Search result for

surface irrigation

(5 entries)
(0.073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surface irrigation-, *surface irrigation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา surface irrigation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *surface irrigation*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subsurface irrigationsubsurface irrigation, ชลประทานใต้ผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
surface irrigationsurface irrigation, ชลประทานผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地面灌溉[dì miàn guàn gài, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˋ ㄍㄞˋ, ] surface irrigation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top