Search result for

sung

(78 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sung-, *sung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sing
sung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sing
sunglass[N] แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้
sunglasses[N] แว่นตากันแดด, See also: แว่นกันแดด, Syn. dark glasses, eyeglass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sung(ซัง) vi,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sing
sunglass(ซัน'กลาส) n. แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้, Syn. burning glass
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
unsung(อันซัง') adj. ไม่ได้ร้องเพลง,ไม่ได้ร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
sung(vt) pp ของ sing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am Lord Byun Shik's son, the judge of Han Sungข้าคือลูกชายท่านบยุนชิก,ผู้พิพากษาของฮันซัง Iljimae (2008)
The address is Sung Nan, Daetong Street 94-1...อยู่ที่ ซุงนัม, ถนนแดตอง 94-1... Beethoven Virus (2008)
Preseed by STUDIO2.0 In association with Sungwon I COMPreseed by STUDIO2.0 In association with Sungwon I COM Heartbreak Library (2008)
- I believe the fat lady has sung.-กระหม่อมว่าละครเพิ่งจบขอรับ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I have my hands strangled around the neck of Tae Sung Construction now.ฉัน.. กำลังบีบคอของแทซุงก่อสร้างอยู่ ตอนนี้ Episode #1.5 (2008)
Whenever you mention the Tae Sung Group, it has a positive image and it matches with that image of the London Symphony.เมื่อไหร่ที่คุณพูดถึงกลุ่มแทซุง, มันมีภาพลักษณ์ในทางบวก และมันก็เข้ากัน ได้ดี กับภาพลักษณ์ของลอนดอน ซิมโฟนี Episode #1.5 (2008)
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป. Episode #1.5 (2008)
Construction is the rice bowl for Tae Sung.การก่อสร้างเป็นอู่ข้าวอู้น้ำของแทซุง. Episode #1.5 (2008)
Have you forgotten Tae Sung Group's philosophy?คุณ.. ลืมหลักปรัชญาของแทซุงกรุ๊ป ไปแล้วหรือ? Episode #1.5 (2008)
Director Shin Tae Hwan of Tae Sung Construction wants to see you.ผอ.ชินแทฮวานของแทซุงก่อสร้าง อยากจะเจอแก Episode #1.5 (2008)
Director of Tae Sung Construction is the one who wants you dead?ผอ.ชินแทฮวาน คือคนที่ต้องการให้แกตาย ใช่มัย? Episode #1.5 (2008)
Once he's made up his mind to get a hold of Tae Sung...ทันที ที่เขาคิดจะควบคุมแทซุง... Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sungHave you ever heard that song sung in French?
sungWhat do you need sunglasses for in such a dark place?
sungHe is wearing sunglasses.
sungI wear cool clothes and cool sunglasses.
sungHe put on sunglasses to protect his eyes from ultraviolet rays.
sungHave you ever heard this opera sung in Italian?
sungI heard the song sung in French.
sungI heard the song sung in Italian.
sungSunglasses protect our eyes from the sun.
sungI wore sunglasses to protect my eyes from the sun.
sungI need a good pair of sunglasses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แว่นตาดำ[N] sunglasses, Example: ธุรกิจของเรแบนด์กระเตื้องขึ้นเพราะคนที่เป็นโรคเวิลด์คัพฟีเวอร์จะต้องซื้อแว่นตาดำไว้ใส่ปกปิดขอบดำใต้ตา, Count unit: อัน
แว่นกันแดด[N] sunglasses, Syn. แว่นตากันแดด, แว่นดำ, Example: เขาเป็นโรคแพ้แสงแดด ดังนั้นจึงต้องใส่แว่นกันแดดเป็นประจำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสวมตาใช้กันแดด
แว่นตากันแดด[N] sunglasses, Syn. แว่นกันแดด, แว่นดำ, Example: อย่าลืมพกแว่นตากันแดดไปทะเลด้วย, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสวมตาใช้กันแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตสะพานสูง[n. prop.] (Khēt Saphān Sūng) EN: Saphan Sung district   
ซัมซุง[TM] (Samsung) EN: Samsung   FR: Samsung
แว่นกันแดด[n. exp.] (waen kandaēt) EN: sunglasses   FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตาดำ[n. exp.] (waentā dam) EN: sunglasses   FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตากันแดด[n. exp.] (waentā kandaēt) EN: sunglasses   FR: lunettes de soleil [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNG    S AH1 NG
SUNG'S    S AH1 NG Z
SUNGARD    S AH1 N G AA2 R D
SUNGLASS    S AH1 N G L AE2 S
SUNGROUP    S AH1 N G R UW2 P
SUNGARD'S    S AH1 N G AA2 R D Z
SUNGLASSES    S AH1 N G L AE2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sung    (v) (s uh1 ng)
sunglasses    (n) (s uh1 n g l a s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
sung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
Zulassungsbescheid(n) |der| คำตอบรับ เช่น ตอบรับเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น, See also: A. der Ablehnungsbescheid,
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
Vorlesung(n) |die, pl. Vorlesungen| วิชาหรือชั่วโมงบรรยาย, See also: A. das Praktikum, das Seminar,
sung(n) |die, pl. Lösungen| สารละลาย
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
カラバラ[, karabara] (n) ballads sung by Karashima Midori [Add to Longdo]
グラサン[, gurasan] (n) (abbr) (sl) (See サングラス) sunglasses [Add to Longdo]
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]
サングラス[, sangurasu] (n) sunglasses; (P) [Add to Longdo]
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga [Add to Longdo]
ショッピング(P);ショッピッング(ik)[, shoppingu (P); shoppitsungu (ik)] (n,vs) shopping; (P) [Add to Longdo]
ツングース[, tsungu-su] (n) Tungus (Tungusic-speaking people, esp. the Evenki) [Add to Longdo]
ツングース語[ツングースご, tsungu-su go] (n) Tungusic language (esp. Evenki) [Add to Longdo]
ツングース諸語[ツングースしょご, tsungu-su shogo] (n) Tungusic languages [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演唱[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, ] sung performance; to sing for an audience, #5,307 [Add to Longdo]
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses, #16,055 [Add to Longdo]
金成[Jīn Chéng, ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ, / ] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office, #79,728 [Add to Longdo]
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sing \Sing\ (s[i^]ng), v. i. [imp. {Sung}or {Sang}; p. p.
   {Sung}; p. pr. & vb. n. {Singing}.] [AS. singan; akin to D.
   zingen, OS. & OHG. singan, G. singen, Icel. syngja, Sw.
   sjunga, Dan. synge, Goth. siggwan, and perhaps to E. say,
   v.t., or cf. Gr. ??? voice. Cf. {Singe}, {Song}.]
   1. To utter sounds with musical inflections or melodious
    modulations of voice, as fancy may dictate, or according
    to the notes of a song or tune, or of a given part (as
    alto, tenor, etc.) in a chorus or concerted piece.
    [1913 Webster]
 
       The noise of them that sing do I hear. --Ex. xxxii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter sweet melodious sounds, as birds do.
    [1913 Webster]
 
       On every bough the briddes heard I sing. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Singing birds, in silver cages hung. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a small, shrill sound; as, the air sings in
    passing through a crevice.
    [1913 Webster]
 
       O'er his head the flying spear
       Sang innocent, and spent its force in air. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To tell or relate something in numbers or verse; to
    celebrate something in poetry. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Bid her . . . sing
       Of human hope by cross event destroyed. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To cry out; to complain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They should sing if thet they were bent. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sung \Sung\,
   imp. & p. p. of {Sing}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sung
   n 1: the imperial dynasty of China from 960 to 1279; noted for
      art and literature and philosophy [syn: {Sung}, {Sung
      dynasty}, {Song}, {Song dynasty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top