ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surtout

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surtout-, *surtout*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically   FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly   FR: surtout ; pour beaucoup
ส่วนใหญ่[adv.] (suanyai = sūanyai) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main   FR: principalement ; surtout

French-Thai: Longdo Dictionary
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surtout \Sur*tout"\, n. [F., fr. sur over + tout all.]
   A man's coat to be worn over his other garments; an overcoat,
   especially when long, and fitting closely like a body coat.
   --Gay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surtout
   n 1: a man's overcoat in the style of a frock coat

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 surtout /syʀtu/ 
  above all; especially; chiefly; mainly; principally; particularly; specially

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top