ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superfine

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superfine-, *superfine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superfine[ADJ] ประณีตเป็นพิเศษ, See also: มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ, Syn. fine
superfine[ADJ] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
superfine(adj) ดีเยี่ยม,ดีเหลือ,เป็นพิเศษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสิฐ[ADJ] excellent, See also: superfine, superior, Syn. ประเสริฐ, วิเศษ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superfine (j) sˈuːpəfaɪn (s uu1 p @ f ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
極細[ごくぼそ, gokuboso] (n) superfine [Add to Longdo]
特級品[とっきゅうひん, tokkyuuhin] (n) special grade article; superfine brand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superfine \Su"per*fine\, a.
   1. Very fine, or most fine; being of surpassing fineness; of
    extra nice or fine quality; as, superfine cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessively fine; too nice; over particular; as, superfine
    distinctions; superfine tastes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superfine
   adj 1: of extremely fine size or texture; "superfine sugar"; "a
       superfine file"
   2: excessively delicate or refined [syn: {overrefined},
     {superfine}]
   3: (used especially of merchandise) very fine in quality; "made
     of superfine Flemish cloth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top