ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stung

S T AH1 NG   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stung-, *stung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stung(สทัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting

English-Thai: Nontri Dictionary
stung(vt) pt และ pp ของ sting

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gun had a smell that stung my nose.กลิ่นปืนเตะจมูกสุดๆ A Dog's Purpose (2017)
You've never been stung by a bee, have you?คุณไม่เคยได้รับต่อย ผึ้งโดยมีคุณ? Jupiter Ascending (2015)
You were stung your first Games. Remember?เธอถูกต่อยไปในเกมแรก จำได้ไหม The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
First, Ben gets stung in broad daylight.เริ่มจากเบนโดนต่อยตอนกลางวันแสกๆ The Maze Runner (2014)
The gentleman I usually contract with is unavailable -- stung by a Manta Ray off the barrier reef in Belize.คนที่ผมเคยติดต่อด้วย ไม่สามารถรับงานได้ตอนนี้ เขาถูกเล่นงานที่บริเวณแนวปะการังเบลิส โดยฝีมือของแมนต้า เรย์ Wujing (No. 84) (2013)
Halfway across the river, the scorpion stung the frog.เมื่อว่ายไปได้ครึ่งทาง แมงป่องก็ต่อยหลังกบ Visionary (2013)
I think that you're still stung about Donna, and you see a chance to blow off some steam, and you need a wingman.ผมคิดว่าคุณกำลังรู้สึกเจ็บ เรื่องดอนน่า และคุณเห็นหนทาง ที่จะระเบิดออกมา All In (2012)
Uh, a little, when I wasn't getting slammed into a wall or stung by bees.อ่า นิดหน่อย Shut Up, Dr. Phil (2011)
It's why I've never been stung by a bee.นั้นไงเหตุผลที่ ฉันไม่เคยโดนผึ้งต่อย Super Sunday (2011)
Ouch. That stung a little bit.โอ๊ย เจ็บนะเนี่ย Pascal's Triangle Revisited (2010)
The bulk of it has to be like an enormous root system that extends outward from the flora, dormant until its prey gets close enough to get stung and survive just long enough to spread spores.จำนวนของมันดูเหมือน จะเป็นระบบจำนวนรากขนาดใหญ่ ที่ขยายออกมาจากพืช ที่หยุดการเจริญเติบโตจนกว่าจะมีเหยื่อ มาใกล้มันที่จะโดนมันกัด Cloverdale (2010)
We both know better. Okay, I made you this chart of all the poisonous reptiles and insects, what they look like, how to avoid them, and what to do if you get stung or bitten, so...เราทั้งคู่ต่างก็รู้ดี โอเค ผมได้ทำแผนผังนี้ สำหรับพิษทั้งหมด The Beginning in the End (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stungHis conscience stung him.
stungIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
stungOuch!! I've been stung by a bee!!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNG    S T AH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stung    (v) stˈʌg (s t uh1 g)

German-Thai: Longdo Dictionary
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜂に刺される[はちにさされる, hachinisasareru] (exp,v1) to be stung by a bee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sting \Sting\, v. t. [imp. & p. p. {Stung}(Archaic {Stang}); p.
   pr. & vb. n. {Stinging}.] [AS. stingan; akin to Icel. & Sw.
   stinga, Dan. stinge, and probably to E. stick, v.t.; cf.
   Goth. usstiggan to put out, pluck out. Cf. {Stick}, v. t.]
   1. To pierce or wound with a sting; as, bees will sting an
    animal that irritates them; the nettles stung his hands.
    [1913 Webster]
 
   2. To pain acutely; as, the conscience is stung with remorse;
    to bite. "Slander stings the brave." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To goad; to incite, as by taunts or reproaches.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stung \Stung\,
   imp. & p. p. of {Sting}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stung
   adj 1: aroused to impatience or anger; "made an irritated
       gesture"; "feeling nettled from the constant teasing";
       "peeved about being left out"; "felt really pissed at her
       snootiness"; "riled no end by his lies"; "roiled by the
       delay" [syn: {annoyed}, {irritated}, {miffed}, {nettled},
       {peeved}, {pissed}, {pissed off}, {riled}, {roiled},
       {steamed}, {stung}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top