ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thudding

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thudding-, *thudding*, thudd
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need to get home. [clanking and thudding from ship's mechanisms] Lt. Scott, come in.พวกเราต้องการ กลับบ้าน หมวด สก๊อต ,ตอบด้วย Air: Part 1 (2009)
[ Thudding ] Mech!อุโมงค์นั่นกันแล้ว เม็กซ์! Eight Hours (2011)
(doors thudding open, indistinct shouting)Dead Men Tell No Tales (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุบกับ[ADV] thuddingly, See also: onomatopoeia from the sound of trotting (of horse), Example: เสียงเกือกม้าดังกระทบถนนดังกุบกับ กุบกับ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thudding (v) θˈʌdɪŋ (th uh1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thudding
   adj 1: not clear and resonant; sounding as if striking with or
       against something relatively soft; "the dull thud";
       "thudding bullets" [syn: {dull}, {thudding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top