ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunning

S T AH1 N IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunning-, *stunning*, stunn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunning[ADJ] น่าประหลาดใจ, See also: น่างงงวย, น่าทึ่ง, Syn. striking, remarkable, astonishing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's stunning.- มันสวยงาม Wild Reeds (1994)
- Was he wearing a stunning blue suit?- เขาใส่ เขาใส่สูทสีฟ้าสดหรือเปล่า The One with George Stephanopoulos (1994)
Celsius, let's start with the premise... that when you see this stunning, smoldering creature... she transcends your desire to chew.เซลเซียสขอเริ่มต้นด้วยหลักฐาน ... ที่เมื่อคุณเห็นที่สวยงาม, สิ่งมีชีวิตที่คุกรุ่นนี้ ... เธอฟันฝ่าความต้องการของคุณที่จะเคี้ยว เธอ electrifies คุณ! The Birdcage (1996)
- Stunning!- น่าทึ่ง! James and the Giant Peach (1996)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
The President called the message from Vega "a stunning insight into our universe... "ประธานที่เรียกว่าข้อความ จากเวก้า ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
And I haven't since, with the exception of Bogey's party and my stunning digestive pyrotechnics.แล้วฉันก็ไม่เคยทำตามใครเลย ยกเว้นที่ปาร์ตี้ของโบกี้ ที่ท้องฉันผิดพลาดทางเทคนิค 10 Things I Hate About You (1999)
Yesterday, I met this stunning blond woman...เมื่อวาน ฉันเพิ่งเจอ หญิงมา แจ่มมาก... The Story of Us (1999)
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
We were just talking about how stunningly beautiful you are, really.รู้ไหมคุณทำให้ฉันกลายเป็นพวก ..คลั่งไคล้ .. ดารา Rock Star (2001)
My, what a stunning, young man, you are.โอ้ ช่างเป็นชายหนุ่มรูปงามจริงๆ Howl's Moving Castle (2004)
Greetings. Samantha, you look absolutely stunning today, as per usual.ไง ซาแมนธา เธอดูสวยเลิศไปเลยนะวันนี้ ต่างจากปกติ A Cinderella Story (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วับ[adv.] (wap) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNNING    S T AH1 N IH0 NG
STUNNINGLY    S T AH1 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunning    (v) stˈʌnɪŋ (s t uh1 n i ng)
stunningly    (a) stˈʌnɪŋliː (s t uh1 n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] stunning, #19,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大番狂わせ[おおばんくるわせ, oobankuruwase] (n) (See 番狂わせ) totally unexpected result; stunning upset [Add to Longdo]
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, v. t. [imp. & p. p. {Stunned}; p. pr. & vb. n.
   {Stunning}.] [OE. stonien, stownien; either fr. AS. stunian
   to resound (cf. D. stenen to groan, G. st["o]hnen, Icel.
   stynja, Gr. ?, Skr. stan to thunder, and E. thunder), or from
   the same source as E. astonish. [root]168.]
   1. To make senseless or dizzy by violence; to render
    senseless by a blow, as on the head.
    [1913 Webster]
 
       One hung a poleax at his saddlebow,
       And one a heavy mace to stun the foe. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To dull or deaden the sensibility of; to overcome;
    especially, to overpower one's sense of hearing.
    [1913 Webster]
 
       And stunned him with the music of the spheres.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To astonish; to overpower; to bewilder.
    [1913 Webster]
 
       William was quite stunned at my discourse. --De Foe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunning \Stun"ning\, a.
   1. Overpowering consciousness; overpowering the senses;
    especially, overpowering the sense of hearing; confounding
    with noise.
    [1913 Webster]
 
   2. Striking or overpowering with astonishment, especially on
    account of excellence; as, stunning poetry. [Slang] --C.
    Kingsley. -- {Stun"ning*ly}, adv. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stunning
   adj 1: commanding attention; "an arresting drawing of people
       turning into animals"; "a sensational concert--one never
       to be forgotten"; "a stunning performance" [syn:
       {arresting}, {sensational}, {stunning}]
   2: causing great astonishment and consternation; "the strike
     came as a stunning protest against management"; "a stunning
     defeat"
   3: causing or capable of causing bewilderment or shock or
     insensibility; "laid the poor fellow senseless with one
     stunning blow"; "a stunning detonation with volumes of black
     smoke"
   4: strikingly beautiful or attractive; "quite stunning with
     large dark eyes and a beautiful high-bosomed figure";
     "stunning photographs of Canada's wilderness areas"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 stunning
  adj.
 
   Mind-bogglingly stupid. Usually used in sarcasm. ?You want to code what in
   Ada? That's a ... stunning idea!?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top