ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenderly

T EH1 N D ER0 L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenderly-, *tenderly*, tender
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tenderly beatingละม่อมเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Love you tenderly under the moon.~ ~.. รักเธออย่างทะนุถนอมใต้แสงจันทร์~ Secret (2007)
Any story. Tenderly, as if whispering.เรื่องอะไรก็ได้ กระซิบมา A Good Day to Have an Affair (2007)
"C heavily, D tenderly?""C หนัก D นุ่มนวล" Episode #18.1 (2012)
♪ 'Twas there that you whispered tenderlyที่ตรงนั้น... เธอกระซิบอย่างแผ่วเบา... Kill Your Darlings (2013)
Yes, just imagine, big, soulful guy like you tenderly playing the keys.ใช่ ลองจินตนาการสิ ชายร่างใหญ่หัวใจหวามไหวอย่างคุณ บรรเลงเปียโน Sing (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenderlyThe nurse cared for the patient very tenderly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, kindly, Syn. ละมุนละม่อม, เรียบร้อย, Ant. แข็งกร้าว, Thai definition: อย่างสุภาพอ่อนโยน
ละมุนละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDERLY    T EH1 N D ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenderly    (a) tˈɛndəliː (t e1 n d @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenderly \Ten"der*ly\, adv.
   In a tender manner; with tenderness; mildly; gently; softly;
   in a manner not to injure or give pain; with pity or
   affection; kindly. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenderly
   adv 1: with tenderness; in a tender manner; "tenderly she placed
       her arms round him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top