Search result for

stereotype

(50 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stereotype-, *stereotype*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
stereotype (n ) general image of a certain group of people

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stereotype[N] การทำโลหะแม่พิมพ์
stereotype[VT] ทำโลหะแม่พิมพ์
stereotyped[ADJ] ธรรมดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.

English-Thai: Nontri Dictionary
stereotype(n) แบบแผนตายตัว,เครื่องพิมพ์แบบ,ทัศนคติทั่วไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stereotype (Psychology) in mass mediaภาพพจน์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Stereotype (Social psychology)ภาพพจน์ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stereotype (n ) การเหมารวม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a disgrace to your stereotype.คุณดูดีในแบบนี้ Lucky Thirteen (2008)
A gift of a handkerchief means goodbye. We must break this stereotype.ให้ของขวัญเป็นผ้าเช็ดหน้าหมายถึงลาก่อน เราต้องละเมิดความเชื่อนี้. Episode #1.7 (2008)
- I'm like my mother, I stereotype. It's faster.- ผมเหมือนแม่ของผม แบ่งแยกจำพวก มันเร็วกว่า Up in the Air (2009)
That negatively stereotypes arabs.สร้าง stereotype ด้านลบแก่ชาวอาหรับ Introduction to Film (2009)
To overcome your embedded jock stereotype?เพื่อเอาชนะตัวตลกที่ฝังรากลึกในตัวคุณไหม? Pilot (2009)
There's one asian stereotype that does apply to me.สัญชาตญาณคนเอเชียบอกผมว่า Advanced Criminal Law (2009)
Actually, if she doesn't mind reinforcing the stereotype,ที่จริงเชอร์ลีย์มาร่วมวงกับเราก็ได้ถ้าไม่ว่าอะไร Romantic Expressionism (2010)
No, no, no, that's a stereotype. 48 is old?ไม่ ไม่ ไม่ เป็นเป็นการเหมารวม อายุ 48 แก่แล้วรึ? The Witch in the Wardrobe (2010)
Oh, way to break the stereotype.โอ้ แหกกฏได้ดี The Substitute (2010)
Dude, can you even open your mouth without spewing a cultural stereotype?เพื่อน นายเคยอ้าปากพูด โดยไม่เหยียดเชื้อชาติบ้างไหม The Boyfriend Complexity (2010)
a tired gay stereotype?- เหมือนเกย์ทั่วไปใช่มั้ย A Humiliating Business (2010)
Is that a new stereotype?นั่นเป็นสามัญทัศน์ใหม่เหรอ? Paradigms of Human Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stereotypeLet's break stereotypes!
stereotypeStereotyped insanity.
stereotypeThe movie is a stereotyped sob story.
stereotypeThis program has become stereotyped.
stereotypeYou only have to make a few foreign friends to understand how harmful national stereotypes are.

CMU English Pronouncing Dictionary
STEREOTYPE    S T EH1 R IY0 AH0 T AY2 P
STEREOTYPE    S T EH1 R IY0 OW0 T AY2 P
STEREOTYPED    S T EH1 R IY0 AH0 T AY2 P T
STEREOTYPED    S T EH1 R IY0 OW0 T AY2 P T
STEREOTYPES    S T EH1 R IY0 AH0 T AY2 P S
STEREOTYPES    S T EH1 R IY0 OW0 T AY2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stereotype    (v) (s t e1 r i@ t ai p)
stereotyped    (v) (s t e1 r i@ t ai p t)
stereotypes    (v) (s t e1 r i@ t ai p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
ステレオタイプ(P);ステロタイプ[, sutereotaipu (P); suterotaipu] (n) stereotype; (P) [Add to Longdo]
マンネリ化[マンネリか, manneri ka] (vs) (See マンネリ) getting stuck in a rut; becoming stereotyped [Add to Longdo]
鉛版[えんばん, enban] (n) stereotype (in printing) [Add to Longdo]
冠辞[かんじ, kanji] (n) stereotyped epithet [Add to Longdo]
既成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion [Add to Longdo]
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]
御定まり;お定まり[おさだまり, osadamari] (n) usual; normal; stereotyped [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鉛版[えんばん, enban] Stereotype, Druckplatte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stereotype \Ste"re*o*type\, n. [Stereo- + -type: cf. F.
   st['e]r['e]otype.]
   1. A plate forming an exact faximile of a page of type or of
    an engraving, used in printing books, etc.; specifically,
    a plate with type-metal face, used for printing.
    [1913 Webster]
 
   Note: A stereotype, or stereotypr plate, is made by setting
      movable type as for ordinary printing; from these a
      cast is taken in plaster of Paris, paper pulp, or the
      like, and upon this cast melted type metal is poured,
      which, when hardened, makes a solid page or column,
      from which the impression is taken as from type.
      [1913 Webster]
 
   2. The art or process of making such plates, or of executing
    work by means of them.
    [1913 Webster]
 
   {Stereotype block}, a block, usually of wood, to which a
    stereotype plate is attached while being used in printing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stereotype \Ste"re*o*type\, v. t. [imp. & p. p. {Stereotyped};
   p. pr. & vb. n. {Stereotyping}.] [Cf. F. st['e]r['e]otyper.]
   1. To prepare for printing in stereotype; to make the
    stereotype plates of; as, to stereotype the Bible.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To make firm or permanent; to fix.
    [1913 Webster]
 
       Powerful causes tending to stereotype and aggravate
       the poverty of old conditions.    --Duke of
                          Argyll (1887).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stereotype
   n 1: a conventional or formulaic conception or image; "regional
      stereotypes have been part of America since its founding"
   v 1: treat or classify according to a mental stereotype; "I was
      stereotyped as a lazy Southern European" [syn:
      {pigeonhole}, {stereotype}, {stamp}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stereotype [sterejotipə]
   stereotype
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top