ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sur

S ER1   
199 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sur-, *sur*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
surround with*She's now surround with those who love her

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
swutsa001[surawutsa] th
See also: S. swutsa001, A. swutsa001, R. surawutsa

English-Thai: Longdo Dictionary
surface tension(n) แรงตึงผิว
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
Surfskate(n ) กีฬาสไตล์เอ็กซ์ตรีมที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในไทย เป็นการผสมผสานระหว่างการเล่นสเกตบอร์ดและการเล่นเซิร์ฟ โดยผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดาน บิดสะโพกเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในการควบคุมบังคับทิศทาง
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
treasurer(n) เหรัญญิก
main outcome measure(n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surd[N] ตัวเลขที่มีรากไม่รู้จบ, See also: ตัวเลขที่หารากไม่ลงตัว, Syn. irrational root, irrational number
surd[N] พยัญชนะที่ไม่มีเสียงออกมา, See also: พยัญชนะไร้เสียง, Syn. voiceless sound, unvoiced consonant
surd[ADJ] เกี่ยวกับรากไม่รู้จบ, See also: เกี่ยวกับตัวเลขที่หารากไม่ลงตัว, Syn. irrational, radical
surd[ADJ] เป็นพยัญชนะที่ไม่มีเสียง, Syn. unvoiced, voiceless
sure[ADJ] แน่นอน, See also: ไม่ต้องสงสัย, แน่ๆ, Syn. certain, undoubted, undeniable
sure[ADJ] มั่นใจ, See also: แน่ใจ, เชื่อมั่น, Syn. assured, confident, positive, definite
sure[ADJ] มั่นคง, See also: ปลอดภัย, Syn. firm, secure, steady
sure[ADJ] ไว้ใจได้, See also: วางใจได้, เชื่อใจได้, Syn. dependable, reliable, trustworthy
sure[ADV] แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. certainly, doubtlessly
surf[N] คลื่นที่ซัดฝั่ง, See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง, Syn. waves, spindrift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surcease(เซอซีส') n. การหยุด,การสิ้นสุด. vi. หยุดกระทำ,เลิก,สิ้นสุด,ยุติ. vt. หยุดกระทำ,จากไป, Syn. desist,come to an end
surcharge(เซอ'ชาร์จฺ) n. การเก็บเงินเพิ่ม,การเก็บภาษีเพิ่ม,เก็บหรือภาษีที่เก็บเพิ่ม,ราคาเพิ่ม,เงินปรับเพิ่ม,ค่าใช้จ่ายพิเศษ,น้ำหนักเพิ่มหรือเกิน,ภาระเพิ่ม,การเกินน้ำหนักบรรทุก หรือบรรจุ,การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์,ดวงตราไปรษณีย์ที่ถูกพิมพ์เปลี่ยนค่า,
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
surf(เซิร์ฟ) n. คลื่นซัดฝั่ง,น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟองฝอย,เสียงคลื่นซัดฝั่ง vi. เล่นแผ่นกระดานโต้คลื่น, See also: surfable,adj. surfer n.
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.
surfboard(เซิร์ฟ'บอร์ด) n. กระดานโต้คลื่น
surfboarding(เซิร์ฟ'บอร์ดดิง) n. การเล่นกระดานโต้คลื่น., Syn. surfing,surfriding n., See also: surfboarder n.
surfboat(เซิร์ฟ'โบท) n. เรือกรรเชียงแข็ง-แรงสำหรับโต้คลื่น มีส่วนหัวและหางสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
surcease(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก
surcease(vt) สิ้นสุด,หยุด,ยุติ,เลิก
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น,การฟ้องเพิ่ม,การเก็บเพิ่ม,น้ำหนักเกิน
surcharge(vt) เพิ่มภาระขึ้น,ฟ้องเพิ่ม,บรรทุกเกิน,เก็บเพิ่ม
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
surf(n) คลื่นหัวแตก,ลูกคลื่น
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sur mortgageโดยมีจำนองเป็นประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sura; calfน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sural-น่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suraty; suretyผู้รับประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surculoseมีหน่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
surcurrent-ครีบแกนกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
surdเสิร์ด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
surdity; deafnessหูหนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suretyผู้ค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม
1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Surcharge ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียม หรือภาษีตามปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้ากากถั่วเหลือง เป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเรียก เก็บภาษีนำเข้าถั่วเหลืองในอัตราปกติแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
surchargesurcharge, ความจุเผื่อน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Suretyship and guarantyค้ำประกัน [TU Subject Heading]
Surface (Technology)พื้นผิววัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Surface active agentsสารลดแรงตึงผิว [TU Subject Heading]
Surface active agents industryอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิว [TU Subject Heading]
Surface Aerator เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศชนิดที่ใช้ใบพัดหรือใบพาย ดึงหรือตีน้ำให้กระจายไปในอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
surface area of reservoirsurface area of reservoir, พื้นที่อ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
surf internet (phrase) เล่นอินเตอร์เนต
surrogacyการตั้งครรภ์แทน,การอุ้มบุญ
Surrounding Nets (n) อวนล้อมจับ
survey page (n) หน้าสำรวจที่ดิน
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase ) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
El sur es la tierra de la nocheสวรรค์ที่อบอุ่นทางใต้ของโลกใบนี้ March of the Penguins (2005)
Only the legendary Green Lantern Abin Sur was capable of capturing and imprisoning this beast which he did on the lost planet of Ryut.มีเพียง นาบิน เซอ กรีนแลนเทรินในตำนานเท่านั้น ที่สามารถจับและกักขังเจ้าอสูรร้ายไว้ได้ ซึ่งเขาขังมันไว้ที่ดาวที่ถูกลืม ไรยูซ Green Lantern (2011)
Abin Sur is dead.อาบิน เซอ ตายแล้ว Green Lantern (2011)
Powerful enough to defeat even Abin Sur our finest warrior whose light can never be replaced.แข็งแกร่งพอที่จะ โค่น เอบิน เซอได้ นักรบที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งไม่สามารถหาใครมาแทนที่ได้ Green Lantern (2011)
Abin Sur was a great warrior.อาบิน เซอ เป็นนักรบที่ยอดเยี่ยม Green Lantern (2011)
For the universe's safety and his own Abin Sur was charged with imprisoning Parallax in the Lost Sector.เพื่อความปลอดภัยของจักรวาลและตัวของเขาเอง อาบิน เซอ ถูกส่งไปทำภารกิจขังพาราแลกซ์ ณ ดาวที่ถูกลืม Green Lantern (2011)
It seems Abin Sur found another just like himself.ดูเหมือนว่า อาบิน เซอ ได้เจอใครบางคนที่เหมือนเค้าเข้าแล้ว Green Lantern (2011)
I'm not sur I know who you're helping.ฉันไม่มั่นใจ /nคุณกำลังช่วยใครอยู่ Formality (2011)
Excuse me for asking, but... can anyone confirm that you were in Big Sur last night?ขอโทษนะที่ต้องถาม แต่ ... . มีใครยืนยันได้มั๊ยว่าคุณอยู่ที่บิ๊กเซอร์เมื่อคืนก่อนจริง? Devil's Cherry (2012)
Now let's see you in that ton sur ton jumpsuit you bought.ตอนนี้เรามาดูเธอในชุดมากมายก่ายกอง ที่เธอซื้อมากันดีกว่า The Great Unknown (2013)
This is a Bellefleur family funeral, Arlene, and this is how Bellefleur men are buried, as they have served this country with dignity in each generation since we arrived from La Chante Sur Loire.และนี่มีเบลเฟลอร์ กี่คนที่ถูกฝังอยู่ พวกเขาได้รับใช้ประเทศนี้ อย่างสมเกียรติ ในแต่ละรุ่น ตั้งแต่เรามาถึง Dead Meat (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
surAbout one third of the earth's surface is land.
surAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
surA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
surA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
surAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
surA fallen leaf floated on the surface of the water.
surAfter all, it's sure to fall.
surAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
surAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
surAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
surAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลสำรวจ[N] survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
ผู้รอดชีวิต[N] survivor, Syn. ผู้มีชีวิตรอด, ผู้รอดตาย, Ant. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต, Example: แผนปฏิบัติการในคราวนี้คือ ค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีชีวิตรอดพ้นอันตรายมาได้
มาดมั่น[ADJ] confident, See also: sure, Syn. มั่นใจ, Example: แกพูดด้วยน้ำเสียงมาดมั่น พร้อมกับก้าวเท้าออกไปนอกบ้าน
รายล้อม[V] surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai definition: เรียงวนรอบ
ชัวร์[ADV] surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
แพ้ใจ[V] admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai definition: ใจไม่สู้
สิ่งรอบข้าง[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
ยกธง[V] surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยอมสยบ[V] surrender to, See also: yield to, Syn. ยอมศิโรราบ, Ant. อหังกา, Example: แม้วัยจะล่วงเลยมาถึงปีที่ 78 แล้ว แต่ใจของท่านก็ยังไม่ยอมสยบต่อการเมือง, Thai definition: ยอมแพ้และอยู่ใต้อำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
อภิ-[X] (aphi-) FR: sur-; sus-; super-; hyper-
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué

CMU English Pronouncing Dictionary
SUR S ER1
SURE SH UH1 R
SURF S ER1 F
SURA S UH1 R AH0
SURAT S ER0 AA1 T
SURLY S ER1 L IY0
SURER SH UH1 R ER0
SURGE S ER1 JH
SUREN S UH1 R AH0 N
SURES SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surd (n) sˈɜːʳd (s @@1 d)
sure (j) ʃˈuəʳr (sh u@1 r)
surf (n) sˈɜːʳf (s @@1 f)
sures (n) ʃˈuəʳrz (sh u@1 r z)
surds (n) sˈɜːʳdz (s @@1 d z)
surer (j) ʃˈuəʳrər (sh u@1 r @ r)
surge (v) sˈɜːʳʤ (s @@1 jh)
surly (j) sˈɜːʳliː (s @@1 l ii)
Surrey (n) sˈʌriː (s uh1 r ii)
surely (a) ʃˈuəʳliː (sh u@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˊ, ] surname Yu, #101 [Add to Longdo]
[Gāo, ㄍㄠ, ] surname Gao, #128 [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular, #194 [Add to Longdo]
[yìng, ㄧㄥˋ, / ] surname Ying; to answer; to respond, #287 [Add to Longdo]
[Zhāng, ㄓㄤ, / ] surname Zhang, #314 [Add to Longdo]
[Ōu, , / ] surname Ou, #320 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] surname Lian; even; as; join; to link; successively, #377 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] surname Shan, #413 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] surname Zeng; great-grand (father), #450 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
擦る[する, suru] Thai: ถู English: to rub

German-Thai: Longdo Dictionary
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ
Frisur(n) |die, pl. Frisuren| ทรงผม
Geburtsurkunde(ื) |die, pl. Geburtsurkunden| สูติบัตร, ใบรับรองการเกิด เช่น Sie benötigen eine Abschrift aus Ihrer Geburtsurkunde für verschiedenste Angelegenheiten, wie zum Beispiel Versicherung, Bank oder Bewerbung?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sure {f}sura [Add to Longdo]
Surfbrett {n} [sport]surfboard [Add to Longdo]
Surfer {m}; Surferin {f} [sport]surfer [Add to Longdo]
Surfing {n} [sport]surfing [Add to Longdo]
Surjektion {f} [math.]surjection [Add to Longdo]
Surrealismus {m}surrealism [Add to Longdo]
Surren {n}hum [Add to Longdo]
Surround-Sound {m}surround sound [Add to Longdo]
surrentu hum [Add to Longdo]
surfen; Wellen reiten | ich/er/sie surfteto surf | I/he/she surfed [Add to Longdo]
surjektiv {adj} [math.]surjective [Add to Longdo]
surreal; surrealistisch {adj}surreal [Add to Longdo]
surrealistischsurrealistic [Add to Longdo]
surrealistisch {adv}surrealistically [Add to Longdo]
surren; schwirrento whir [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.
surgelé(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
MP3[エムピースリー, emupi-suri-] (n) {comp} MP3; (P) [Add to Longdo]
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
サージ[さーじ, sa-ji] surge (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
刷り直す[すりなおす, surinaosu] (ein_Buch) neu_drucken [Add to Longdo]
刷る[する, suru] drucken [Add to Longdo]
擦り傷[すりきず, surikizu] Hautabschuerfung, Schramme [Add to Longdo]
擦る[する, suru] -reiben [Add to Longdo]
擦れる[すれる, sureru] sich_reiben, sich_aneinander_reiben, sich_abnutzen, anspruchsvoll_werden, verdorben_werden [Add to Longdo]
擦れ違う[すれちがう, surechigau] aneinander_vorbeigehen [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] -scharf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sur- \Sur-\ [F. sur over, above, contr. fr. L. super, supra. See
   {Super-}.]
   A prefix signifying over, above, beyond, upon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sur
   n 1: a port in southern Lebanon on the Mediterranean Sea;
      formerly a major Phoenician seaport famous for silks [syn:
      {Sur}, {Tyre}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sur /syʀ/ 
  above; on top; overhead; upstairs; on; upon; at; beside; with

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sur
  dismal

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 sur
  south(sudo)

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sur
  1. acetous; acid; sour; tart
  2. dismal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top