ei t s)
scintillate    (v) (s i1 n t i l ei t)
titillating    (v) (t i1 t i l ei t i ng)
titillation    (n) (t i2 t i l ei1 sh @ n)
distillation    (n) (d i2 s t i l ei1 sh @ n)
instillation    (n) (i2 n s t i l ei1 sh @ n)
scintillated    (v) (s i1 n t i l ei t i d)
scintillates    (v) (s i1 n t i l ei t s)
titillations    (n) (t i2 t i l ei1 sh @ n z)
distillations    (n) (d i2 s t i l ei1 sh @ n z)
instillations    (n) (i2 n s t i l ei1 sh @ n z)
scintillating    (v) (s i1 n t i l ei t i ng)
scintillation    (n) (s i2 n t i l ei1 sh @ n)
scintillations    (n) (s i2 n t i l ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerbau {m}; Ackern {n}tillage [Add to Longdo]
Bodenbestellung {f}; Bestellung {f}; Bodenbebauung {f}; Bodenkultivierung {f} | Bodenbestellungen {pl}tillage | tillages [Add to Longdo]
Destillat {n} | Destillate {pl}distillate | distillates [Add to Longdo]
Destillation {f}distillation [Add to Longdo]
Flottille {f}flotilla [Add to Longdo]
Fünkchen {n}scintilla [Add to Longdo]
Geistesblitz {m} | Geistesblitze {pl}scintillation | scintillations [Add to Longdo]
Instillation {f}instillation [Add to Longdo]
Kitzel {m}titillation [Add to Longdo]
Pastillierung {f}pastillation [Add to Longdo]
Tortilla {n} [cook.]tortilla [Add to Longdo]
Tortilla Chip {n} [cook.]tortilla chip [Add to Longdo]
Vorlage {f} [chem.](distillation) receiver [Add to Longdo]
anbaufähigtillable [Add to Longdo]
funkeln | funkelnd | funkelt | funkelteto scintillate | scintillating | scintillates | scintillated [Add to Longdo]
kitzeln | kitzelnd | gekitzelt | kitzelt | kitzelteto titillate | titillating | titillated | titillates | titillated [Add to Longdo]
kitzelndtitillative [Add to Longdo]
Weißbart-Grasmücke {f} [ornith.]Subalpine Warbler (Sylvia cantillans) [Add to Longdo]
Wiesenstrandläufer {m} [ornith.]Least Sandpiper (Calidris minutilla) [Add to Longdo]
Flämmchenkolibri {m} [ornith.]Scintillant Hummingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
エアプランツ[, eapurantsu] (n) air plant (Tillandsia) [Add to Longdo]
コソ花;クッソ花;苦蘇花[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦蘇花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦蘇) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso [Add to Longdo]
シンチカメラ[, shinchikamera] (n) (abbr) scintillation camera [Add to Longdo]
シンチレーション[, shinchire-shon] (n) scintillation [Add to Longdo]
シンチレーションカウンター[, shinchire-shonkaunta-] (n) scintillation counter [Add to Longdo]
シンチレーションカメラ[, shinchire-shonkamera] (n) scintillation camera [Add to Longdo]
シンチレーター[, shinchire-ta-] (n) scintillator [Add to Longdo]
トルティーヤ;トルティージャ[, torutei-ya ; torutei-ja] (n) tortilla [Add to Longdo]
海蜷[うみにな;ウミニナ, uminina ; uminina] (n) (uk) many-formed cerith (Batillaria multiformis) [Add to Longdo]
貝母[ばいも;バイモ, baimo ; baimo] (n) (uk) fritillary; Fritillaria verticillata var. thunbergii [Add to Longdo]
乾溜;乾留[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) dry distillation [Add to Longdo]
蛍烏賊[ほたるいか;ホタルイカ, hotaruika ; hotaruika] (n) (uk) firefly squid (Watasenia scintillans); sparkling enope squid [Add to Longdo]
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na,n) scintillating; extraordinarily excellent [Add to Longdo]
紫蘭[しらん, shiran] (n) Bletilla striata (purple variety of orchid) [Add to Longdo]
蒸留;蒸溜;蒸餾[じょうりゅう, jouryuu] (n,vs,adj-no) distillation [Add to Longdo]
醸造[じょうぞう, jouzou] (n,vs) brewing; distillation; (P) [Add to Longdo]
水っぽい[みずっぽい, mizuppoi] (adj-i) (1) watery; soggy; (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
生き生きとする[いきいきとする, ikiikitosuru] (exp,vi) (1) to scintillate; (exp,vi,vt) (2) to freshen; to come alive [Add to Longdo]
分別蒸留[ぶんべつじょうりゅう, bunbetsujouryuu] (n) (See 分留) fractional distillation [Add to Longdo]
分留;分溜[ぶんりゅう, bunryuu] (n,vs) (abbr) (See 分別蒸留) fractional distillation (of gasoline, petrol); fractionation [Add to Longdo]
留分;溜分[りゅうぶん, ryuubun] (n) fraction (i.e. in distillation); cut [Add to Longdo]
擽る(P);擽ぐる(io)[くすぐる, kusuguru] (v5r,vt) (1) (uk) to tickle; (2) (uk) to tickle (one's fancy); to appeal; to flatter; to titillate; (3) (uk) to amuse; to entertain; (P) [Add to Longdo]
痺れる[しびれる, shibireru] (v1,vi) (1) to become numb; to go to sleep (e.g. a limb); (2) to be excited; to be titillated; to be mesmerized; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分馏[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, / ] fractional distillation [Add to Longdo]
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha [Add to Longdo]
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, / ] Castilla-Leon, north Spanish province [Add to Longdo]
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon [Add to Longdo]
多力多滋[Duō lì duō zī, ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, ] Doritos (brand of tortilla chips) [Add to Longdo]
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, / ] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms [Add to Longdo]
挑逗[tiǎo dòu, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ, ] to provoke; to entice; to lure; to tantalize; to tease; to titillate [Add to Longdo]
挑逗性[tiǎo dòu xìng, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] provocative; tantalizing; titillating [Add to Longdo]
撩人[liáo rén, ㄌㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, ] to attract; to titillate [Add to Longdo]
白头翁[bái tóu wēng, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ , / ] root of Chinese pulsatilla; Chinese bulbul [Add to Longdo]
直馏[zhí liù, ㄓˊ ㄌㄧㄡˋ, / ] direct distillation [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] Bletilla hyacinthina (mucilaginous); Acronym for the Chinese Elder tree 菫草 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] Fritillaria verticillata [Add to Longdo]
贝母[bèi mǔ, ㄅㄟˋ ㄇㄨˇ, / ] the bulb of the fritillary (Fritillaria thunbergii) [Add to Longdo]
逗情[dòu qíng, ㄉㄡˋ ㄑㄧㄥˊ, ] to flirt; to titillate; to provoke [Add to Longdo]
闪烁体[shǎn shuò tǐ, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ ㄊㄧˇ, / ] scintillator [Add to Longdo]
闪辉[shǎn huī, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄟ, / ] scintillation [Add to Longdo]
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, / ] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top