ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suicide

S UW1 AH0 S AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suicide-, *suicide*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suicide(n) การฆ่าตัวตาย, See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง, Syn. self-murder, self-slaughter
suicide(n) ผู้ที่ทำลายผลประโยชน์ของตนเอง, See also: ผู้ที่ทำลายอนาคตตนเอง, Syn. self-destruction
suicide(vt) ฆ่าตัวตาย, Syn. kill oneself

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suicide(ซู'อิไซดฺ) vi., vt., n. (การ) ฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวเอง, กระทำอัตวินิบาตกรรม, ทำลายตัวเอง, Syn. self-destruction

English-Thai: Nontri Dictionary
suicide(n) การฆ่าตัวตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suicideการฆ่าตนเอง, อัตวินิบาตกรรม [ ดู felo de se ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicide pactข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicide provisionเงื่อนไขอัตวินิบาตกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suicideการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Suicide victimsผู้ที่ฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think he committed suicide or something?คุณคิดว่าเขา ฆ่าตัวตาย หรืออะไร I Spit on Your Grave (1978)
I'm a fuel-injected suicide machine!ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีด เชื้อเพลิง! Mad Max (1979)
I'm a fuel-injected suicide machine.ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีดเชื้อเพลิง Mad Max (1979)
Well, that's suicide !Whether we make it or not, we can't let that Thing freeze again. The Thing (1982)
...the suicide of my wife preyed on my mind and created a sense of injustice in me.การฆ่าตัวตายของภรรยาผม มันทำให้ผมคิดได้ และทำให้ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม Clue (1985)
Suicide number 1 37 of this year, in this city was neither a destitute, nor a lonely man but a successful executive with a loving family and 40 million dollars in the bank.ลองดุพี่เค้าดีดีสิครับ เค้าดูเป็นพี่สำหรับนายใช่มั้ย ห๊า อ่า พี่นี่ตาถึงนะครับ ดูเธอสิครับ Hero (1992)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย Contact (1997)
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)
I'd like to know why one of my men tried to commit suicide by throwing himself out of an airlock.ทำไมคนของผมถึงคิดฆ่าตัวตาย และนั้นมันเสียงอะไร Event Horizon (1997)
I read about her in Mom's suicide note.ฉันอ่านเจอใน จ.ม. ลาตายของแม่ The One with the Jellyfish (1997)
There was a suicide note?มีจดหมายลาตายด้วยหรอ The One with the Jellyfish (1997)
I can't believe you didn't tell me there was a suicide note.ฉันไม่อยากจะเชื่อ ทำไมเธอไม่บอกฉันว่ามี จ.ม. ลาตาย The One with the Jellyfish (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suicideAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
suicideCan it be true that she committed suicide?
suicideDespair drove him to attempt suicide.
suicideHe committed suicide.
suicideHe committed suicide by hanging himself.
suicideHe committed suicide by jumping out of a high window.
suicideHe committed suicide to atone for his sin.
suicideHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
suicideHe put on a suicide act.
suicideHe will commit suicide if he can't see his son.
suicideHis suicide came as a result of his disappointment in love.
suicideI don't intend to flatly reject suicide but I really wish parents would not make their children join in with them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฆ่าตัวตาย(n) suicide, Example: มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ บางคนเลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออก
คิดสั้น(v) suicide, See also: take one's own life, Syn. ฆ่าตัวตาย, Example: เมื่อเขาถูกนินทาบ้าง วิจารณ์บ้าง ก็เลยคิดสั้นด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai Definition: คิดทำลายตนเองเพราะหาทางออกไม่ได้
อัตวินิบาตกรรม(n) suicide, See also: self-annihilation, Syn. การฆ่าตัวตาย, Example: สมัยก่อนมีรัฐมนตรีถูกฟ้อง ถูกจำคุก และตายในคุก รวมทั้งทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองในคุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฆ่าฅัวเอง[kān khā tūa-ēng] (n) EN: suicide  FR: suicide [ m ]
การฆ่าตัวตาย[kān khātūatāi] (n) EN: suicide  FR: suicide [ m ]
ฆ่าฅัวเอง[khā tūa-ēng] (v) EN: commit suicide  FR: se suicider
ฆ่าตัวตาย[khātūatāi] (v) EN: commit suicide ; kill oneself  FR: se suicider ; se donner la mort
คิดสั้น[khitsan] (v) EN: suicide ; take one's own life
ผูกคอตาย[phūk khø tāi] (v, exp) FR: se pendre ; se suicider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUICIDE S UW1 AH0 S AY2 D
SUICIDE S UW1 IH0 S AY2 D
SUICIDES S UW1 AH0 S AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suicide (n) sjˈuːɪsaɪd (s y uu1 i s ai d)
suicides (n) sjˈuːɪsaɪdz (s y uu1 i s ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自杀式[zì shā shì, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ, / ] suicide (attack); suicidal #23,987 [Add to Longdo]
自杀式汽车炸弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] suicide car bombing [Add to Longdo]
自杀式爆炸[zì shā shì bào zhà, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, / ] suicide bombing [Add to Longdo]
自杀炸弹杀手[zì shā zhà dàn shā shǒu, ㄗˋ ㄕㄚ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] suicide bomber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自殺[じさつ, jisatsu] (n, vs) suicide; (P) #3,735 [Add to Longdo]
特攻[とっこう, tokkou] (n) (abbr) (See 特別攻撃) suicide attack; kamikaze attack #10,567 [Add to Longdo]
心中[しんちゅう, shinchuu] (n, vs) double suicide; lovers suicide; (P) #13,946 [Add to Longdo]
自爆[じばく, jibaku] (n, vs, adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up #14,857 [Add to Longdo]
自害[じがい, jigai] (n, vs) suicide #17,071 [Add to Longdo]
切腹[せっぷく, seppuku] (n, vs) ritual suicide; disembowelment; seppuku; harakiri; (P) #17,284 [Add to Longdo]
自決[じけつ, jiketsu] (n, vs) (1) self-determination; (2) suicide; (P) #17,460 [Add to Longdo]
一家心中[いっかしんじゅう, ikkashinjuu] (n) family suicide [Add to Longdo]
介錯[かいしゃく, kaishaku] (n, vs) suicide assistant [Add to Longdo]
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suicide \Su"i*cide\, n. [L. sui of one's self (akin to suus
   one's own) + caedere to slay, to kill. Cf. {So}, adv.,
   {Homicide}.]
   1. The act of taking one's own life voluntary and
    intentionally; self-murder; specifically (Law), the
    felonious killing of one's self; the deliberate and
    intentional destruction of one's own life by a person of
    years of discretion and of sound mind.
    [1913 Webster]
 
   2. One guilty of self-murder; a felo-de-se.
    [1913 Webster]
 
   3. Ruin of one's own interests. "Intestine war, which may be
    justly called political suicide." --V. Knox.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suicide
   n 1: the act of killing yourself; "it is a crime to commit
      suicide" [syn: {suicide}, {self-destruction}, {self-
      annihilation}]
   2: a person who kills himself intentionally [syn: {suicide},
     {felo-de-se}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top