ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sterilisation

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sterilisation-, *sterilisation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sterilisation(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilisation, intermittent; sterilisation, fractional; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilisation, radiation; castration, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilisation; sterilization๑. การทำหมัน๒. การทำไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterilisation; sterilizationการทำไร้เชื้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฆ่าเชื้อ[n. exp.] (kān khā cheūa) EN: desinfection ; sterilization   FR: désinfection [f] ; stérilisation [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sterilisation {f} | Sterilisationen {pl}sterilization | sterilizations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺菌[さっきん, sakkin] (n,vs,adj-no) sterilization; sterilisation; disinfection; (P) [Add to Longdo]
煮沸消毒[しゃふつしょうどく, shafutsushoudoku] (n) sterilization by boiling; sterilisation by boiling [Add to Longdo]
消毒[しょうどく, shoudoku] (n,vs) disinfection; sterilization; sterilisation; (P) [Add to Longdo]
断種[だんしゅ, danshu] (n,vs) sterilization; sterilisation; castration [Add to Longdo]
不妊手術[ふにんしゅじゅつ, funinshujutsu] (n) sterilization (operation); sterilisation [Add to Longdo]
滅菌;減菌(iK)[めっきん, mekkin] (n,vs,adj-no) sterilization; sterilisation [Add to Longdo]
優生手術[ゆうせいしゅじゅつ, yuuseishujutsu] (n) sterilization; sterilisation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
殺菌[さっきん, sakkin] Sterilisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sterilisation
   n 1: the act of making an organism barren or infertile (unable
      to reproduce) [syn: {sterilization}, {sterilisation}]
   2: the procedure of making some object free of live bacteria or
     other microorganisms (usually by heat or chemical means)
     [syn: {sterilization}, {sterilisation}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sterilisation /ʃteːriːliːzatsiːoːn/ 
  sterilization

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top